Tải bản đầy đủ

Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (Luận án tiến sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
––––––––––––––––––––

CHEETHAO XIONG YER

QU N
I ƯỠNG N NG
C Ạ HỌC CHO
GI O VI N TRUNG HỌC PH TH NG
NƯỚC C NG H

N CHỦ NH N

N ÀO

U N N TIẾN SĨ KHO HỌC GI O ỤC

TH I NGU

N - 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
–––––––––––––––––––––

CHEETHAO XIONG YER

QU N
I ƯỠNG N NG
C Ạ HỌC CHO
GI O VI N TRUNG HỌC PH TH NG
NƯỚC C NG H
N CHỦ NH N
N ÀO
Ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

U N N TIẾN SĨ KHO HỌC GI O ỤC

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Tính

TH I NGU

N - 2020


i
ỜI C M ĐO N
Tôi xin c
n
ôn
c

n
in
n

n


n n c
n
c i côn

côn

n n i nc

PGS.TS. Ngu
i nc
n

n

i n

ôi

n n i

.
n n

côn

c
n

n n i nc

n

i
n

n

n

T c gi lu n n

Cheethao XIONGYER

c c
c

c


ii
ỜI C M
T

c

ôi xin

n

i

c

N

n

c

n n
n n i nc
Tôi xin

T i

c i n

n

n

n c

ôi

n

i n

n
i

c

i c

n

n

n

n
Tôi xin
n T

n

n c

c

i nc

ôi
c
i

c

n

ôi

n

c,

- Gi
i

n
i

n i

i

i
n c

i nc n n

n

n n

i

n c c

cc

n

n

n

c

c

ôi

in i n
x

i

n

n

i

c

n
cô i

ôi

n THPT

i

i n

n

n

i nc

n

ôn

c

n n

n
n

i i

c

n

i nc c

i
c

n i

i n

Pa X c;

n ôn

n

c n c

n

&TT T n Vi n

GD&TT T n

n
n

c

n n.

c i n

n i

n n
n

n

n

i

T

n THPT Lak 52 T n Vi n

n

n

i nc

n c

GD&TT
i

i

n

n

n

i n

n
T

n

n

i
cc c

THPT

i
c

n

GD&TT T n

i

i

n

n

Tôi xin

n

cô i

n n
ic

n

i

n nn .

n

c c

i

n n

i n

n

Tôi xin c

n

c

n n
c

c i

n n n
i n

c

n
c c

n

n nc c
nc

n n i
T i

c c
n n

n n

ôn

10

n

i
i

n

i n

n 02 n

Tác giả lu n án

Cheethao XIONGYER

i

cô i
n
2020


iii
MỤC ỤC
Lời cam đoan ...................................................................................................... i
Lời c m ơn ........................................................................................................ ii
Mục lục ............................................................................................................. iii
Danh mục c c cụm từ viết tắt trong lu n văn .................................................. iv
Danh mục c c b ng ........................................................................................... v
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1
2. Mục đích nghiên cứu ..................................................................................... 2
3. Kh ch thể nghiên cứu và Đối tượng nghiên cứu .......................................... 3
4. Gi thuyết khoa học ...................................................................................... 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................... 3
6. Ph m vi nghiên cứu ....................................................................................... 4
7. Phương ph p lu n nghiên cứu và phương ph p nghiên cứu cụ thể .............. 4
8. Những lu n điểm cần b o vệ ......................................................................... 6
9. Đóng góp mới của đề tài ............................................................................... 7
10. C u tr c lu n n .......................................................................................... 7
Chương 1: C

SỞ

U NV

QU N

I

C Ạ HỌC CHO GI O VI N TRUNG HỌC PH

ƯỠNG N NG
TH NG .......... 8

1.1. T ng quan nghiên cứu v n dề .................................................................... 8
1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài ........................................................................ 8
1.1.2. Nghiên cứu ở Việt Nam và Lào ............................................................ 13
1.1.3. Đ nh gi chung ..................................................................................... 19
1.2. C c kh i niệm cơ b n của đề tài............................................................... 20
1.2.1. D y học ................................................................................................. 20
1.2.2. Năng l c d y học................................................................................... 21
1.2.3.

i dư ng năng l c d y học cho gi o viên........................................... 24


iv
1.2.4. Kh i niệm qu n lý b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên THPT . 26
1.3. Những v n đề cơ b n về b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên
trung học ph th ng ........................................................................................ 27
1.3.1. Yêu cầu đ i mới gi o dục và năng l c d y học của người gi o viên
trung học ph th ng ........................................................................................ 27
1.3.2. Mục tiêu b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên THPT ................. 29
1.3.3. N i dung quy tr nh b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên
THPT ............................................................................................................... 30
1.3.4. Phương ph p và h nh thức b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên
trung học ph th ng .......................................................................................... 36
1.3.5. Đ nh gi kết qu b i dư ng năng l c d y học của gi o viên THPT .... 40
1.4. Qu n lý ho t đ ng b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên trung
học ph th ng .................................................................................................. 41
1.4.1. L p kế ho ch b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên trung học
ph th ng ......................................................................................................... 41
1.4.2. T chức th c hiện kế ho ch b i dư ng năng l c d y học cho gi o
viên trung học ph th ng................................................................................. 45
1.4.3. Ch đ o th c hiện kế ho ch b i dư ng năng l c d y học cho gi o
viên trung học ph th ng................................................................................. 50
1.4.4. Đ nh gi ho t đ ng b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên
trung học ph th ng ........................................................................................ 54
1.5. C c yếu tố nh hưởng tới việc qu n lý b i dư ng năng l c d y học
cho gi o viên trung học ph th ng .................................................................. 56
1.5.1. Những yếu tố chủ quan ......................................................................... 56
1.5.2. C c yếu tố kh ch quan .......................................................................... 57
Chương 2: TH C TRẠNG QU N


I

ƯỠNG N NG

HỌC CHO GI O VI N TRUNG HỌC PH

C NG HOÀ

N CHỦ NH N

C

TH NG NƯỚC

N ÀO ............................................... 61


v
2.1. Kh i qu t về kh ch thể kh o s t và t chức kh o s t ............................... 61
2.1.1. Kh i qu t về gi o dục trung học ph th ng của nước CHDCND Lào ........ 61
2.1.2. T chức kh o s t ................................................................................... 62
2.2. Th c tr ng b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên trung học ph
th ng nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào .................................................. 66
2.2.1. Th c tr ng năng l c d y học của c n b qu n lý và gi o viên
trường trung học ph th ng nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào............... 66
2.2.2. Th c tr ng năng l c d y học của gi o viên c c trường trung học
ph th ng nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào ........................................... 70
2.2.3. Th c tr ng nhu cầu b i dư ng năng l c d y học của gi o viên trung
học ph th ng nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào .................................... 73
2.2.4. Th c tr ng n i dung phương ph p và h nh thức b i dư ng năng l c
d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào .................. 79
2.2.5. Những khó khăn trong b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên
trung học ph th ng nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào........................ 86
2.3. Th c tr ng qu n lý b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên trung
học ph th ng nước C ng h a d n chủ Nh n d n Lào ................................... 87
2.3.1. Nh n thức của c n b qu n lý và gi o viên trung học ph th ng về
b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên ..................................................... 87
2.3.2. L p kế ho ch b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên trung học
ph th ng nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào ......................................... 88
2.3.3. T chức b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên trung học ph
th ng nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào ................................................ 91
2.3.4. Ch đ o ho t đ ng b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên trung
học ph th ng nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào .................................. 93
2.3.5. Đ nh gi kết qu th c hiện kế ho ch b i dư ng năng l c d y học
cho gi o viên trung học ph th ng nước C ng h a D n chủ Nh n Lào ......... 95


vi
2.4. Th c tr ng c c yếu tố nh hưởng tới qu n lý b i dư ng năng l c d y
học cho gi o viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào ......................... 97
2.5. Đ nh gi chung về th c tr ng .................................................................. 98
2.5.1. Những kết qu đ t được và điểm m nh của ho t đ ng b i dư ng và
qu n lý b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng
nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào .......................................................... 98
2.5.2. Những t n t i của ho t đ ng b i dư ng và qu n lý b i dư ng năng
l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào .......... 100
2.5.3. Nguyên nh n ....................................................................................... 102
Kết lu n chương 2 ......................................................................................... 103
Chương 3: I N PH P QU N

I

ƯỠNG N NG

HỌC CHO GI O VI N TRUNG HỌC PH
C NG H

N CHỦ NH N

CTH NG NƯỚC

N ÀO ............................................. 104

3.1. C c nguyên tắc đề xu t biện ph p qu n lý b i dư ng năng l c d y
học cho gi o viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào ....................... 104
3.1.1. Nguyên t c đ m b o mục tiêu b i dư ng là ph t triển năng l c d y
học cho gi o viên trung học ph th ng ......................................................... 104
3.1.2. Nguyên t c đ m b o tính th c ti n ..................................................... 105
3.1.3. Nguyên tắc ph t huy tính chủ đ ng t gi c t b i dư ng của gi o
viên trong ho t đ ng b i dư ng .................................................................... 105
3.1.4. Nguyên t c đ m b o tính hiệu qu ...................................................... 106
3.1.5. Nguyên t c đ m b o tính ph t triển nghề nghiệp gi o viên................ 107
3.1.6. Nguyên t c đ m b o tính hiện đ i tính mở tính linh ho t ................. 107
3.2. C c biện ph p qu n lý b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên
trung học ph th ng nước CHDCND Lào đ p ứng yêu cầu n ng cao ch t
lượng gi o viên .............................................................................................. 108
3.2.1. T chức hoàn thiện b tiêu chí năng l c d y học của gi o viên trung
học ph th ng nước CHDCND Lào đ p ứng yêu cầu đ i mới gi o dục ...... 108


vii
3.2.2. T chức ph t triển chương tr nh b i dư ng năng l c d y học cho
gi o viên trung học ph th ng của Nước CHDCND Lào d a vào năng l c 116
3.2.3. T chức huy đ ng c c ngu n l c đ m b o điều kiện b i dư ng
n ng cao năng l c d y học cho gi o viên THPT nước CHDCND Lào ........ 125
3.2.4. Ch đ o đ i mới phương ph p và h nh thức t chức b i dư ng năng
l c d y học cho gi o viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào .......... 130
3.2.5. Ph t triển đ i ngũ gi o viên cốt c n tư v n hỗ trợ ph t triển năng
l c d y học cho đ ng nghiệp ........................................................................ 141
3.2.6. T chức đ nh gi năng l c của gi o viên theo b tiêu chí năng l c
d y học đ x y d ng làm cơ sở để b i dư ng gi o viên trung học ph
th ng nước CHDCND Lào ........................................................................... 145
3.3. Mối quan hệ của c c biện ph p .............................................................. 151
3.4. Kh o nghiệm th nghiệm tính kh thi và tính cần thiết của c c biện
ph p qu n lý b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên trung học ph
th ng nước CHDCND Lào ........................................................................... 151
3.4.1. Kh o nghiệm tính cần thiết và tính kh thi của c c biện ph p đ đề xu t 151
3.4.2. Th nghiệm m t số biện ph p ............................................................. 153
Kết lu n chương 3 ......................................................................................... 161
KẾT U N VÀ KHU ẾN NGHỊ ............................................................. 162
NH MỤC C C C NG TR NH KHO
C NG

HỌC CỦ

T C GI

Đ

I N QU N ĐẾN U N N ................................................ 166

TÀI I U TH M KH O .......................................................................... 167


iv
D NH MỤC C C CỤM T
Ch vi t t t
BD

CH

VIẾT T T TRONG U N N
Vi t ầy ủ
i dư ng

CBQL

C n b qu n lý

CHDCND L O

C ng h a d n chủ nh n d n Lào

CNH-HĐH

C ng nghiệp hóa - hiện đ i hóa

CNN

Chu n nghề nghiệp

CNTT&TT

C ng nghệ th ng tin & truyền thống

CSVC

Cơ sở v t ch t

CTDH

Chương tr nh d y học

GD

Gi o dục

GV

Gi o viên

GD-ĐT

Gi o dục - đào t o

GD-TT

Gi o dục - Thể thao

GVCC

Gi o viên cốt c n

HS

Học sinh

KHDH

Kế ho ch d y học

NLDH

Năng l c d y học

PP

Phương ph p

PPDH

Phương ph p d y học

QLGD

Qu n lý gi o dục

TBDH

Thiết b d y học

TCM

T chuyên m n

THCS

Trung học cơ sở

THPT

Trung học ph th ong

TTCM

T trưởng chuyên m n

UBND

y ban nh n d n


v
NH MỤC C C

NG

ng 2.1. Đ c điểm m u đối tượng kh o s t th c tr ng ................................. 64
ng 2.2. Th c tr ng năng l c d y học của c n b qu n lý và gi o viên
trường THPT Nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào .................. 66
ng 2.3. Th c tr ng năng l c d y học của gi o viên trung học ph th ng
nước c ng h a d n chủ nh n Lào .................................................. 70
ng 2.4. Nhu cầu về n i dung b i dư ng năng l c d y học của gi o viên
THPT Nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào .............................. 73
ng 2.5. Nhu cầu về h nh thức b i dư ng năng l c d y học của gi o viên
trung học ph th ng nước CHDCND Lào .................................... 76
ng 2.6. Nhu cầu về phương ph p b i dư ng năng l c d y học của gi o
viên trung học ph th ng nước CHDCND Lào ............................ 78
ng 2.7. N i dung b i dư ng NLDH đ triển khai cho gi o viên THPT
nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào .......................................... 80
ng 2.8. H nh thức b i dư ng NLDH đ triển khai cho gi o viên THPT
nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào .......................................... 82
ng 2.9. Phương ph p b i dư ng NLDH đ triển khai cho gi o viên
THPT nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào ............................... 84
ng 2.1 . Th c tr ng đ nh gi kết qu b i dư ng NLDH đ được triển khai
đối với gi o viên THPT nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào ....... 85
ng 2.11. Những khó khăn trong b i dư ng năng l c d y học cho gi o
viên THPT Nước CHDCND Lào .................................................. 86
ng 2.12. Nh n thức của c n b qu n lý gi o viên THPT về b i dư ng
năng l c d y học cho gi o viên ..................................................... 87
ng 2.13. Th c tr ng l p kế ho ch b i dư ng năng l c d y học cho gi o
viên Nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào ............................... 89


vi
ng 2.14. Th c tr ng t chức b i dư ng NLDH cho gi o viên THPT ở
Nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào ....................................... 91
ng 2.15. Th c tr ng ch đ o b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên
THPT ở Nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào ......................... 94
ng 2.16. Đ nh gi việc th c hiện kế ho ch b i dư ng năng l c d y học
cho gi o viên THPT ở Nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào .. 96
ng 2.17. C c yếu tố nh hưởng tới qu n lý b i dư ng năng l c d y học
cho gi o viên THPT Nước CHDCND Lào ................................... 97
ng 3.1.

kiến đ nh gi về c c biện ph p qu n lý b i dư ng NLDH cho
gi o viên THPT Nước CHDCND Lào ........................................ 152

ng 3.2. Kết qu kh o s t năng l c thiết kế bài học theo chủ đề tích hợp
trước khi tiến hành th nghiệm ................................................... 155
ng 3.3. Kết qu kh o s t năng l c thiết kế bài học theo hướng ph n hóa
trước khi tiến hành th nghiệm ................................................... 155
ng 3.4a. Kết qu kh o s t năng l c thiết kế bài học theo chủ đề tích hợp
sau khi tiến hành th nghiệm lần 1 ............................................. 158
ng 3.4b. Kiểm đ nh T -Test kết qu năng l c thiết kế bài học theo chủ
đề tích hợp trước và sau th nghiệm .......................................... 158
ng 3.5a. Kết qu kh o s t năng l c thiết kế bài học theo hướng d y học
ph n hóa sau th nghiệm lần 2 .................................................... 159
ng 3.5b. Kiểm đ nh T - Test kết qu năng l c thiết kế bài học theo chủ
đề tích hợp trước và sau th nghiệm .......................................... 159


1
MỞ ĐẦU
1. ý do chọn ề tài
Qu tr nh d y học ở trường trung học ph th ng THPT bao g m nhiều
nh n tố có mối quan hệ m t thiết với nhau chi phối l n nhau xoay quanh hai
nh n tố cơ b n đó là gi o viên với ho t đ ng d y và học sinh với ho t đ ng học
gi p cho qu tr nh d y học t n t i v n đ ng và ph t triển kh ng ngừng. Trong
qu tr nh d y học nh n tố có tính ch t quyết đ nh tới ch t lượng d y học đó là
nh n c ch người gi o viên và tính tích c c học t p của học sinh. Gi o viên là
nh n tố quyết đ nh ch t lượng gi o dục v v y quan t m b i dư ng ph t triển
năng l c d y học (NLDH) gi o dục cho gi o viên nói chung và gi o viên THPT
nói riêng là n i dung qu n lý của Gi m đốc Sở Gi o dục và Hiệu trưởng c c
trường THPT nhằm n ng cao ch t lượng gi o dục nói chung và ch t lượng gi o
dục THPT nói riêng.
C ch m ng 4. và h i nh p quốc tế khu v c về t t c mọi m t đ c biệt là
h i nh p về gi o dục văn hóa đ đ t ra những yêu cầu mới về năng l c d y học
và năng l c gi o dục của mỗi gi o viên nói chung và năng l c d y học đối với
gi o viên THPT nói riêng nhằm hướng tới gi o dục c ng d n toàn cầu.
Đ ng và Nhà nước C ng h a D n chủ Nh n d n Lào CHDCND Lào)
lu n coi trọng c ng t c đào t o và b i dư ng gi o viên coi việc b i dư ng
năng l c d y học cho gi o viên THPT là điểm then chốt để đ i mới n ng cao
ch t lượng gi o dục. Là cơ sở nền t ng để th c hiện đ i mới căn b n toàn
diện nền gi o dục Lào theo hướng chu n ho hiện đ i hóa x h i ho và h i
nh p quốc tế khu v c.
Ngh quyết Đ i h i Đ i biểu của Đ ng nh n d n c ch m ng Lào lần thứ
VIII ngày 18-23 3 2 6 đ ch ra Ngu n nh n l c quan trọng nh t nhằm th c
hiện c ng nghiệp ho

hiện đ i ho . Ngu n nh n l c gi o dục ph i có tr ch

nhiệm đào t o b i dư ng ngu n nh n l c có đủ tr nh đ đ p ứng được s
ph t triển với c c nước trong khu v c và trên thế giới” [65].


2
Ho t đ ng b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên được tiến hành
thường xuyên ho c theo chu kỳ ho c theo c c chuyên đề nhằm n ng cao năng
l c cho gi o viên THPT. Để ho t đ ng trên có hiệu qu đ i hỏi Sở Gi o dục &
Thể thao (GD-TT) cần có kế ho ch và quy tr nh t chức triển khai m t c ch hiệu
qu nhằm ph t huy vai tr b i dư ng và t b i dư ng của mỗi gi o viên từ đó
n ng cao ch t lượng đ i ngũ.
Gi o dục ph th ng của nước CHDCND Lào đang th c hiện c ng cu c
đ i mới. Tuy nhiên NLDH của gi o viên THPT của nước CHDCND Lào c n
nhiều b t c p chưa đ p ứng yêu cầu d y học trong c c nhà trường và so với
c c nước l n c n. V v y v n đề qu n lý b i dư ng năng l c d y học cho gi o
viên THPT của nước CHDCND Lào là m t v n đề c p thiết hiện nay nhằm
đ y nhanh c ng cu c đ i mới gi o dục THPT của nước CHDCND Lào.
Trong thời gian gần đ y nước CHDCND Lào đ có gi o viên d y c c
trường THPT đủ về c số lượng cơ c u và ch t lượng song v n c n những
h n chế về NLDH b t c p đ i hỏi ph i có NLDH cao và đ t chu n nghề
nghiệp. Trong c c nhà trường THPT th đ i ngũ gi o viên cơ b n đ t tr nh đ
chuyên m n nghiệp vụ về bằng c p theo quy đ nh của lu t gi o dục nhưng
so với c c yêu cầu của NLDH ở m t số tiêu chí đ t mức chưa cao; c ng t c
b i dư ng NLDH cho gi o viên THPT theo nhu cầu của th c ti n c n nhiều h n
chế k m hiệu qu và ch m đ i mới. V v y việc b i dư ng NLDH cho gi o
viên THPT đ p ứng yêu cầu n ng cao ch t lượng GD và đ m b o ch t lượng
gi o dục trong c c nhà trường THPT được coi là nhiệm vụ c p b ch và l u dài.
Trên đ y là lý do t c gi chọn đề tài: "Quản lý

i dưỡng n ng l c

d y học cho giáo vi n Trung học ph th ng nước C ng h a

n chủ

Nh n d n ào".
2. Mục ích nghi n cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý lu n và kh o s t đ nh gi th c tr ng b i
dư ng, qu n lý b i dư ng NLDH cho gi o viên c c trường THPT nước


3
CHDCND Lào; đề xu t m t số biện ph p qu n lý b i dư ng NLDH cho gi o
viên THPT nước CHDCND Lào nhằm n ng cao ch t lượng đ i ngũ gi o viên
đ p ứng yêu cầu về ch t lượng gi o dục THPT và đ m b o ch t lượng gi o
dục THPT nước CHDCND Lào trong bối c nh đ i mới gi o dục hiện nay.
3. Khách thể nghi n cứu và Đối tượng nghi n cứu
3.1. K ác t ể

iê cứ : Qu tr nh b i dư ng năng l c d y học cho gi o

viên THPT
3 2 Đối tượ

iê cứ : C c biện ph p qu n lý ho t đ ng b i dư ng năng

l c d y học cho gi o viên THPT của nước CHDCND Lào.
4. Giả thuy t khoa học
i dư ng NLDH cho gi o viên THPT góp phần n ng cao ch t lượng
đ i ngũ gi o viên đ p ứng yêu cầu đ i mới gi o dục ho t đ ng b i dư ng
năng l c d y học cho gi o viên THPT của nước CHDCND Lào đ được quan
t m triển khai và đ t được nhiều thành t u đ ng ghi nh n tuy nhiên trong
qu tr nh th c hiện c n t n t i những b t c p. Nếu đề xu t được c c biện ph p
qu n lý b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên THPT của nước CHDCND
Lào m t c ch khoa học đ ng b

d a vào năng l c nhu cầu b i dư ng và c c

ngu n l c hiện có th s n ng cao được năng l c d y học cho gi o viên góp
phần th c hiện thành c ng đ i mới gi o dục của nước CHDCND Lào.
5. Nhiệm vụ nghi n cứu
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý lu n về qu n lý b i dư ng năng l c d y học cho gi o
viên trung học ph th ng
5.2. Kh o s t đ nh gi th c tr ng b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên
c c trường THPT và th c tr ng qu n lý b i dư ng năng l c d y học cho gi o
viên c c trường THPT nước CHDCND Lào.
5.3. Đề xu t biện ph p qu n lý b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên c c
trường THPT nước CHDCND Lào và th nghiệm m t số biện ph p đề xu t.


4
6. Ph m vi nghi n cứu
Đề tài tiến hành nghiên cứu th c tr ng năng l c d y học và th c tr ng
qu n lý b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên THPT nước CHDCND
Lào được kh o s t đ nh gi trong ph m vi c c trường THPT với vai tr chủ
thể qu n lý là Gi m đốc Sở Gi o dục &Thể thao Lào. T c gi lu n n tiến
hành kh o s t đ i ngũ gi o viên trường THPT trên đ a bàn 3 t nh với số
lượng 6 trường THPT của Nước C ng h a d n chủ Nh n d n Lào.
7. Phương pháp lu n nghi n cứu và phương pháp nghi n cứu cụ thể
7

ư

á

hiê cứ

Nghiên cứu qu n lý b i dư ng NLDH cho gi o viên THPT theo quan
điểm tiếp c n hệ thống coi qu n lý ho t đ ng b i dư ng gi o viên THPT là
m t thành tố trong ph t triển đ i ngũ gi o viên THPT của Sở GD-TT có mối
quan hệ với c c thành tố kh c như năng l c hiện t i của gi o viên chu n nghề
nghiệp gi o viên; yêu cầu về đ i mới chương tr nh gi o dục THPT mới; Cơ
chế chính s ch dành cho gi o viên CSVC, tài chính phục vụ b i dư ng vv…
Nghiên cứu qu n lý b i dư ng NLDH cho gi o viên THPT của Nước
CHDCND Lào theo quan điểm tiếp c n năng l c và nhu cầu b i dư ng n ng
cao năng l c của gi o viên. Mục tiêu n i dung chương tr nh và ho t đ ng b i
dư ng ph i d a vào nhu cầu b i dư ng và năng l c d y học của gi o viên
đ p ứng yêu cầu th c hiện chương tr nh gi o dục THPT theo đ nh hướng đ i
mới của Nước CHDCND Lào trong giai đo n hiện nay.
Nghiên cứu qu n lý b i dư ng NLDH cho gi o viên THPT gắn với
th c ti n đ i mới gi o dục nói chung và đ i mới gi o dục THPT của Nước
CHDCND Lào gắn với th c ti n đ i ngũ gi o viên THPT và th c ti n gi o
dục THPT của từng vùng miền của Nước CHDCND Lào. Do đó mọi ho t
đ ng b i dư ng gi o viên ph i phù hợp với đối tượng đ p ứng yêu cầu đ i
mới gi o dục THPT của Nước CHDCND Lào trong bối c nh hiện nay.


5
72

ư

á

iê cứ

Lu n n đ s dụng phối hợp 3 nhóm phương ph p nghiên cứu sau:
721

n

n i nc

n

Để có cơ sở lý lu n làm nền t ng cho việc nghiên cứu đề tài ch ng t i
đ hệ thống thu th p và ph n tích c c tài liệu khoa học c c văn b n Ch th
Ngh quyết của Đ ng Chính phủ của

Gi o dục và Thể Thao.. Nghiên cứu

c c c ng tr nh đ c ng bố về qu n lý ph t triển đ i ngũ gi o viên; b i dư ng
gi o viên nói chung và b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên trường
THPT từ đó x y d ng khung lý lu n của đề tài.
722

n

n i nc

c iễn

i). Phương ph p điều tra bằng alket.
S dụng phiếu kh o s t nhằm thu th p những th ng tin cần thiết về th c
tr ng b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên THPT và th c tr ng qu n lý b i
dư ng năng l c d y học cho gi o viên ở c c trường THPT của Gi m đốc Sở
Gi o dục & Thể thao nước CHDCND Lào. Từ đó ph n tích t ng hợp đ nh gi
th c tr ng b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên THPT và th c tr ng qu n
lý b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên THPT của Nước CHDCND Lào.
ii . Phương ph p phỏng v n:
Tr c tiếp ph ng v n c n b qu n lý c c c p gi o viên để t m hiểu về tr nh
đ năng l c của gi o viên c c trường THPT có ghi biên b n và những v n
đề có liên quan đến nghiên cứu đề tài lu n n.
iii) Phương ph p quan s t: quan s t giờ d y quan s t ho t đ ng b i
dư ng và c c điều kiện phục vụ b i dư ng gi o viên THPT của c c Sở Gi o
dục - Thể Thao Nước CHDCND Lào.
iv)Phương ph p nghiên cứu s n ph m: Nghiên cứu h sơ qu n lý nghiên
cứu s n ph m của c c gi o viên kế ho ch c c văn b n ch đ o trang thiết bi
gi ng d y .


6
v Phương ph p chuyên gia: Dùng phiếu trưng cầu ý kiến để xin ý kiến
c c chuyên gia ho c kh ch thể nghiên cứu để kh o nghiệm tính cần thiết và
kh thi của biện ph p đề xu t trong đề tài.
vi . Phương ph p kh o nghiệm và th nghiệm: Nhằm minh chứng cho
tính cần thiết và tính kh thi của m t số biện ph p đề xu t đ ng thời để minh
chứng tính đ ng đ n của gi thuyết khoa học đ đề ra.
723

n
S dụng To n thống kê và c c phầm mềm tin học để x lý số liệu ph n

tích đ nh lượng kết qu nghiên cứu nhằm đưa ra những kết lu n phục vụ c ng
t c nghiên cứu.
8. Nh ng lu n iểm cần ảo vệ
Qu n lý b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên Trung học ph
th ng cần ph i được tiến hành d a vào năng l c nhu cầu b i dư ng để x c
đ nh mục tiêu n i dung chương tr nh phương ph p h nh thức t chức b i
dư ng và c c điều kiện b i dư ng đ ng thời b chi phối bởi c c yếu tố nh
hưởng mang tính kh ch quan và chủ quan t c đ ng tới qu tr nh qu n lý b i
dư ng trong đó năng l c qu n lý và tính tích c c tham gia b i dư ng của
gi o viên giữ vai tr quyết đ nh.
Ho t đ ng b i dư ng gi o viên THPT và qu n lý ho t đ ng b i dư ng
năng l c d y học cho gi o viên THPT nước C ng h a d n chủ Nh n d n Lào
đ được quan t m th c hiện tuy nhiên c n t n t i m t số điểm cần khắc phục:
N i dung chương tr nh b i dư ng h nh thức t chức b i dư ng đ nh gi kết
qu b i dư ng và c c điều kiện th c hiện b i dư ng.
Để qu n lý ho t đ ng b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên THPT
nước C ng h a d n chủ Nh n d n Lào đ p ứng yêu cầu đ i mới gi o dục cần
tiến hành đ ng b c c biện ph p qu n lý như: T chức hoàn thiện b tiêu chí
năng l c d y học của gi o viên THPT đ p ứng yêu cầu đ i mới gi o dục; T
chức ph t triển chương tr nh b i dư ng d a vào năng l c; T chức huy đ ng


7
c c ngu n l c đ m b o c c điều kiện b i dư ng và ch đ o đ i mới c c
phương ph p h nh thức t chức b i dư ng; Ph t triển đ i ngũ gi o viên cốt
c n; T chức đ nh gi năng l c d y học của gi o viên theo b tiêu chí nhằm
t o đ ng l c cho ho t đ ng b i dư ng.
9. Đóng góp mới của ề tài
Hệ thống hóa cơ sở lý lu n về b i dư ng và qu n lý b i dư ng NLDH
cho gi o viên THPT d a trên năng l c nhu cầu và ph n tích bối c nh.
Kh i qu t th c tr ng b i dư ng và qu n lý b i dư ng năng l c d y học
cho gi o viên THPT của Nước CHDCND Lào ch ra những h n chế về năng
l c d y học n i dung chương tr nh b i dư ng năng l c qu n lý ho t đ ng b i
dư ng cho gi o viên và những yếu tố nh hưởng tới ho t đ ng b i dư ng.
Đề xu t được b tiêu chí năng l c d y học của gi o viên đ p ứng yêu
cầu đ i mới gi o dục và hệ thống c c biện ph p qu n lý b i dư ng năng l c
d y học cho gi o viên THPT nước CHDCND Lào d a vào năng l c nhu cầu
b i dư ng và c c ngu n l c phục vụ b i dư ng; c c biện ph p mang tính hệ
thống đ ng b có t c dụng n ng cao năng l c d y học cho gi o viên THPT
nước CHDCND Lào.
10. Cấu tr c lu n án
Lu n n ngoài phần mở đầu kết lu n và khuyến ngh n i dung lu n n
g m 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý lu n về qu n lý b i dư ng năng l c d y học cho
gi o viên trung học ph th ng
Chương 2: Th c tr ng qu n lý b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên
trung học ph th ng nước C ng h a d n chủ nh d n Lào.
Chương 3: C c biện ph p qu n lý b i dư ng năng l c d y học cho gi o
viên trung học ph th ng nước C ng h a d n chủ nh n d n Lào.


8
Chương 1
C

SỞ

U N V QU N

I ƯỠNG N NG

CHO GI O VI N TRUNG HỌC PH

C Ạ HỌC

TH NG

1.1. T ng quan nghi n cứu vấn dề
iê cứ

1.1.1.
i)

ư c

iê cứ
t

i

i ư

c

c ciê t

c

ng

Trên thế giới đều coi việc b i dư ng gi o viên là yêu tố quan trọng để
n ng cao ch t lượng GD - ĐT Việc t o điều kiện để mọi người có cơ h i học
t p học t p thường xuyên học t p suốt đời để k p thời b sung kiến thức và
đ i mới PPDH đ p ứng yêu cầu ph t triển KT-XH ho t đ ng b i dư ng gi o
viên kh ng ch là gi i ph p để th c hiện c c mục tiêu ph t triển gi o dục đ p
ứng yêu cầu của đ i mới gi o dục mà c n là con đường có hiệu qu để mỗi
gi o viên ph t triển liên tục nghề nghiệp của b n th n.
K.Đ.Usinxki nh n m nh đến h nh thức t b i dư ng của gi o viên:
i i
c nn

i nc n
i i

i n

n c
n

n n
c n c

c n

c

i

n

n

i c

c

i n [87]. Ph m ch t và năng l c

của người gi o viên cao hay th p phụ thu c phần lớn vào qu tr nh t học của
họ để nỗ l c c p nh t kiến thức và những kỹ năng sư ph m c n thiếu c n l c
h u. Ở đ y quan niệm t học đ ng ngh a với t b i dư ng”. Trong m t t c
ph m n i tiếng Trường trung học Pavlưts” V. .Xukh mlinxki đ tr nh bày
m t c ch tường t n chiến lược b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên
th ng qua việc d giờ của từng gi o viên [82].
Warren-Piper và Glatter 1997 cho rằng: Ph t triển gi o viên là th c
đ y m t lo t những ho t đ ng có hệ thống thỏa m n hứng th

ý chí nguyện

vọng và nhu cầu của c nh n để ph t triển s nghiệp của họ đ ng thời đ p
ứng nhu cầu tương lai của t chức. T c gi đ nghiên cứu b i dư ng gi o viên
theo tiếp c n ph t triển nghề nghiệp gi o viên [62].


9
T c gi Richard I. rends 1998 với nghiên cứu Học để d y” đề c p
nhiều v n đề d y và học l y gi o viên là trung t m đ c biệt là đ i mới c ch
d y học l y học sinh làm trung t m do đó đ i hỏi gi o viên cần n ng cao
năng l c nghề nghiệp cần ph i có năng l c chuyên biệt v n dụng để d y học
từ đó v n đề b i dư ng thường xuyên cho gi o viên là v n đề cần thiết
Learning to teach” [91].
Raja Roy Singh nghiên cứu về ph t triển đ i ngũ gi o viên th ng qua
việc nghiên cứu x c đ nh vai tr

v trí của gi o viên trên cơ sở đó đề xu t c c

biện ph p và n i dung ph t triển đ i ngũ gi o viên theo t c gi : Gi o viên
kh ng ch là nhà chuyên m n mà c n là nhà gi o dục nhà khoa học người tư
v n hướng d n người học t p suốt đời do đó ph t triển đ i ngũ gi o viên
ph i bao g m ph t triển chuyên m n nghiệp vụ và năng l c nghiên cứu khoa
học sư ph m ứng dụng [63].
Hannele Niemi và Ritva Jakku-Sihvonen c c t c gi đ m t chi tiết
và có những ph n tích thuyết phục về những thay đ i quan trọng trong c u
tr c n i dung chương tr nh b i dư ng gi o viên để n ng cao ch t lượng gi o
dục ở Phần Lan. M t số t c gi kh c như: .Carin Craig .Mertler Marzano
l i đi s u nghiên cứu và đ đề xu t c c biện ph p h nh thành NLDH cho GV.
T c gi Marzano đ đưa ra m t số đ nh hướng như trong tiết học GV ph i
biết sơ đ hóa kiến thức khắc s u những kiến thức trọng t m; th c đ y s hợp
t c của HS [88] từ đó cần thiết ph i b i dư ng năng l c nghiệp vụ sư ph m
chi gi o viên.
T c gi Eleonora Villegass-Reimers 2 3 nghiên cứu b i dư ng gi o
viên th ng qua m t số m h nh như: m h nh t chức hợp t c giữa c c trường
ho c m h nh quy m nhỏ trường học lớp học… [86].
n
và i

i nc

n n n c
n

i

c
n

n
c

n
i

i nc

n i n

in

u ENTEP

đ nh n đ nh người gi o viên cần được trang b những năng l c mới. Đó là
kh năng s dụng IT có hiệu qu ; tăng cường chuyên m n hóa và tr ch nhiệm


10
c nh n đối với ph t triển chuyên m n [87].

o c o của ENTEP trong h i

th o t chức t i russels vào th ng 6 2 5 đ th ng qua b n đề cương
n

n

cc n

n

n n

c

i

i n

c

n

t p trung vào

c c nguyên tắc: Gi o viên ph i được trang b nền t ng nghề nghiệp tốt; gi o
viên là nghề nghiệp mang tính cơ đ ng và ph i được b i dư ng để tiếp tục
ph t triển chuyên m n [87]. Có thể th y c c c ng tr nh nghiên cứu ở nước
ngoài đ đề c p nhiều đến n i dung b i dư ng với những yêu cầu cụ thể.
Mục đích của c c c ng tr nh đó là nhằm mục tiêu b i dư ng kiến thức chuyên
m n kiến thức khoa học k năng d y học… để ph t triển c c NLDH cần thiết
cho gi o viên hướng tới đ t chu n nghề nghiệp.
T c gi
n

i

ndrea K rp ti trong tài liệu

i n c

n

ôn

i

i n đưa ra m t số khuyến ngh quan trọng như: Gắn kết ch t ch

c c chương tr nh ph t triển chuyên m n gi o viên với đào t o t i chức ngay
t i nơi làm việc của họ. Cần đ nh gi năng l c sau khóa học của gi o viên để
đề xu t đ nh hướng c i tiến [95].
Như v y c c nghiên cứu trên đ đưa ra nhiều h nh thức b i dư ng cho
từng chương tr nh từng đối tượng phù hợp với c c đ c điểm của từng hệ
thống gi o dục quốc gia nhưng nh n chung đều gắn liền với qu tr nh ho t
đ ng nghề nghiệp cho gi o viên. C c h nh thức cũng đ ch ý đến việc gắn
kết mối quan hệ giữa HS và GV giữa c c t chức gi o dục… để n ng cao ch t
lượng b i dư ng. Tuy v y b i dư ng năng l c d y học cho gi o viên THPT d a
vào nhu cầu và năng l c th chưa được c c t c gi quan t m hướng tới.
iê cứ

ii)
c

i ư

c

cciê t

t

V n đề qu n lý b i dư ng NLDH cho GV đ được đưa thành chính s ch
của c c nước và có c c quy đ nh cụ thể về việc t chức b i dư ng n ng cao
năng l c chuyên m n nghiệp vụ và chu n hóa tr nh đ đào t o cho gi o viên.
Theo Hannele Niemi và Ritva Jakku- Sihvonen [96] lý do cơ b n d n
đến thành c ng của hệ thống gi o dục Phần Lan có thành tích cao nh t trong
nhiều kỳ thi PIS

là do Phần Lan đ quyết đ nh n ng chu n tr nh đ gi o


11
viên ph th ng lên tr nh đ th c s và mọi gi o viên có ngh a vụ và quyền h n
ph i kh ng ngừng học t p ph t triển chuyên m n cơ quan qu n lý gi o dục
ngành đ a phương nhà trường có nhiệm vụ t chức qu n lý đào t o b i
dư ng gi o viên n ng chu n.
C ng tr nh nghiên cứu về đào t o gi o viên tiểu học và trung học ở 6
quốc gia Đ ng u của y ban Văn hóa và Gi o dục thu c Liên minh ch u u
cũng x c đ nh trong c ng cu c đ i mới gi o dục việc b i dư ng gi o viên
cần ph i được ch trọng nhà nước đ a phương ph i có kế ho ch l u dài cho
c ng t c b i dư ng gi o viên ở giai đo n tiếp nối [97].
Lu t nhà trường của bang randenburg C ng hoà Liên bang Đức quy
đ nh r gi o viên ph i có ngh a vụ tham gia b i dư ng thường xuyên c p
nh t kiến thức và đưa vào những biện ph p đào t o n ng cao năng l c chuyên
m n. Chương tr nh b i dư ng gi o viên có ở ba c p qu n lý: C p nhà nước
c p đ a phương và chương tr nh b i dư ng t i c c nhà trường.
Trung t m Nghiên cứu và Đ i mới gi o dục OECD 1998 [93] nghiên
cứu về qu n lý b i dư ng gi o viên và đ r t ra kết lu n
i i
ôn

c

ôn
i

i i

n

n

cc n
n n

i i

c

i
i n

Kết qu nghiên cứu t ng kết những kinh nghiệm th c ti n

điển hành của 8 quốc gia trong b i dư ng gi o viên ví dụ như: ph t triển
những ý tưởng b i dư ng hoàn toàn mới của Đức; coi b i dư ng gi o viên là
nhiệm vụ ưu tiên của Ireland; khắc phục những rào c n do quan niệm lỗi thời
cứng nhắc trong b i dư ng gi o viên ở Luc-xăm-bua; b i dư ng gi o viên
hướng tới s chu n m c xu t sắc và có kiểm đ nh ở Hoa Kỳ…
Tóm l i đ có m t số c ng tr nh nghiên cứu về c ng t c qu n lý b
dư ng đ i ngũ gi o viên ở tầm v m

đề c p tới những v n đề quan trọng

như: quy đ nh cụ thể việc b i dư ng là ngh a vụ của người gi o viên gi o
viên ph i có nhiệm vụ b i dư ng kiến thức năng l c suốt đời; cần n ng
chu n tr nh đ gi o viên ph th ng... Đó là những tiếp c n đ ng và đang được
c c nhà nghiên cứu tiếp tục kế thừa và triển khai.


12
C c nhà qu n lý gi o dục nghiên cứu đều cho rằng c ng t c b i dư ng
NLDH cho gi o viên kh ng ch được t chức theo chu kỳ mà người gi o viên
ph i được b i dư ng chuyên m n nghiệp vụ liên tục quanh năm [81]. T i
Philippin c c nhà nghiên cứu l i cho rằng thời điểm b i dư ng tùy thu c vào
m h nh b i dư ng. M h nh b i dư ng t i trường ph th ng th ph i di n ra
trong suốt c năm học c n m h nh ph n tầng th thời gian b i dư ng k o dài
trong kỳ ngh h và đầu năm học mới; m h nh theo cụm th b i dư ng di n
ra theo đợt khi cần; m h nh học t p từ xa th di n ra thường xuyên theo s
l a chọn của mỗi c nh n [27].
M t yếu tố quan trọng nữa là l c lượng tham gia b i dư ng. T i bang
randenburg C ng h a Liên bang Đức l c lượng tham gia b i dư ng gi o
viên bao g m c c gi ng viên của học viện trường học bang

erlin-

randenburg c c chuyên gia tư v n của hệ thống tư v n và hỗ trợ USS c c
gi o viên cốt c n của c c nhà trường [28].
Theo Denise eutel và Rebecca Spooner-Lane

c [86] Hiệu trưởng

c c phó hiệu trưởng trưởng b m n gi o viên có kinh nghiệm trong trường
trung học s là l c lượng n ng cốt tham gia vào qu tr nh k m c p gi p đ
những đ ng nghiệp [82]. C c nước nh Hoa Kỳ Th i Lan cũng r t quan t m
đến s dụng c c gi o viên có kinh nghiệm có tr nh đ nghề nghiệp cao để
hướng d n tư v n cho c c gi o viên mới.
Qua việc tr nh bày trên có thể th y c c nghiên cứu về qu n lý b i
dư ng NLDH cho gi o viên THPT đ ch ý đến vai tr của Hiệu trưởng và
phó Hiệu trưởng trong việc l p kế ho ch b i dư ng m t c ch khoa học và phù
hợp với t nh h nh th c tế của trường; đ quan t m đến l c lượng tham gia b i
dư ng như c c chuyên gia gi o viên cốt c n c c trường hay trưởng b m n
c c gi o viên có kinh nghiệm ngay t i trường trung học… và đ đề xu t c c
thời điểm b i dư ng phụ thu c vào n i dung và nhu cầu b i dư ng của người
học... Tuy v y ch ng t i chưa g p m t c ng tr nh nào nghiên cứu m t c ch


13
cụ thể và có hệ thống về qu n lý b i dư ng NLDH cho gi o viên THPT d a
vào nhu cầu và năng l c th c hiện của gi o viên.
2

iê cứ

1121
i

i t

i nc

i n

n

i
c

ôn

iê cứ

i)

n

n

i

n n n

c

cc

Vi

i ư

c

cciê t

c

t
Từ năm 1993

GD-ĐT Việt Nam nghiên cứu t chức c c chương

tr nh b i dư ng thường xuyên theo chu kỳ 3 năm cho gi o viên THPT chu kỳ
b i dư ng thường xuyên 1993-1996 chu kỳ b i dư ng thường xuyên 19972

và chu kỳ b i dư ng thường xuyên 2 1-2004).
Trần

Hoành 2 6 đ nghiên cứu về V n đề gi o viên - Những

nghiên cứu lý lu n và th c ti n”. Kết qu nghiên cứu đ x c đ nh vai tr v trí
của gi o viên trong việc n ng cao ch t lượng gi o dục ph n tích những đ c
điểm lao đ ng nghề nghiệp của gi o viên và yêu cầu về ph m ch t năng l c
đối với gi o viên từ đó đề xu t c c biện ph p ph t triển đ i ngũ gi o viên đ p
ứng yêu cầu đ i mới trong gi o dục th ng qua c c ho t đ ng tuyển chọn b i
dư ng đào t o gi o viên th c hiện c c chế đ chính s ch đối với GV [42].
Năm 2

9. D

n ph t triển gi o viên THPT đ triển khai đề tài Nghiên

cứu x y d ng Chu n nghề nghiệp gi o viên và Chu n hiệu trưởng. Kết qu
nghiên cứu đ x y d ng d a trên h sơ năng l c gi o viên và năng l c hiệu
trưởng trường ph th ng và đề xu t chu n nghề nghiệp gi o viên Hiệu trưởng
là cơ sở để gi o viên hiệu trưởng t b i dư ng ph t triển nghề nghiệp đ ng
thời gi p cơ quan qu n lý có cơ sở đ nh gi gi o viên từ đó có kế ho ch b i
dư ng phù hợp.
Vũ Xu n Hùng 2 11 nghiên cứu về
n

i

c nn n

c

c i n

n

c

cc

i

i n

t c gi đ làm r c c v n đề về

năng l c d y học của người gi o viên theo tiếp c n năng l c th c hiện trong
đó có năng l c thiết kế bài gi ng năng l c tiến hành d y học năng l c s


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×