Tải bản đầy đủ

THỦ TỤC XIN MỞ LC TẠI NGÂN HÀNG

Thủ tục mở L/C
 Để mở L/C, nhà nhập khẩu chuẩn các giấy tờ sau:
- Giấy phép NK hàng hóa (nếu có)
- Hợp đồng NK bản sao
- Ký quỹ mở L/C
- Viết giấy đề nghị mở L/C căn cứ vào nội dung của hợp đồng
 Giấy đề nghị mở L/C là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp L/C, đồng
thời là cơ sở để ngân hàng phát hành L/C. Do đó, nhà NK cần phải cân nhắc
kỹ lưỡng từng nội dung khi viết, tránh tu chỉnh nhiều lần

Cụ thể:
THƯ TÍN DỤNG NHẬP KHẨU (L/C NHẬP)
Trình tự thủ tục thực hiện
Hồ sơ đề nghị mở L/C nhập khẩu gởi Eximbank:
 01 bản chính giấy đề nghị mở L/C (theo mẫu Eximbank)
L/C trả ngay
o L/C trả chậm

01 bản sao Hợp đồng ngoại thương hoặc giấy tờ tương đương như hợp
đồng (nếu có)


01 bản sao chứng thư bảo hiểm (Đối với những L/C mở có giá trị không
bao gồm bảo hiểm nhưng không ký quỹ đủ)

01 bản sao Hợp đồng uỷ thác (Nếu nhập khẩu ủy thác)

Văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ Thương Mại hoặc Bộ quản lý chuyên
ngành (Đối với các mặt hàng trong danh mục nhập khẩu có điều kiện)
o

01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số Xuất
Nhập Khẩu của doanh nghiệp (Nếu Quý khách đến giao dịch lần đầu).
Xem hồ sơ và phát hành L/C:

Nếu ký quỹ đủ 100% trị giá L/C hoặc đã có thỏa ước về hạn mức mở L/C
với Eximbank: Quý khách gửi hồ sơ đề nghị mở L/C trực tiếp tại Phòng Thanh
Toán Nhập Khẩu.

Nếu ký quỹ nhỏ hơn 100% trị giá L/C: Quý khách liên hệ trực tiếp với
Phòng Khách hàng Doanh nghiệp để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục bảo lãnh,
vay tín dụng, thế chấp hoặc cầm cố cũng như thỏa thuận mức ký quỹ và nộp hồ sơ
đề nghị mở L/C tại đây để được xét duyệt.

Trường hợp Quý khách có nhu cầu mua ngoại tệ để ký quỹ mở hoặc thanh
toán L/C, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Khách hàng Doanh
nghiệp/Phòng Dịch vụ Khách hàng Eximbank.


EXIMBANK thực hiện mở L/C trong vòng 1 ngày làm việc
Ký hậu vận tải đơn của đơn vị/Phát hành Thư Bảo Lãnh nhận hàng
Trường hợp hàng về Việt Nam trước khi chứng từ gởi đến EXIMBANK, Quý
khách muốn nhận hàng ngay (Trên sơ sở Quý khách ký quỹ đủ trị giá hóa đơn
hoặc có bảo lãnh của Phòng Khách hàng Doanh nghiệp):
1. Nếu có vận tải đơn do người bán gởi trực tiếp đến Quý khách: Eximbank sẽ ký
hậu vận tải đơn trên cơ sở công văn đề nghị ký hậu và chấp nhận bất hợp lệ (nếu


có) của bộ chứng từ (Mẫu đề nghị ký hậu B/L).
2. Nếu không có vận tải đơn do người bán gởi và Quý khách có yêu cầu,
Eximbank sẽ phát hành thư bảo lãnh nhận hàng (Mẫu Thư bảo lãnh nhận
hàng | Tiếng Việt | Tiếng Anh ) Chứng từ xuất trình để phát hành:


2.1. Ít nhất 2 bản chính thư bảo lãnh nhận hàng (Eximbank lưu bản chính)
2.2. Bản sao Invoice, B/L /AWB
Xử lý chứng từ và thực hiện thanh toán
Sau khi kiểm tra bộ chứng từ do Ngân hàng nước ngoài gởi đến, Eximbank sẽ
thông báo ngay đến Quý khách.
Trên cơ sở Quý khách đã ký quỹ đủ trị giá của bộ chứng từ hoặc có bảo lãnh của
và Phòng Khách hàng Doanh nghiệp:
Đối với L/C trả ngay:

Nếu chứng từ phù hợp với L/C: Eximbank sẽ giao chứng từ cho Quý khách
và thực hiện thanh toán cho Ngân hàng nước ngoài theo điều kiện L/C.

Nếu chứng từ không phù hợp với L/C: Eximbank sẽ giao chứng từ cho Quý
khách ngay khi Quý khách ký chấp nhận bất hợp lệ và đồng ý thanh toán.
Đối với L/C trả chậm:

Nếu chứng từ phù hợp với L/C: Eximbank sẽ giao chứng từ cho Quý khách
ngay khi Quý khách ký xác nhận ngày đáo hạn.

Nếu chứng từ không phù hợp với L/C: Eximbank sẽ giao chứng từ cho Quý
khách ngay khi Quý khách ký chấp nhận bất hợp lệ và đồng ý thanh toán vào ngày
đáo hạn.
Khi đến hạn thanh toán Eximbank sẽ ghi nợ tài khoản Quý khách để thanh
toán cho Ngân hàng nước ngoài.
Lưu ý:
Đối với bộ chứng từ đã được ký hậu vận tải đơn hoặc đã được EXIMBANK phát
hành thư bảo lãnh nhận hàng trước, Eximbank sẽ thông báo ngày thanh toán đến
Quý khách và thực hiện thanh toán theo điều kiện của L/C.
NHỜ THU CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU
Khi nhận bộ chứng từ nhờ thu từ Ngân hàng nước ngoài gởi đến hoặc do người
Bán gởi trực tiếp, Eximbank sẽ thông báo cho Quý khách ngay trong ngày.

Đối với nhờ thu trả ngay (D/P):
Trên cơ sở Quý khách đã ký quỹ đủ trị giá của bộ chứng từ hoặc có bảo lãnh của
và Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Quý khách nhận bộ chứng từ ngay khi Quý
khách có công văn chấp nhận thanh toán.
Đối với nhờ thu trả chậm (D/A):
Quý khách nhận chứng từ ngay sau khi ký chấp nhận thanh toán hối phiếu vào
ngày đáo hạn. Đến hạn thanh toán Eximbank sẽ thông báo cho Quý khách trước
khi thực hiện thanh toán và Eximbank sẽ thực hiện thanh toán khi đến hạn.
Lưu ý:
Khi giao dịch nghiệp vụ nhờ thu tại Eximbank, Quý khách cần có các chứng từ
cần thiết sau:
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế (Nếu Quýkhách đến giao dịch lần đầu)
2. Bản sao hợp đồng ngọai thương có xác nhận sao y bản chính của thủ trưởng
Doanh nghiệp (Đối với chứng từ nhờ thu trả chậm D/A)
Ký hậu vận đơn trước khi chứng từ nhờ thu gởi đến Eximbank:

Trường hợp hàng về Việt Nam trước khi chứng từ nhờ thu được gởi đến
Eximbank, nếu Quý khách muốn nhận hàng ngay (Khi Quý khách đã ký quỹ đủ trị
giá của hóa đơn hoặc có bảo lãnh của và Phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Đối
với chứng từ nhờ thu trả ngay D/P) Eximbank sẽ ký hậu vận tải đơn do người bán
gởi trực tiếp đến Quý khách trên cơ sở công văn đề nghị ký hậu vận tải đơn và
chấp nhận thanh toán bộ chứng từ nhờ thu.
Khi bộ chứng từ nhờ thu về đến Eximbank, Eximbank sẽ thông báo ngày
thanh toán cho Quý khách và sẽ thực hiện thanh toán theo điều kiện của bộ chứng
từ nhờ thu.CTY TNHH QUỐC TẾ
PHƯỚC THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

YÊU CẦU MỞ THƯ TÍN DỤNG KHÔNG HỦY NGANG
(Application for Irrevocable Documentary credit)
Kính gửi:
Với mọi trách nhiệm về phần mình, chúng tôi đề nghị Agribank mở Thư tín dụng không hủy
ngang theo các chỉ thị dưới đây (đánh dấu X để lựa chọn)/ With all our full responsibility, we
hereby request you to issue your Irrevocable L/C for our accoïunt in accordance
with the instructions below (mark X where appropriate):
Loại L/C/Form of Credit:
 Chuyển nhượng/Transferable
 Xác nhận/Confirmed
 Tuần hoàn/Revolving
 Khác/Other
NHTB/Advising Bank (full name
and address):
OVERSEA CHINESE BANKING
CORPORATION LIMITED
Mã Swift Code: OCBCSGSG
(31D) Ngày và nơi đến hạn (nơi xuất
trình chứng từ)/ Date and place of
expiry (Where documents
must be presented):
161001 IN SINGAPORE
(40E) Luật áp dụng/Applicable
Rules:
UCP LASTEST VERSION
(41A) Chứng từ xuất trình tại
/Available with:
 NHPH/ Issuing Bank
 NH bất kỳ/Any Bank
 NHCĐ/Nominated Bank
Phương thức thanh toán/By
 trả ngay/sight payment
[X] chiết khấu/negotiation
 chấp nhận/acceptance
 trả chậm/deferred payment
 TT hỗn hợp/mixed payment

(50) Người mở/Applicant (tên và địa chỉ đầy đủ/full name
and address):
PHUOC THANG INTERNATIONAL COMPANY LTD
CT15 TAM DAO, WARD 15, DISTRICT 10, HOCHIMINH
CITY, VIETNAM
Số tài khoản/Account number (VND): 1603201044937
(59) Người hưởng lợi (Tên và địa chỉ đầy đủ)/Beneficiary
(full name and address):
MAXWILL (ASIA) PTE LTD
10 BUKIT BATOK CRESCENT
HEX 10-01 THE SPIRE, SINGAPORE 658079
(32B) Loại tiền, số tiền bằng số và bằng chữ/ Currency,
amount in figures and words:
USD 294,000.00
(SAY: US DOLLARS TWO HUNDRED NINETY FOUR
THOUSAND ONLY)
(39A) Dung sai L/C/Percentage Credit Amount Tolerance
(Nếu có/If any)
+/- 5%
 Không yêu cầu hối phiếu/Drafts not required
[X] Trả ngay/At sight
 Sau ……. ngày kể từ ngày vận đơn/At days ……. after Bill
of Lading date.
 Khác/Other …….
for 100PCT of the invoice value.
_________________________________
Điều kiện giao hàng theo/Trade Term as per INCOTERMS
2000:
 FOB  CFR  CIF  DAT  OTHER

(44A) Nơi nhận hàng, giao (44B) Nơi nhận hàng cuối cùng/Place of final
hàng/Place of Taking in Charge/
Destination/For Transportation to/Place of
Dispatch From/Place of Receipt:
delivery:


(44E) Cảng bốc hàng/sân bay
đi/Port of loading/Airport of
departure:
ANY PORT IN THAILAND
(44C) Ngày giao hàng muộn nhất/
Lastest shipment date:
10/9/2016

(44F) Cảng dỡ hàng/Sân bay đến/Port of discharge/Airport
of destination:
CAT LAI PORT, HOCHIMINH CITY, VIETNAM.
(43P) Giao hàng từng (43T) Chuyển tải/Transhipment:
phần/ Partial shipment: [X] Cho phép Allowed
 Cho phép/ Allowed  Không cho phép/Not allowed
[X] Không cho phép/
Not allowed

(45A) Description of Goods and/or Services:
+ COMMODITY: THAILAND REFINED CANE SUGAR – NEW CROP 2016
+ SPECIFICATION:
MINIMUM PLARIZATION: 99.80 DEGREES
MAXIMUM MOISTURE: 0.06PCT
MAXIMUM COLOUR: 45 ICUMSA MAX
+ QUANTITY: 500.00MT
+ UNIT PRICE: USD 588.00/MT
TOTAL AMOUNT: USD 294,000.00
(SAYS: US DOLLARS TWO HUNDRED NINETY FOUR THOUSAND ONLY)
+ TRADE TERM: CFR CAT LAI PORT, HOCHIMINHCITY, VIETNAM
(INCOTERMS 2010)
+ ORIGIN: THAILAND
+ PACKING: PACKED IN 50 KG NEW PP BAG, STUFF INTO 20’FT CONTAINER.
(46A) Documents required:
1. SIGNED COMMERCIAL INVOICE ISSUSED BY BENEFICIARY IN 03 ORIGINALS.
2. SIGNED DETAILED PACKING LIST ISSUSED BY BENEFICIARY IN 03 ORIGINALS.
3. FULL (3/3) SET OF ORIGINAL SHIPPED ON BOARD OCEAN BILL OF LADING, MADE
OUT TO ORDER OF VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, LY
THUONG KIET BRANCH, MARKED “FREIGHT PREPAID”AND NOTIFY THE APPLICANT
WITH FULL ADDRESS.
4. CERTIFICATE OF ORIGIN (FORM D) ISSUED BY THAILAND GOVERNMENT
AUTHORITY.
5. CERTIFICATE OF PHYTOSANITARY ISSUED BY MANUFACTURER.
6. HEALTH CERTIFICATE ISSUED BY MANUFACTURER.
7. CERTIFICATE OF WEIGHT AND QUANLITY ISSUED BY INTERNATIONAL
INDEPENDENT SURVEYOR.
8. ONE EXTRA COPY OF ALL DOCUMENTS FOR ISSUING BANK’S FILES.
(47A) Additional conditions:
+ THIRD PARTY DOCUMENTS ARE ACCEPTABLE EXCEPT INVOICE AND DRAFT.
+ ALL DOCUMENTS MUST BE ISSUED IN ENGLISH. THE INVOICE AND PACKING LIST
MUST BE INDICATED THE L/C NUMBER.
(48) Period for presentation: within 21 days after the date of transport documents but within the
validity of the credit (21 days unless otherwise stated)
(71B) Charges:
ALL BANK CHARGES OUTSIDE VIETNAM INCLUDING REIMBURSING BANK CHARGES,
CONFIRMING CHARGES ARE FOR BENEFICIARY’SACCOUNT.


(78) Instruction to Paying/Accepting/Negotiating Bank:
Upon receiving  The Cable/Telex Swift ☑ The documents which is complied with the conditions
and terms of this L/C, we make payments/acceptances as instructions of
Paying/Accepting/Negotiating bank.
Other instuctions:
…………………………………………………………………………………………………………
……….
Cam kết của bên yêu cầu mở L/C:
1. Uỷ quyền cho Agribank ghi nợ tài khoản của chúng tôi số 1603201044937/1603201045663
tại Agribank để ký quỹ mở L/C, thanh toán thủ tục phí, điện phí, bưu phí, số tiền thanh toán theo L/C
này.
2. Thư tín dụng này được mở theo hợp đồng thương mại số 1608001-TS ngày 04/08/2016.
Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về giấy pháp nhập khẩu của mặt hàng nhập khẩu theo
thư tín dụng này.
3. Nguồn vốn thanh toán:
Chúng tôi cam kết đảm bảo nguồn vốn thanh toán L/C theo các nguồn sau:
☑ Ký quỹ: 100% (#6.892.000.000VNĐ).
 Vốn vay
 Vốn tự có: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
 Sử dụng vốn Dự án nước ngoài thuộc Hiệp định vay nợ số..................... ngày ......................
4. Thực hiện thanh toán:
4.1. Thu xếp đủ tiền ngay khi Agribank nhận được yêu cầu ký quỹ từ ngân hàng nước ngoài (đối
với L/C xác nhận, nếu có).
4.2. Trường hợp L/C thanh toán một phần hoặc toàn bộ bằng nguồn vốn vay từ Agribank, chúng
tôi cam kết nhận nợ theo quy định ngay khi nhận được thông báo của Agribank về việc thanh toán
theo L/C.
4.3. Trường hợp xin mở L/C bằng vốn tự có, ký quỹ dưới 100%, chúng tôi cam kết như sau:
a) Chuyển đủ số tiền hoặc ủy quyền cho Agribank phong tỏa tài khoản của chúng tôi theo giá trị
L/C để thanh toán cho nước ngoài trước khi Agribank ký hậu vận đơn hoặc phát hành thư bảo lãnh để
doanh nghiệp chúng tôi đi nhận hàng hoặc ngay sau khi nhận được thông báo của Agribank về việc
chuyển tiền vào Agribank để thanh toán L/C.
b) Trường hợp chúng tôi không chuyển đủ tiền, Agribank được quyền tự động trích tài khoản tiền
gửi của chúng tôi để thanh toán L/C.
c) Trường hợp chúng tôi không chuyển đủ tiền và tài khoản tiền gửi của chúng tôi không đủ tiền,
Ngân hàng phải trả thay thì chúng tôi xin nhận nợ vay vào thời điểm Ngân hàng trả thay với lãi suất
cho vay bằng 150% lãi suất vay thông thường, thời hạn cho vay tối đa 30 ngày. Căn cứ Yêu cầu mở
thư tín dụng này và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có) của chúng tôi, Agribank có quyền tự động
ghi Nợ tài khoản tiền vay của chúng tôi.
Đồng thời Agribank có quyền quản lý toàn bộ lô hàng nhập khẩu có nguồn liên quan đến L/C
và quản lý dòng tiền thu được trong quá trình bán lô hàng (nếu có).
Quá hạn trả nợ, nếu doanh nghiệp chúng tôi không trả được nợ, Agribank được toàn quyền
phát mại toàn bộ lô hàng, phát mại tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh (nếu có) theo quy định của pháp
luật để thu nợ hoặc chuyển tới các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật hiện hành để giải
quyết.
5. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, quy định của
Agribank về hoạt động kinh doanh ngoại hối và Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ
ấn phẩm hiện hành của ICC.
6. Trong mọi trường hợp, chúng tôi cam kết không viện dẫn tranh chấp giữa Bên đề nghị phát hành
L/C với Agribank và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để làm lý do từ chối nghĩa vụ thanh toán cho
Agribank theo Yêu cầu mở thư tín dụng này.
7. Phí ngân hàng


Chúng tôi đề nghị Agribank lưu ý thủ tục phí, điện phí, bưu phí liên quan đến Thư tín dụng này như
sau:
Bên chịu phí
Phí trong nước
Phí nước ngoài
Phí xác nhận
Ngươi yêu cầu mở L/C
[X]


Người hưởng

[X]
X
Trường hợp phí do Người hưởng lợi chịu, chúng tôi cam kết thanh toán cho Agribank toàn bộ các phí
mà Agribank không thu được từ Người hưởng lợi.
8. Khi cần liên hệ với Ông/Bà: Bảo Ngọc: điện thoại số: 0967718745

Kế toán trưởng/Chief accountant
(Ký tên, nếu có/signature, if any)

TP.HCM ngày 09 (date) tháng 8 (month) năm (year) 2016
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
Hoặc người được ủy quyền hợp pháp/ or attorney
(Ký tên, đóng dấu/signature, stamp)

Phần dành cho Ngân hàng
Ngày nhận: 15h ngày 09 tháng 08 năm 2016
Người nhận: …………………….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×