Tải bản đầy đủ

(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu khu vực nông thôn đồng bằng Sông Hồng của các doanh nghiệp Việt Nam

i

L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các s li u và
trích d n trong lu n án là trung th c và có ngu n g c rõ ràng. K t qu nghiên c u
c a lu n án không trùng v i các công trình khoa h c khác đã công b .
Tác gi lu n án

Lã Ti n D ng


ii

M CL C
L I CAM OAN..................................................................................................................... i
M C L C ................................................................................................................................ ii
DANH M C T VI T T T............................................................................................... vi
DANH M C B NG ............................................................................................................. vii
DANH M C HÌNH ............................................................................................................. viii
PH N M
U...................................................................................................................... 1

1. Tính c p thi t c a đ tài .............................................................................................1
2. M c tiêu nghiên c u và câu h i nghiên c u ...........................................................2
3. i t ng và ph m vi nghiên c u ...........................................................................3
4. Ph ng pháp nghiên c u.........................................................................................6
5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài nghiên c u ................................................14
6. K t c u c a lu n án .................................................................................................16
CH NG 1: T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U VÀ KHO NG TR NG
NGHIÊN C U ........................................................................................................................ 17
1.1. T ng quan tình hình nghiên c u ........................................................................17
1.1.1 T ng quan tình hình nghiên c u v h th ng bán l .............................................17
1.1.2 T ng quan tình hình nghiên c u v h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u
khu v c nông thôn ....................................................................................................21
1.1.3 T ng quan tình hình nghiên c u v h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u
khu v c nông thôn ng b ng sông H ng c a doanh nghi p Vi t Nam ....................23
1.2 Kho ng tr ng nghiên c u ....................................................................................24
CH NG 2: C S LÝ LU N V H TH NG BÁN L HÀNG TIÊU DÙNG
THI T Y U KHU V C NÔNG THÔN C A DOANH NGHI P............................. 27
2.1 Khái quát v h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c nông thôn
c a doanh nghi p.......................................................................................................27
2.1.1 Các khái ni m c b n .......................................................................................27
2.1.2
c đi m c b n c a h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c
nông thôn c a doanh nghi p .....................................................................................33
2.1.3 Vai trò c a h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c nông thôn
c a doanh nghi p ......................................................................................................35


iii

2.1.4 Các lo i hình bán l ph bi n trong h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u
khu v c nông thôn c a doanh nghi p .....................................................................37
2.2 N i dung nghiên c u h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c
nông thôn c a doanh nghi p ....................................................................................43
2.2.1 Phân tích tình th h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c
nông thôn c a doanh nghi p .....................................................................................44
2.2.2 Xác đ nh m c tiêu đ i v i h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c
nông thôn c a doanh nghi p.......................................................................................48
2.2.3 Quy ho ch h th ng đi m bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c nông thôn
c a doanh nghi p .......................................................................................................52
2.2.4 Thi t k các chính sách bán l h n h p cho khu v c nông thôn c a


doanh nghi p ............................................................................................................60
2.3 Tiêu chí đánh giá h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c nông thôn
c a doanh nghi p .......................................................................................................68
2.4 Kinh nghi m trong n c, qu c t v h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u
khu v c nông thôn và bài h c đ i v i doanh nghi p Vi t Nam ............................72
2.4.1 Kinh nghi m c a chu i siêu th mini Bách Hóa Xanh thu c công ty C Ph n
Th Gi i Di ng (t i Mi n Nam Vi t Nam) ..............................................................72
2.4.2 Kinh nghi m c a t p đoàn bán l Pantaloon Retail India Ltd. ( n ) .........74
2.4.3. K t h p th ng m i đi n t v i h th ng c s bán l
khu v c nông thôn
c a JD.com (Trung Qu c).........................................................................................76
2.4.4 Bài h c v n d ng đ i v i h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c
nông thôn c a doanh nghi p Vi t Nam ......................................................................78
CH
NG 3: TH C TR NG H TH NG BÁN L HÀNG TIÊU DÙNG
THI T Y U
KHU V C NÔNG THÔN
NG B NG SÔNG H NG
C A DOANH NGHI P VI T NAM ............................................................................. 81
3.1. Khái quát chung v môi tr ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c
nông thôn đ ng b ng sông H ng ..............................................................................81
3.1.1 i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i khu v c nông thôn ng b ng Sông H ng ..81
3.1.2 Chính sách pháp lu t n i đ a và các cam k t qu c t liên quan đ n bán l
hàng tiêu dùng thi t y u khu v c nông thôn đ ng b ng sông H ng ......................83
3.1.3 Khái quát v ng i tiêu dùng nông thôn ng b ng sông H ng ..........................86
3.1.4 Khái quát v các doanh nghi p Vi t Nam bán l hàng tiêu dùng thi t y u
khu v c nông thôn đ ng b ng sông H ng ...........................................................95


iv

3.2 Th c tr ng h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c nông thôn
ng b ng sông H ng c a doanh nghi p Vi t Nam ...............................................97
3.2.1 Tình th h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c nông thôn
ng b ng sông H ng c a doanh nghi p Vi t Nam ...............................................97
3.2.2 Th c tr ng xác đ nh m c tiêu đ i v i h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u
khu v c nông thôn ng b ng sông H ng c a doanh nghi p Vi t Nam ..............104
3.2.3 Th c tr ng quy ho ch h th ng đi m bán l hàng tiêu dùng thi t y u
khu v c nông thôn đ ng b ng sông H ng c a doanh nghi p Vi t Nam ....................112
3.2.4 Th c tr ng các chính sách bán l h n h p khu v c nông thôn đ ng b ng
sông H ng c a doanh nghi p Vi t Nam..................................................................121
3.3 Tiêu chí đánh giá h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c nông thôn
đ ng b ng sông H ng c a các doanh nghi p Vi t Nam ............................................125
3.4 ánh giá chung v h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c
nông thôn đ ng b ng sông H ng c a doanh nghi p Vi t Nam.................................127
3.4.1 Thành công và thu n l i ................................................................................127
3.4.2 H n ch và nguyên nhân ................................................................................128
CH

NG 4: GI I PHÁP HOÀN THI N H TH NG BÁN L HÀNG TIÊU

DÙNG THI T Y U
KHU V C NÔNG THÔN
NG B NG SÔNG
H NG C A CÁC DOANH NGHI P VI T NAM
N N M 2025..................... 132
4.1 Tri n v ng phát tri n và c h i, thách th c đ i v i doanh nghi p Vi t Nam
trong hoàn thi n h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c nông thôn
ng b ng sông H ng .............................................................................................132
4.1.1 Tri n v ng phát tri n bán l hàng tiêu dùng thi t y u c a doanh nghi p
Vi t Nam nông thôn
ng b ng sông H ng trong th i gian t i .....................132
4.1.2 C h i và thách th c đ i v i doanh nghi p Vi t Nam trong hoàn thi n h th ng
bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c nông thôn đ ng b ng sông H ng ...............135
4.2 Quan đi m hoàn thi n h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c
nông thôn đ ng b ng sông H ng c a doanh nghi p Vi t Nam đ n n m 2025 .......137
4.3 Gi i pháp c b n nh m hoàn thi n h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u
khu v c nông thôn
ng b ng sông H ng c a doanh nghi p Vi t Nam ........139
4.3.1 Hoàn thi n h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u g n v i chi n l c bán l
dài h n c a doanh nghi p khu v c nông thôn ng b ng sông H ng....................139
4.3.2 Hoàn thi n c u trúc h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u nông thôn
đ ng b ng sông H ng c a doanh nghi p Vi t Nam................................................143


v

4.3.3 ng d ng các k thu t hi n đ i trong quy ho ch h th ng đ a đi m bán l
hàng tiêu dùng thi t y u khu v c nông thôn đ ng b ng sông H ng c a
doanh nghi p Vi t Nam ...........................................................................................146
4.3.4 Xây d ng th ng hi u c a doanh nghi p bán l Vi t Nam, thi t k ph
m t hàng tiêu dùng thi t y u phù h p v i khu v c nông thôn ...................................149
4.3.5 Phát tri n l c l ng bán hàng đáp ng nhu c u h th ng bán l hàng tiêu dùng
thi t y u khu v c nông thôn đ ng b ng sông H ng c a doanh nghi p Vi t Nam ........153
4.3.6 T ng c ng ng d ng công ngh trong v n hành h th ng bán l hàng
tiêu dùng thi t y u khu v c nông thôn c a doanh nghi p Vi t Nam........................154
4.4 M t s ki n ngh nh m t o đi u ki n cho doanh nghi p Vi t Nam hoàn thi n
h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c nông thôn đ ng b ng sông H ng .....158
4.4.1 Ki n ngh đ i v i chính quy n đ a ph ng ....................................................159
4.4.2 Ki n ngh đ i v i Chính ph và các b ngành ...............................................159
K T LU N .......................................................................................................................... 161
DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH KHOA H C C A TÁC GI LIÊN QUAN
N
TÀI C A LU N ÁN
DANH M C TÀI LI U THAM KH O
PH L C


vi

DANH M C T

VI T T T

Vi t T t

STT

Vi t

y

1

BB

Bán buôn

2

BCT

B Công th

3

BL

Bán l

4

BLHH&DV Bán l hàng hóa và d ch v

5

BNNPTNT

B Nông nghi p và phát tri n nông thôn

6

BTM

B Th

7

CT

Ch th

8

DNBL

Doanh nghi p bán l

9

BSH

10

GMROI

11

HTDTY

Gross margin return on inventory investment - T su t
t ng l i nhu n biên trên m c đ u t vào hàng d tr
Hàng tiêu dùng thi t y u

12

KTT

Kinh t tr ng đi m

13

KVNT

Khu v c nông thôn

14

N

Ngh đ nh

15

NQ

Ngh quy t

16

NTD

Ng

17

Q

Quy t đ nh

18

ROA

Return on Assets – T s l i nhu n trên tài s n

19

ROI

Return on Investments – T s l i nhu n trên đ u t

20

TNHH

Trách nhi m h u h n

21

TTg

Th t

22

TTTM

Trung tâm th

ng

ng m i

ng b ng Sông H ng

i tiêu dùng

ng
ng m i


vii

DANH M C B NG
B ng 0.1 c đi m c a m u nghiên c u doanh nghi p bán l hàng tiêu dùng thi t y u
khu v c nông thôn đ ng b ng sông H ng ......................................................................... 11
B ng 0.2: c đi m c a m u nghiên c u ng i mua s m hàng tiêu dùng thi t y u
khu v c nông thôn đ ng b ng sông H ng ............................................................................ 12
B
B
B
B

ng 2.1: C u trúc b c nhu c u c a Maslow ....................................................................... 29
ng 2.2: Tiêu chu n phân h ng Trung tâm th ng m i.................................................... 39
ng 2.3: Tiêu chu n phân h ng siêu th .............................................................................. 39
ng 2.4: Các m c tiêu tài chính đ i v i h th ng bán l c a doanh nghi p.................... 49

B ng 3.1: S đ n v hành chính t i các t nh BSH đ n tháng 11/2018 ............................ 81
B ng 3.2: Thu nh p bình quân đ u ng i theo tháng c a c n c và vùng ng b ng
sông H ng t 2008 - 2016 ...................................................................................................... 87
B ng 3.3: T l l a ch n lo i hình bán l trong mua s m hàng tiêu dùng thi t y u c a
khách hàng nông thôn ng b ng sông H ng ..................................................................... 90
B ng 3.4: T ng m c bán l hàng hóa và doanh thu d ch v tiêu dùng theo giá th c t
phân theo đ a ph ng và t nh ................................................................................................. 98
B ng 3.5 : M c đ quan tr ng c a các y u t tác đ ng đ n quy t đ nh đ u t c s
bán l nông thôn BSH c a doanh nghi p ..................................................................... 105
B ng 3.6: Phân b h th ng siêu th Lan Chi n m 2018 ................................................... 114
B ng 3.7: Tiêu chí theo dõi và đánh giá h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u
nông thôn

ng b ng sông H ng c a doanh nghi p Vi t Nam ....................................... 125


viii

DANH M C HÌNH
Hình 0.1: Mô hình khung nghiên c u c a lu n án ................................................................. 5
Hình 0.2: Quá trình thu th p và x lý d li u nghiên c u ..................................................... 6
Hình 2.1: N i dung nghiên c u h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c
nông thôn c a doanh nghi p................................................................................................... 43
Hình 2.2: Các nhóm y u t bên ngoài c n xem xét trong phân tích tình th h th ng
bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c nông thôn c a doanh nghi p ........................... 45
Hình 2.3: Các nhóm y u t n i b c n xem xét trong phân tích tình th h th ng bán
l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c nông thôn c a doanh nghi p .................................. 48
Hình 2.4: H ng ti p c n 4As................................................................................................ 61
Hình 2.5 : S l ng c a hàng 3 chu i bán l c a công ty Th Gi i Di ng................... 73
Hình 3.1: T l khách hàng mua s m hàng tiêu dùng thi t y u t i các lo i hình bán l
khác nhau khu v c nông thôn đ ng b ng sông H ng (t l %) ...................................... 88
Hình 3.2: Thói quen s d ng các công c đi n t c a ng i tiêu dùng nông thôn .......... 91
Hình 3.3: T l a thích các ch ng trình khuy n m i c a ng i mua s m KVNT........ 92
Hình 3.4: M c đ hài lòng c a ng i mua s m HTDTY v i các lo i hình bán l
nông thôn vùng ng b ng sông H ng ................................................................................ 93
Hình 3.5: Các lo i hình bán l theo mong mu n c a ng i tiêu dùng nông thôn ng
b ng sông H ng trong t

ng lai............................................................................................. 94

Hình 3.6 : Doanh thu thu n và v n s n xu t kinh doanh bình quân hàng n m c a các
doanh nghi p bán l (tr ô tô, mô tô, xe máy và xe có đ ng c khác)............................. 102
Hình 3.7 : M c đ quan tr ng c a các y u t tác đ ng đ n quy t đ nh đ u t c s
bán l và t l l a ch n ch a đ u t c a doanh nghi p KVNT BSH ........................ 107
Hình 3.8: M c đ quan tr ng c a các m c tiêu đ i v i h th ng bán l HTDTY hi n
t i và giai đo n 2020 – 2025 c a doanh nghi p bán l ...................................................... 110
Hình 3.9: Quá trình hình thành và quy ho ch phát tri n h th ng siêu th Lanchi ......... 114
Hình 3.10: M c đ quan tr ng c a các tiêu chí khi l a ch n khu v c và đ a đi m thi t
l p c s bán l c a doanh nghi p Vi t Nam nông thôn BSH ................................... 118
Hình 3.11 : M c đ quan tr ng c a các tiêu chí trong xây d ng c c u m t hàng c a
doanh nghi p nông thôn BSH........................................................................................ 121
Hình 3.12 : So sánh m c đ quan tr ng c a các tiêu chí, nhóm tiêu chí l a ch n c s
bán l c a khách hàng và m c đ t đánh giá c a doanh nghi p..................................... 123


ix

Hình 4.1: Chi n l c t ng tr ng c a doanh nghi p bán l .............................................. 139
Hình 4.2: H th ng bán l HTDTY t i trung tâm huy n................................................... 143
Hình 4.3: H th ng bán l HTDTY t i đ a bàn xã ............................................................. 143
Hình 4.4: Các lo i hình c a hàng thu c h th ng bán l HTDTY c a doanh nghi p
Vi t Nam ................................................................................................................................ 145
Hình 4.5: Các y u t c b n c u thành hình nh th ng hi u h th ng bán l c a
doanh nghi p .......................................................................................................................... 151


1

PH N M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
Trên th gi i, dù qu c gia phát tri n hay đang phát tri n, KVNT th ng
chi m t tr ng di n tích l n, t o ra s c nh h ng quan tr ng c v kinh t và môi
tr ng. HTDTY là nh ng m t hàng g n v i nhu c u tiêu dùng hàng ngày, c n thi t
v i m i ng i dân. Tuy nhiên, h th ng các c s bán l HTDTY hi n nay KVNT
BSH v n ch y u là h kinh doanh cá th t i ch truy n th ng và các c a hàng t p
hóa nh l , còn nhi u b t c p, ch a đáp ng nhu c u c a ng i tiêu dùng và yêu c u
c a bán l hi n đ i. Trong khi đó, ph n l n các doanh nghi p Vi t Nam ho c do
ti m l c h n ch ho c ch a quan tâm đ u t đúng m c cho h th ng bán l HTDTY
c a doanh nhgi p KVNT BSH.
Th c t , ngay t i các khu v c đô th phát tri n nh t n c ta là Hà N i và
thành ph H Chí Minh, m t đ bán l v n
m c khá th p, ch kho ng 0,2
2
m /ng i, th p h n nhi u n u so sánh v i nh ng thành ph l n trong khu v c nh
B ng C c (Thái Lan – 0,89 m2/ng i), Singapore (0,75 m2/ng i), B c Kinh (Trung
Qu c – 0,65 m2/ng i), Kuala Lampur (Malaysia – 0,64 m2/ng i) và Jakarta
(Indonesia – 0,44 m2/ng i). Ch s này càng th p h n KVNT n c ta nói chung
và nông thôn BSH nói riêng. M c dù còn nh ng h n ch nh t đ nh v h th ng
bán l nh ng nhìn chung bán l KVNT v n đang phát tri n khá sôi đ ng, cho th y
ti m n ng phát tri n không thua kém khu v c thành th . Công b c a công ty nghiên
c u th tr ng Nielsen cho th y, trong quý IV/2017, m c t ng tr ng bán l hàng
tiêu dùng KVNT n c ta đ t 12,4% (cao g n g p đôi t c đ t ng tr ng khu
v c thành th ch đ t 6,5%), đóng góp 51% vào t ng doanh thu hàng tiêu dùng toàn
qu c. ây là tín hi u đáng m ng khi s c mua c a ng i dân KVNT c n c nói
chung, BSH nói riêng ngày càng nâng lên, chênh l ch so v i khu v c thành th
đ c thu h p d n. Do đó, m t s doanh nghi p bán l Vi t Nam b t đ u tìm th y
đ ng l c t ng tr ng t h th ng bán l HTDTY KVNT BSH.
Ngoài ra, môi tr ng kinh doanh có nhi u thay đ i c ng nh h ng không nh
đ n h th ng bán l HTDTY c a doanh nghi p n c ta KVNT BSH. Trong b i c nh
h i nh p qu c t , Vi t Nam đã ký k t và tham gia m t lo t các hi p đ nh th ng m i
song ph ng và đa ph ng v i các qu c gia trong khu v c và trên toàn th gi i, trong đó
có “Hi p đ nh i tác Toàn di n và Ti n b xuyên Thái Bình D ng” CPTPP, hi p đ nh
th ng m i t do th h m i có hi u l c t 31/12/2018. Nhi u đi u kho n c a các hi p
đ nh này v i các th i h n hi u l c khác nhau đang mang đ n c h i c ng nh thách th c


2

cho bán l n c ta nói chung, doanh nghi p bán l HTDTY n c ta KVNT BSH nói
riêng. H i nh p sâu r ng thu hút nhi u doanh nghi p n c ngoài có ti m l c, kinh
nghi m đ u t h th ng bán l HTDTY c KVNT và thành th Vi t Nam, qua đó nâng
c p h t ng bán l n c ta nh ng c ng t o ra s c ép c nh tranh bu c các doanh nghi p
trong n c ph i tích c c đ u t , c ng c h th ng bán l c a mình.
B i c nh trong n c, Vi t Nam đang đ y m nh tri n khai Ch ng trình m c
tiêu qu c gia v xây d ng nông thôn m i giai đo n 2011 – 2020 đ c th t ng phê
duy t ngày 4/6/2010.
đ c công nh n là xã nông thôn m i, các đ a ph ng c n đ t
19 nhóm tiêu chí, trong đó có nhóm tiêu chí v c s h t ng th ng m i nông thôn.
ây là đ ng l c thúc đ y các đ a ph ng, c ng là c h i cho doanh nghi p Vi t Nam
t ng c ng đ u t , nâng c p h th ng bán l HTDTY KVNT BSH.
Bên c nh đó v m t h c thu t, trong nh ng n m qua dù đã có nhi u công
trình trong và ngoài n c d i các hình th c nh sách, đ tài nghiên c u khoa h c,
lu n án ti n s , bài báo khoa h c… nghiên c u lý lu n v xu h ng phát tri n bán l ,
chi n l c, mô hình t ng tr ng bán l , phân lo i c s bán l , quy ho ch đ a đi m
bán l , các chính sách bán l h n h p… và nghiên c u th c ti n v th tr ng bán l
KVNT vùng BSH n c ta. Tuy nhiên, ph n l n các công trình đ u nghiên c u
v bán l đ c áp d ng chung cho c khu v c thành th và nông thôn, ch a làm rõ
nh ng đi m đ c tr ng riêng c a h th ng bán l KVNT trong lý lu n. Bên c nh đó,
các tiêu chí đánh giá h th ng bán l ch a h th ng đ y đ , ch y u đánh giá v m t
tài chính. Phân đ nh ph m vi KVNT, cách hi u v HTDTY c ng ch a hoàn toàn
th ng nh t trong các v n b n qu n lý và gi a các công trình nghiên c u.
Ngoài ra, các nghiên c u th c ti n th ng ch n cách ti p c n v mô, qu n lý
nhà n c v bán l ho c ch nghiên c u hành vi ng i tiêu dùng nông thôn c n c
hay m t t nh, ch a có công trình nghiên c u th c ti n nào v h th ng bán l
HTDTY KVNT BSH d i góc đ doanh nghi p.
Do v y, đ tài “Nghiên c u h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c
nông thôn
ng b ng sông H ng c a các doanh nghi p Vi t Nam” có tính c p
thi t, phù h p v i b i c nh nghiên c u hi n t i, có s k th a nh ng không trùng l p
v i các công trình nghiên c u đã đ c công b tr c đây.
2. M c tiêu nghiên c u và câu h i nghiên c u
a) M c tiêu nghiên c u
M c tiêu chung c a lu n án là nghiên c u và đ xu t m t s gi i pháp có lu n
c lý lu n và th c ti n xác đáng nh m hoàn thi n h th ng bán l HTDTY KVNT
vùng BSH c a các doanh nghi p Vi t Nam.


3

M c tiêu c th :
- Làm rõ c s lý lu n và các v n đ th c ti n v h th ng bán l HTDTY
c a doanh nghi p g n v i đ c thù KVNT
- ánh giá th c tr ng h th ng bán l HTDTY KVNT vùng BSH c a các
doanh nghi p Vi t Nam.
xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n h th ng bán l HTDTY
KVNT vùng BSH c a các doanh nghi p Vi t Nam
b) Câu h i nghiên c u
- N i dung nghiên c u h th ng bán l HTDTY
KVNT c a doanh
nghi p là gì?
- Th c tr ng h th ng bán l HTDTY KVNT BSH c a các doanh nghi p
Vi t Nam nh th nào?
- Nh ng thành công, h n ch c a h th ng bán l HTDTY
c a các doanh nghi p Vi t Nam là gì?

KVNT

BSH

- Nh ng gi i pháp nào nh m hoàn thi n h th ng bán l HTDTY KVNT
BSH c a các doanh nghi p Vi t Nam?
- Nh ng ki n ngh đ i v i các c quan qu n lý Nhà n c nh m h tr các
doanh nghi p Vi t Nam hoàn thi n h th ng bán l HTDTY
3.

it

a)

it

KVNT BSH là gì?

ng và ph m vi nghiên c u

ng nghiên c u
i t ng nghiên c u c a lu n án là nh ng v n đ lý lu n và th c ti n v
h th ng bán l HTDTY c a doanh nghi p KVNT.
b) Ph m vi nghiên c u
Ph m vi v m t n i dung
Lu n án nghiên c u h th ng bán l HTDTY, trong đó t p trung nghiên c u
h th ng đi m bán l HTDTY KVNT c a doanh nghi p bao g m các n i dung:
phân tích tình th c a h th ng bán l HTDTY KVNT c a doanh nghi p, quy
ho ch h th ng đi m bán l , thi t k các chính sách bán l h n h p (qu n lý hàng hóa,
thi t k c a hàng và tr ng bày hàng hóa).
Lu n án không đi sâu nghiên c u các n i dung liên quan đ n h th ng kho,
h u c n c a doanh nghi p bán l HTDTY.
HTDTY đ c nghiên c u trong lu n án là hàng hóa nh m ph c v nhu c u
c n thi t cho đ i s ng hàng ngày c a ng i dân, không dành cho s n xu t và các
l nh v c khác.


4

Ph m vi v m t không gian
Lu n án t p trung nghiên c u h th ng bán l HTDTY c a các doanh nghi p
Vi t Nam (là doanh nghi p đ c thành l p ho c đ ng ký thành l p theo pháp lu t
Vi t Nam, có tr s chính t i Vi t Nam và do ng
v n đi u l ) KVNT vùng BSH.

i Vi t Nam s h u trên 50%

Các nghiên c u v h th ng bán l c a doanh nghi p Vi t Nam khu v c
thành th hay ngoài vùng BSH ho c c a doanh nghi p có v n đ u t n c ngoài
(chi m trên 50% v n đi u l ) đ c s d ng làm bài h c kinh nghi m, so sánh.
Bài h c kinh nghi m nghiên c u t i m t s n
và mi n nam Vi t Nam.

c nh

n

, Trung Qu c

Ph m vi v m t th i gian
Các nghiên c u th c t gi i h n ch y u trong th i gian 2013 - 2018 và đ xu t
gi i pháp đ nh h ng đ n 2025
V i đ i t ng và ph m vi nghiên c u đ
nghiên c u c a lu n án đ

c xác đ nh trên đây, mô hình

c xác l p nh hình 0.1 sau đây:


5

Kh o sát
Khách hàng nông thôn

Môi
tr ng
bán l
HTDTY
KVNT
BSH

Nhu c u và kh n ng thanh toán
c đi m hành vi
Thói quen mua s m HTDTY
ánh giá v các lo i hình c s bán l HTDTY

Doanh nghi p Bán l HTDTY
Phân tích tình th h th ng bán l HTDTY
Xác đ nh m c tiêu v i h th ng bán l HTDTY
Quy ho ch h th ng bán l HTDTY
Thi t k các chính sách bán l h n h p
ánh giá h th ng bán l HTDTY
Kh o sát và Ph ng v n

ánh giá th c tr ng h
th ng bán l HTDTY
c a DNVN t i KVNT
BSH
ánh giá thành công
và h n ch c a h
th ng bán l HTDTY
c a DNVN t i KVNT
BSH
Xác đ nh nguyên nhân
h n ch c a h th ng
bán l HTDTY c a
DNVN t i KVNT
BSH
D báo môi tr ng
và th tr ng bán l
HTDTY KVNT
BSH
Xác đ nh th i c và
thách th c c a
doanh nghi p bán l
Vi t Nam

Quan đi m
hoàn thi n
h th ng bán l
HTDTY c a
DNVN t i
KVNT
M c tiêu hoàn
thi n h th ng
bán l HTDTY
c a DNVN t i
KVNT
Gi i pháp hoàn
thi n h th ng
bán l HTDTY
c a DNVN t i
KVNT

Ki n ngh
v i c quan
qu n lý
Nhà n c

Hình 0.1: Mô hình khung nghiên c u c a lu n án
Ngu n: Tác gi t ng h p


6

4. Ph

ng pháp nghiên c u
C n c vào đ i t ng và ph m vi nghiên c u c a lu n án, ph ng pháp
nghiên c u đ c s d ng là s k t h p gi a ph ng pháp nghiên c u đ nh tính và
ph ng pháp nghiên c u đ nh l ng (hình 0.2). T đó, quá trình nghiên c u đ c
th c hi n theo các b

c c th nh sau:

Thu th p và x lý
d li u th c p

- Xác đ nh ngu n d li u
th c p c n thu th p
- Ki m tra và sàng l c d
li u th c p
- X lý và phân tích d
li u th c p (Nghiên c u
tình hu ng doanh nghi p
bán l )

Thu th p và phân tích d li u s c p

- Kh o sát nhóm 7
gia
- Kh o sát 115 c s
- Kh o sát 372 ng
s m HTDTY
vùng BSH

chuyên
bán l
i mua
KVNT

- Ph ng v n chuyên sâu
nhóm 05 nhà qu n lý
doanh nghi p bán l

Báo cáo nghiên c u

Hình 0.2: Quá trình thu th p và x lý d li u nghiên c u
Ngu n: Minh h a c a tác gi
a) Ph
-B

ng pháp thu th p và x lý d li u th c p
Vi c thu th p các d li u th c p đ c th c hi n thông qua 3 b

c c b n sau:

c 1: Xác đ nh d li u th c p c n thu th p
D a trên đ i t ng và ph m vi nghiên c u, tác gi xem xét nh ng d li u

c n thi t và có th thu th p đ c đ ph c v cho quá trình nghiên c u lu n án. C th ,
tác gi xác đ nh c n t p h p d li u th c p liên quan đ n các n i dung nh :
+ Nghiên c u v h th ng bán l HTDTY KVNT nh lo i hình bán l ph
bi n KVNT; đ c đi m c a h th ng bán l HTDTY c a doanh nghi p t i KVNT.
+ Kinh nghi m c a m t s doanh nghi p bán l HTDTY ho t đ ng khu
v c nông thôn mi n nam Vi t Nam, nông thôn Trung Qu c và nông thôn n .
+ Các quy đ nh liên quan, th c tr ng, quy ho ch h th ng bán l HTDTY
KVNT vùng BSH nh : Tình hình KTXH vùng BSH, hành vi ng i mua s m
HTDTY KVNT vùng BSH, tình hình h th ng bán l HTDTY c a doanh nghi p
KVNT vùng BSH,…


7

-B

c 2: Thu th p d li u th c p
Sau khi xác đ nh nh ng d li u c n thi t, tác gi ti n hành thu th p các tài
li u có ngu n g c rõ ràng, đ tin c y cao do các c quan, đ n v có th m quy n

công b :
+ Các ch tr

ng, chính sách, các lu t, v n b n d

i lu t liên quan đ n

th

ng m i nông thôn, h th ng bán l c a doanh nghi p nông thôn.
+ Các quy ho ch phát tri n th ng m i, quy ho ch h th ng bán l đ
phê duy t c a t ng t nh và c a toàn vùng BSH.

c

+ Các s li u th ng kê, đi u tra kh o sát c a T ng c c th ng kê liên quan
đ n đ c đi m nhân kh u h c c a 11 t nh và c a KVNT vùng BSH, doanh nghi p
bán l HTDTY vùng BSH, t ng đi u tra kinh t n m 2017…
+ K t qu kh o sát ng i tiêu dùng nông thôn c a các đ n v chuyên nghiên
c u th tr ng trong và ngoài n c.
+ Báo cáo c a Hi p h i các nhà bán l Vi t Nam t i di n đàn Bán l Vi t
Nam n m 2017; k y u H i th o do Vi n nghiên c u th ng m i (nay là Vi n
Nghiên c u Chi n l c, Chính sách Công th ng) t ch c n m 2016: H i th o “Th
tr ng bán l Vi t Nam: C h i và thách th c”, H i th o “Phát tri n th ng m i Vi t
Nam giai đo n 2016-2025”.
+ Báo cáo th ng niên doanh nghi p Vi t Nam 2017/2018 c a Vi n nghiên c u
và phát tri n doanh nghi p (VCCI).
+ Các đ tài nghiên c u c p B , c p Nhà n

c và sách, công trình nghiên

c u có liên quan đ n bán l hàng tiêu dùng và HTDTY KVNT.
+ Các báo cáo, công b thông tin v h th ng bán l , đ nh h
c a m t s doanh nghi p bán l HTDTY KVNT.
-B

ng phát tri n…

c 3: X lý và phân tích d li u th c p
D li u th c p là nh ng d li u đ c thu th p, phân tích nh m đáp ng m c

đích đa d ng c a cá nhân và t ch c tri n khai nghiên c u. Do v y, sau khi thu th p,
tác gi s d ng ph ng pháp t ng h p, phân tích, so sánh c ng nh nghiên c u tình
hu ng m t s doanh nghi p bán l nh m làm sáng t và rút ra nh ng d li u phù
h p v i n i dung nghiên c u c a lu n án.
Doanh nghi p đ c l a ch n nghiên c u tình hu ng là nh ng doanh nghi p
Vi t Nam có h th ng bán l HTDTY KVNT BSH và có đ nh h ng phát tri n
h th ng bán l HTDTY bao ph th tr ng nông thôn. Nghiên c u tình hu ng c a
doanh nghi p bán l đi n hình giúp phác h a th c tr ng h th ng bán l HTDTY


8

g n v i b i c nh th c t m i doanh nghi p, t đó góp ph n làm rõ h n t ng th th c
tr ng h th ng bán l HTDTY KVNT c a các doanh nghi p Vi t Nam.
Nhìn chung, các d li u th c p đã b sung d li u cho các n i dung t ng
quan v bán l HTDTY nông thôn, th c tr ng h th ng bán l HTDTY và nh ng
đ nh h ng, d báo tri n v ng hoàn thi n h th ng bán l HTDTY KVNT vùng
BSH c a các doanh nghi p Vi t Nam.
b) Ph ng pháp thu th p và x lý d li u s c p
(1) Kh o sát b ng phi u kh o sát
B

c 1: Xây d ng và hoàn thi n phi u kh o sát
Phi u kh o sát đ c xây d ng d a trên lý lu n v h th ng bán l và ch t

l ng d ch v bán l ; m t s n i dung đi u tra, kh o sát c a các c quan th ng kê, t
ch c đi u tra th tr ng chuyên nghi p nh T ng c c th ng kê, Nielsens, Vibiz; lu n
án ti n s có liên quan đ n l nh v c bán l ho c th tr
l ng ngu n d li u th c p có kh n ng ti p c n.

ng bán l và c n c vào ch t

Phi u kh o sát ban đ u đ c xây d ng và đi u ch nh thông qua xin ý ki n
c a nhóm chuyên gia bao g m 07 ng i, trong đó có 03 nhà qu n lý doanh nghi p
bán l (Intimex, Dabaco, Hapro); 01 giám đ c doanh nghi p bán l đ a ph ng có quy
mô nh ; 02 gi ng viên nghiên c u, gi ng d y v bán l c a đ i h c Th ng m i; 01
cán b nghiên c u thu c Vi n nghiên c u Th ng m i (nay là Vi n Nghiên c u
Chi n l c, Chính sách Công th ng).
Sau khi l y ý ki n c a các chuyên gia v n i dung phi u kh o sát, tác gi ti n
hành hoàn thi n và đi u ch nh kh o sát đ ti n hành đi u tra th
B c 2: Hoàn thi n phi u kh o sát

b

c ti p theo.

Nh m m c tiêu xác đ nh l i tính thích h p c a các câu h i v i đ i t ng
nghiên c u, đi u ch nh cách di n đ t nh ng câu h i mà ng i tr l i d hi u nh m,
hi u sai ý h i, ki m soát câu h i nh m đ m b o th i gian tr l i phù h p v i đ i
t ng kh o sát. Ngoài m c tiêu hi u ch nh b ng h i, đi u tra th còn cung c p
thông tin h u ích giúp t p hu n các ph ng v n viên, gi m b t sai sót trong quá trình
thu th p thông tin. Do đã tham v n ý ki n c a m t s doanh nghi p trong quá trình
nghiên c u s b nên trong đi u tra th , tác gi ch ti n hành đi u tra th đ i v i
ng

i mua s m HTDTY KVNT vùng HSH. i u tra th đ c ti n hành nh sau:
Tác gi ti n hành đi u tra th 30 ng i mua s m HTDTY hi n đang sinh s ng
KVNT m t s đ a ph ng vùng BSH (Hà N i, Nam nh, H i D ng) theo nguyên
t c ch n m u thu n ti n. Ng i mua s m HTDTY nông thôn suy ngh n i dung câu h i


9

và tr l i hoàn toàn theo ý hi u c a mình. Tác gi có c l ng th i gian tr l i b ng
h i, thu th p nh ng ph n h i và các ý ki n th c m c c a ng i đ c đi u tra.
C n c vào nh ng ph n h i và k t qu đi u tra th , b ng h i dành cho ng i
tiêu dùng đ c hoàn thi n n i dung, đi u ch nh ng ngh a các câu h i phù h p h n.
N i dung các phi u kh o sát sau khi đ c hoàn thi n liên quan đ n các n i dung nh
sau (c th trong ph l c 1 và 2):
+
i v i doanh nghi p bán l HTDTY, các câu h i liên quan đ n: Quy mô
kinh doanh, đ a bàn kinh doanh, lo i m t hàng kinh doanh, các y u t tác đ ng đ n
quy t đ nh đ u t th ng bán l HTDTY c a doanh nghi p KVNT, m c tiêu kinh
doanh, tiêu chí l a ch n đ a đi m và m t hàng kinh doanh t i KVNT, t đánh giá
c a doanh nghi p v c s bán l c a mình KVNT, tiêu chí đánh giá h th ng bán
l và mong mu n nh ng h tr c a Nhà n c đ i v i doanh nghi p bán l .
+
i v i ng i mua s m HTDTY, các câu h i liên quan đ n: đ c đi m khi
mua s m HTDTY, tiêu chí quy t đ nh khi mua hàng, đánh giá c a khách hàng v
các lo i hình ph bi n bán l HTDTY KVNT, mong mu n c a khách hàng v
các lo i hình bán l HTDTY KVNT.
B c 3: Ti n hành kh o sát
Sau khi hoàn thi n phi u kh o sát, tác gi đã ti n hành kh o sát đ a bàn
các t nh BSH c th nh sau:
+ a bàn kh o sát: D a trên s li u v t ng m c bán l , doanh thu d ch v
c a t ng t nh thu c BSH do T ng c c th ng k công b và m c đ phát tri n các
c s bán l c a doanh nghi p trên đ a bàn m i đ a ph ng. Bên c nh đó, do h n
ch v kh n ng ti p c n doanh nghi p bán l
m t s đ a ph ng, tác gi ch n m u
kh o sát doanh nghi p bán l KVNT thu c 7/11 t nh vùng BSH bao g m: Hà N i,
H i Phòng, B c Ninh, H i D ng, V nh Phúc, Nam nh và Hà Nam.
+ L c l ng kh o sát viên: tác gi và đ i ng đi u tra viên thuê ngoài đã
đ c t p hu n. Kh o sát viên s d a vào m i quan h c a mình đ phát phi u kh o
sát đ n ng i tiêu dùng.
+ Th i gian kh o sát: Tháng 11-12/2017
+ Ph ng pháp ch n m u đ c s d ng chung là phi xác su t thu n ti n.
+ M u nghiên c u (đ c đi m chi ti t m u nghiên c u đ c trình bày n i
dung ti p theo):
i v i doanh nghi p bán l HTDTY t i KVNT vùng BSH:
T ng s phi u phát ra: 150 phi u
S phi u ph n h i: 124 phi u


10

S phi u không s d ng đ c: 09 phi u (do thi u nhi u thông tin)
S phi u s d ng đ c: 115 phi u
i v i ng i mua s m HTDTY t i KVNT vùng BSH:
T ng s phi u phát ra: 400 phi u
S phi u ph n h i: 380 phi u
S phi u không s d ng đ c: 8 phi u (do thi u nhi u thông tin)
S phi u s d ng đ c: 372 phi u
a bàn nghiên c u: ng i mua s m đang sinh s ng t i KVNT c a 07 t nh
ti n hành kh o sát.
B c 4: Rà soát s b và phân tích d li u:
- Rà soát s b đ chu n b phân tích d li u:
Tr c khi phân tích d li u c n có nh ng rà soát s b đ đ m b o tính chính
xác c a thông tin thu th p đ c. C th g m các b c:
+ Phân lo i phi u theo các nhóm đ i t ng kh o sát và đ a bàn kh o sát.
+ ánh giá tính đ i di n c a m u nghiên c u so v i d đ nh ban đ u c a
ng i nghiên c u, đ m b o t l c a các nhóm đ c l a ch n.
+ Biên t p d li u: Ng i nghiên c u ti n hành ki m tra m c đ hoàn thi n
c a t ng b ng h i. Rà soát các b ng h i còn tr ng nhi u thông tin và ki m tra m c đ
quan tr ng c a các n i dung đ c tr l i/không đ c tr l i. T đó lo i b nh ng
phi u thi u nhi u thông tin quan tr ng.
+ Mã hóa d li u: Phi u kh o sát đ c mã hóa theo câu h i trong t ng lo i
b ng h i và đ c nh p li u.
- Phân tích d li u:
Ph ng pháp phân tích đ c dùng là ph ng pháp th ng kê mô t thông qua
ph n m m Excel. Tác gi ti n hành th ng kê t n s , xác đ nh giá tr trung bình c a
các thang đo (K t qu trình bày t i ph l c 3 và 4). Ngoài ra, nh m tìm hi u sâu h n
s khác bi t trong cách nhìn nh n c a ng i tiêu dùng và doanh nghi p, công c
phân tích Independent Samples T-Test (Ph n m m SPSS 22) c ng đ c s d ng
đ x lý d li u thu th p đ c (Ph l c 5).
Trên c s đó, tác gi rút ra các nh n đ nh, đánh giá v th c tr ng h th ng
bán l HTDTY c a các doanh nghi p Vi t Nam KVNT vùng BSH.
* c đi m m u nghiên c u
- c đi m m u doanh nghi p đ c kh o sát mô t b ng 0.1.
Trong 115 doanh nghi p bán l HTDTY vùng BSH đ c kh o sát đ c
chia theo c c u lo i hình: 32 siêu th t ng h p các lo i (27,8%), 07 TTTM (6,1%), 76
c s bán l lo i hình khác (66,1%).


11

B ng 0.1

c đi m c a m u nghiên c u doanh nghi p

bán l hàng tiêu dùng thi t y u

khu v c nông thôn đ ng b ng sông H ng

Phân b
S l ng T tr ng
T ng
115
100%
Ph ng th c
Siêu th t ng h p các lo i
32
27,8%
bán l
Trung tâm th ng m i
7
6,1%
Lo i hình c s bán l khác
76
66,1%
Quy mô
Không quá 10 t đ ng
60
52,17%
theo doanh thu
Trên 10 đ n d i 50 t đ ng
30
26,09%
Trên 50 đ n d i 500 t đ ng
19
16,52%
Trên 500 t đ ng
6
5,22%
L nh v c
Bán l đ n thu n
55
47,83%
ho t đ ng
Bán l và bán buôn
32
27,83%
BL, BB và s n xu t
16
13,91%
BL, BB, s n xu t và kinh doanh khác
12
10,43%
a bàn kh o sát
Hà N i
43
37,39%
V nh Phúc
10
8,70 %
B c Ninh
13
11,30 %
H i D ng
14
12,17 %
H i Phòng
19
16,52 %
Hà Nam
9
7,83 %
Nam nh
7
6,09 %
Ngu n: T ng h p k t qu kh o sát (12/2017)
Do th i đi m tác gi ti n hành kh o sát vào cu i n m 2017, tr c khi Chính ph
ban hành Ngh đ nh 39/2018/N -CP quy đ nh chi ti t Lu t h tr DNNVV nên m t s
Tiêu chí

m c phân lo i DNNVV theo quy mô doanh thu không hoàn toàn t ng đ ng. Tác gi
ch n kh o sát 52,17% doanh nghi p có doanh thu hàng n m không quá 10 t đ ng
(t ng đ ng v i doanh nghi p có quy mô siêu nh theo Ngh đ nh 39/2018/N -CP),
26,09% doanh nghi p có m c doanh thu 10 đ n 50 t đ ng (thu c lo i doanh nghi p
nh theo Ngh đ nh 39/2018/N -CP), 16,52% doanh nghi p có doanh thu t 50 đ n
d

i 500 t đ ng, 5,22% doanh nghi p có doanh thu trên 500 t đ ng.
Xu t phát t m c đích nghiên c u th c tr ng h th ng bán l HTDTY c a
doanh nghi p KVNT vùng BSH nên tác gi ch l a ch n kh o sát các doanh nghi p
có ho t đ ng kinh doanh bán l HTDTY khu v c này. Trong đó 47,83% doanh
nghi p ch kinh doanh bán l , 27,83% v a bán buôn, v a bán l ; 13,91% v a bán
buôn, v a bán l và có thêm ho t đ ng s n xu t và 10,43% v a bán buôn, v a bán l ,
v a s n xu t và kinh doanh trong các l nh v c khác.


12

Nh đã trình bày trên, m u doanh nghi p đ c l a ch n kh o sát trên các
đ a bàn đ c phân b theo t l nhóm các t nh: 1. Hà N i, 2. H i Phòng, 3. H i D ng,
B c Ninh, 4. V nh Phúc, Hà Nam, 5. Nam nh. Do quá trình kh o sát, t l ph n
h i không đ c nh c c u mong mu n nên tác gi thu đ
các đ a ph ng theo t l đ c trình bày trong b ng 0.1.
B ng 0.2:

c s phi u DNBL

c đi m c a m u nghiên c u ng i mua s m hàng tiêu dùng thi t y u
khu v c nông thôn đ ng b ng sông H ng

Phân b
S l ng T tr ng
T ng
372
100%
T nh thành
Hà N i
126
33,87%
B c Ninh
35
9,41%
Hà Nam
40
10,75%
H i D ng
38
10,21%
H i Phòng
41
11,02%
Nam nh
46
12,37%
V nh Phúc
38
10,21%
Thi u câu tr l i
8
2,15%
tu i
15-19
44
11,83%
20-29
86
23,12%
30-39
70
18,82%
40-49
92
24,73%
50-59
50
13,44%
trên 60
30
8,06%
Ngh nghi p
Ngh nông, lâm, ng nghi p
74
19,89 %
Công nhân, th xây, th th công
64
17,20 %
Buôn bán
68
18,28 %
Công ch c, giáo viên, b đ i
64
17,20 %
H c sinh, sinh viên
70
18,82 %
Ngh khác
32
8,61 %
Thu nh p bình D i 4
38
10,22 %
quân hàng tháng
T 4đ nd i6
84
22,58 %
(tri u đ ng/h )
T 6 đ n d i 10
130
34,95 %
T 10 đ n d i 15
84
22,58 %
T 15 tr lên
36
9,67 %
Ngu n: T ng h p k t qu kh o sát (2017)
Tiêu chí


13

c đi m c a ng i mua s m đ c trình bày b ng 0.2
V s l ng kh o sát theo đ a bàn: Hà N i có di n tích l n và quy mô dân s
đông nên s l ng ng i mua s m HTDTY đ c l a ch n chi m t l cao nh t
-

(33.87%), các t nh thành còn l i m u có quy mô t ng đ i đ ng đ u dao đ ng t 9
đ n kho ng 11%. Do đ c thù ng i mua s m HTDTY trong h gia đình nông thôn
ch y u thu c l a tu i trên 20 đ n d i 50 nên s l ng khách hàng thu c các
nhóm này đ c l a ch n nhi u h n (t trên 18% đ n g n 25%) so v i 3 nhóm còn
l i (v i t l ch n m u t 8% đ n kho ng 13%).
ng

C c u ngh nghi p nông thôn hi n nay khá đa d ng, vì v y vi c ch n m u
i mua s m HTDTY theo tiêu chí này đ c ch n t ng đ ng nhau gi a các

nhóm ngh kho ng t 17% - 19%.
Theo s li u th ng kê 2017, thu nh p trung bình c a 1 ng i/tháng nông thôn
kho ng 2,5 tri u đ ng/1 ng i, h gia đình trung bình thu nh p kho ng t 6-10 tri u
chi m t tr ng l n nên trong m u kh o sát, ng i mua s m đ i di n cho h gia đình
thu c nhóm này c ng chi m t tr ng l n nh t, g n 35%. M t khác, c n c Quy t đ nh
s 59/2015/Q -TTg v vi c ban hành chu n nghèo ti p c n đa chi u áp d ng cho giai
đo n 2016 – 2020 c a Th t ng Chính ph , tác gi đ a ra các m c thu nh p theo h
gia đình c a ng i mua s m đ ti n hành kh o sát khách hàng. K t qu t l ng i mua
s m thu c các h gia đình theo các nhóm thu nh p đ c mô t b ng 0.2.
(2) Ph ng pháp ph ng v n chuyên gia
M c tiêu c a ph ng v n chuyên gia là nh m làm rõ h n các v n đ liên quan
đ n n i dung c a phi u kh o sát. Làm rõ các v n đ liên quan đ n vi c hoàn
thi n h th ng bán l HTDTY nông thôn BSH c a các doanh nghi p Vi t Nam.
B

c 1: Hình thành n i dung ph ng v n
N i dung ph ng v n (Bút ký ph ng v n đ c trình bày Ph l c 6) xoay quanh
các trao đ i nh m làm rõ các v n đ v chi n l c hoàn thi n h th ng bán l c a
doanh nghi p; các y u t tác đ ng đ n quy t đ nh đ u t h th ng bán l KVNT vùng
BSH; m c tiêu hoàn thi n h th ng bán l c a doanh nghi p trong ng n h n, dài h n;
tiêu chí và ph ng pháp l a ch n đ a đi m bán l ; c c u m t hàng kinh doanh; tiêu chí
đánh giá h th ng bán l , nh ng h n ch ch y u đ i v i h th ng bán l HTDTY c a
doanh nghi p KVNT vùng BSH và nguyên nhân,…
B c 2: Xác đ nh đ i t ng ph ng v n
Ho t đ ng ph ng v n đ

c ti n hành v i 05 chuyên gia là lãnh đ o, qu n lý

các c p t i doanh nghi p bán l g m: Chánh v n phòng c a T ng công ty th

ng


14

m i Hà N i Hapro (Doanh nghi p nhà n
hóa có 40 c s bán l
nông thôn

BSH); Tr

(Doanh nghi p nhà n
trong đó 02 siêu th

c tr

c th i đi m hoàn thành c ph n

BSH, đ t m c tiêu hình thành h th ng c a hàng bán l
ng ngành hàng thu c Công ty c ph n Intimex Vi t Nam
c đã c ph n hóa, có h th ng 13 siêu th h ng 2

BSH,

KVNT); Giám đ c h th ng siêu th thu c T p đoàn Dabaco

Vi t Nam (T p đoàn đa ngành, h th ng bán l g m 06 siêu th , TTTM phân b
r ng kh p KVNT và thành th trên đ a bàn t nh B c Ninh); Phó Giám đ c Công ty
TNHH M t Thành Viên Th

ng M i và D ch V Ctech (Công ty đa ngành, v n hành

01 TTTM h ng 3 t i KVNT t nh H i D
ty CP phát tri n th

ng m i Gia

ng) và Tr lý giám đ c siêu th thu c Công

ình Vi t (Doanh nghi p t nhân, h th ng bán l

g m 02 siêu th , trong đó 01 siêu th t i KVNT t nh H i D
B

ng).

c 3: Ti n hành ph ng v n
+ Th i gian ph ng v n: Tháng 11-12/2017
+ Hình th c ph ng v n d

đ chi ti t ho c ch a làm rõ s đ

i d ng: s b qua đi n tho i, email. Nh ng v n
c trao đ i qua ph ng v n tr c ti p.

+T ng h p k t qu ph ng v n đ
B

c trình bày

ph l c 6.

c 4: X lý thông tin và s d ng thông tin ph ng v n
Các n i dung ph ng v n đ

c t ng h p theo d ng b ng nh m m c đích nh n

đ nh đi m chung và riêng c a các nhóm doanh nghi p trong quá trình ph ng v n.
N i dung này ch y u ph c v cho các ph n liên quan đ n th c tr ng và gi i pháp
hoàn thi n h th ng bán l HTDTY

nông thôn vùng

BSH c a các doanh nghi p

Vi t Nam.
5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài nghiên c u
(1) V lý lu n, Lu n án góp ph n h th ng hóa và làm rõ khung lý lu n v h
th ng bán l HTDTY c a doanh nghi p g n v i đ c thù KVNT.
ph n l n các nghiên c u tr

ây là đi m m i vì

c đây t p trung vào lý lu n chung v h th ng bán l cho

c khu v c thành th và nông thôn, th

ng g n v i b i c nh

không phù h p v i đi u ki n nông thôn n

các n

c phát tri n,

c ta. Vì v y, lu n án góp ph n làm rõ

khung lý lu n v h th ng bán l g n v i đ c thù HTDTY và đ c thù dành cho
KVNT là m t đóng góp ý ngh a và có giá tr tham kh o. C th , lu n án góp ph n
làm rõ khái ni m HTDTY g n v i nhu c u riêng c a ng

i tiêu dùng KVNT; h th ng

hóa và làm rõ khung lý lu n v h th ng bán l HTDTY c a doanh nghi p dành
riêng cho KVNT g m các v n đ : phân tích tình th và xác đ nh m c tiêu đ i v i h


15

KVNT; quy ho ch h th ng đi m bán l ;

th ng bán l HTDTY c a doanh nghi p

thi t k các chính sách bán l h n h p (chính sách hàng hóa, chính sách thi t k c a
hàng và tr ng bày hàng hóa, chính sách v l c l
bán). Thêm vào đó, lu n án đã h th ng hóa đ

ng bán hàng và d ch v t i đi m

c các tiêu chí đánh giá h th ng bán

l HTDTY c a doanh nghi p thành 3 nhóm tiêu chí: nhóm tiêu chí tài chính, nhóm
tiêu chí liên quan đ n m c đ hài lòng c a khách hàng và nhóm các tiêu chí khác.
c bi t trong nhóm các tiêu chí khác, lu n án có đóng góp v m t lý lu n thông qua
vi c đ xu t thêm tiêu chí đánh giá h th ng bán l c a doanh nghi p v m t xã h i,
cá nhân và đ nh v hình nh doanh nghi p.
(2) V th c ti n, Lu n án đã phân tích, đánh giá m t cách khách quan và tin c y
v th c tr ng h th ng bán l HTDTY

KVNT vùng

Vi t Nam. Qua phân tích th c tr ng, lu n án giúp ng
th ng bán l HTDTY

KVNT vùng

BSH c a doanh nghi p

i đ c th y rõ tình th c a h

BSH c a doanh nghi p Vi t Nam trong b i

c nh hi n nay t quan đi m ti p c n vi mô, vi c xác đ nh m c tiêu đ i v i h th ng
bán l c a doanh nghi p Vi t Nam t i KVNT vùng

BSH và th c tr ng thi t k các

chính sách bán l h n h p c a doanh nghi p Vi t Nam phù h p riêng v i khu v c
này. T đó, lu n án đã rút ra các k t lu n v
HTDTY c a doanh nghi p Vi t Nam

u, nh

c đi m c a h th ng bán l

KVNT vùng

BSH. C n c vào các y u

t bên trong, bên ngoài c a doanh nghi p, lu n án đã xác đ nh đ

c nguyên nhân

ch quan và khách quan d n đ n th c tr ng h th ng bán l HTDTY c a doanh
nghi p n

c ta. i u này góp ph n làm rõ b c tranh t ng th v th c tr ng h th ng

bán l HTDTY c a doanh nghi p Vi t Nam

KVNT vùng

BSH trong b i c nh

hi n nay.
(3) V tính ng d ng, Trên c s nh ng nh n đ nh v th c tr ng, lu n án đã
đánh giá đ

c ti m n ng, th i c thách th c, c ng nh quan đi m hoàn thi n h

th ng bán l HTDTY c a doanh nghi p Vi t Nam

KVNT vùng

2025. T đó, lu n án đ xu t 06 gi i pháp mang tính đ nh h

BSH đ n n m

ng và có kh n ng

ng d ng cao đ i v i doanh nghi p, bao g m: Hoàn thi n h th ng bán l HTDTY
g n v i chi n l

c bán l dài h n c a doanh nghi p

KVNT

c u trúc h th ng bán l HTDTY c a doanh nghi p Vi t Nam

BSH; Hoàn thi n
nông thôn

BSH;

ng d ng các k thu t hi n đ i trong quy ho ch h th ng đ a đi m bán l HTDTY
KVNT

BSH c a doanh nghi p Vi t Nam; Xây d ng th

ng hi u c a doanh

nghi p bán l Vi t Nam, thi t k ph m t hàng phù h p v i KVNT; Phát tri n l c


16

l

ng bán hàng đáp ng nhu c u h th ng bán l HTDTY c a doanh nghi p Vi t

Nam; T ng c

ng ng d ng công ngh trong v n hành h th ng bán l HTDTY

c a doanh nghi p Vi t Nam.
qu n lý Nhà n
tr

c c p trung

ng th i, lu n án c ng ki n ngh đ i v i các c quan
ng và đ a ph

ng có liên quan nh m hoàn thi n môi

ng bán l giúp doanh nghi p Vi t Nam có đi u ki n thu n l i trong hoàn thi n h

th ng bán l HTDTY

KVNT vùng BSH đ n n m 2025.

6. K t c u c a lu n án
Ngoài ph n m đ u, k t lu n, lu n án đ c k t c u làm 4 ch ng, bao g m:
Ch ng 1: T ng quan tình hình nghiên c u và kho ng tr ng nghiên c u
Ch ng 2: C s lý lu n v h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c
nông thôn c a doanh nghi p
Ch ng 3: Th c tr ng h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t y u khu v c
nông thôn
ng b ng sông H ng c a các doanh nghi p Vi t Nam
Ch ng 4: Gi i pháp nh m hoàn thi n h th ng bán l hàng tiêu dùng thi t
y u khu v c nông thôn đ ng b ng sông H ng c a các doanh nghi p Vi t Nam
đ n n m 2025


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×