Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Sổ trực dạy nghề của BGH 2019

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233.95 KB, 4 trang )

TRUNG TÂM KTTTH - HN - DN NAM SÁCH

SỔ TRỰC CỦA BAN GIÁM HIỆU
VỀ DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG
TRƯỜNG THPT/TTGDTX: NAM SÁCH – HẢI DƯƠNG

NĂM HỌC 2018 - 2019

Sổ trực dạy nghề phổ thông cấp THPT


DANH SÁCH LỚP HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2018 – 2019
STT

LỚP

NGHỀ
HỌC

SĨ SỐ

1
2
3
4
5
6
7
8
9


10
11
12

11 A
11 B
11 C
11 D
11 E
11 F
11 G
11H
11 I
11K
11 L
11M

Làm vườn
Gốm
Làm vườn
Làm vườn
Tin học
Gốm
Làm vườn
Làm vườn
Tin học
Làm vườn
Làm vườn
Làm vườn


43
42
42
42
40
42
36
39
42
38
38
37

GIÁO VIÊN DẠY

Nguyễn Thị Hài
Đặng Thành Long
Nguyễn Thị Hài
Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Thùy Dương
Đặng Thành Long
Nguyễn Thị Thủy
Mạc Thị Phượng
Vương Quốc Phong
Phạm Thị Hường
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thùy Linh

Số lớp học nghề phổ thông: 36
Số giáo viên dạy nghề phổ thông: 09

Số học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp NPT:……………...
- Nghề Làm vườn:……………lớp……………..HS
- Nghề Tin học ứng dụng:……lớp……………..HS
- Nghề Điện dân dụng:……….lớp……………..HS
- Nghề Gốm:…………………lớp……………...HS
- Nghề May:…………….……lớp……………...HS

TRÌNH ĐỘ SƯ PHẠM

Cử nhân Sinh học
Cử nhân Mỹ thuật
Cử nhân Sinh học
Cử nhân Sinh học
Cử nhân Tin học
Cử nhân Sinh học
Cử nhân Sinh học
Cử nhân Sinh học
Cử nhân Tin học
Cử nhân Sinh học
Cử nhân Mỹ thuật
Cử nhân Sinh học
Nam Sách, ngày tháng 09 năm 2018
TM. TRƯỜNG THPT NAM SÁCH
(Ký tên, đóng dấu))

SỔ TRỰC BAN GIÁM HIỆU VỀ DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG
Sổ trực dạy nghề phổ thông cấp THPT


BUỔI DẠY THỨ: ……

NGÀY TRỰC
STT

HỌ TÊN NGƯỜI TRỰC

Vũ Trung Kiên

BUỔI DẠY

NGÀY, THÁNG,NĂM

KIỂM DIỆN HỌC SINH
LỚP

HỌC NGHỀ

Chiều

11A

Làm vườn

Chiều

11B

Gốm

Chiều


11C

Làm vườn

Chiều

11D

Làm vườn

Chiều

11 E

Tin học

Chiều

11F

Gốm

Chiều

11G

Làm vườn

Chiều


11H

Làm vườn

Chiều

11I

Tin học

Chiều

11K

Làm vườn

Chiều

11L

Làm vườn

Chiều

11M

Làm vườn

GHI CHÚ
VẮNG


Học TT

Học TT

Diễn biến các buổi dạy:.................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

XÁC NHẬN BGH TRỰC

NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG SAU KHI KẾT THÚC KHOÁ HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG
Sổ trực dạy nghề phổ thông cấp THPT


(Ưu điểm, nhược điểm, kiến nghị)

Nam Sách, ngày...........tháng........năm 201....
T/M NHÀ TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

Sổ trực dạy nghề phổ thông cấp THPTXem Thêm

×