Tải bản đầy đủ

Hợp đồng dạy nghề THPT

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRUNG TÂM KTTH-HN-DN NAM SÁCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sè:......./H§-DN

HỢP ĐỒNG
DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2016 - 2017
- Căn cứ công văn số 215/2004/THPT ngày 28/12/2004 của sở Giáo dục và
Đào tạo Hải Dương về việc Hướng dẫn tổ chức thực hiện việc Dạy nghề phổ thông.
- Căn cứ công văn số 278/SGD&ĐT-KT&KĐ ngày 03/10/2008 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Hải Dương;
- Căn cứ nhiệm vụ của Trung tâm KTTH-HN-DN Nam Sách và nhu cầu học nghề
phổ thông của học sinh trường THPT Nam Sách – Hải Dương.
Hôm nay, ngày…..tháng…..năm 2016 Tại Trung tâm KTTH-HN-DN Nam Sách.
Bên A: Trung tâm KTTH - HN-DN Nam Sách, Hải Dương.
Đại diện là: Ông Nguyễn Viết Chi - Giám đốc Trung tâm.
Bên B: Trường THPT Nam Sách – Hải Dương

Đại diện là ông (bà): Trịnh Xuân Trường. Chức vụ Hiệu trưởng
Hai bên thống nhất, kí kết hợp đồng dạy nghề phổ thông năm học 2016 - 2017
với các điều khoản sau:
Điều 1:
Trường THPT Nam Sách – Hải Dương, phối hợp với trung tâm tổ chức dạy
nghề phổ thông cho học sinh với các nội dung sau:
1. Số lớp: 12 ; Số học sinh 481 / tổng số HS toàn khối:11
- Dạy 02 nghề phổ thông:
+ Điện dân dụng: 00 lớp: 00 học sinh.
+ Tin học:
00 lớp: 00 học sinh.
+ Làm vườn:
11 lớp: 443 học sinh.
+ Nghề Gốm:
01 lớp: 38 học sinh.
- Giáo viên dạy nghề phổ thông (ghi họ, tên, dạy lớp, dạy nghề).
STT
Họ và tên
Dạy nghề
Dạy lớp
Mạc Thị Phượng
Làm vườn
11A
1
2

Nguyễn Thị Hương

Làm vườn

11B

3

Nguyễn Thị Thủy

Làm vườn

11C


4

Nguyễn Thị Hài

Làm vườn

11D

5

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Làm vườn

11 E

6

Nguyễn Thị Hài

Làm vườn

11F


STT
Họ và tên
Nguyễn Thị Thủy
7

Dạy nghề
Làm vườn

Dạy lớp
11G

8

Phạm Thị Hường

Làm vườn

11H

9

Nguyễn Thùy Linh

Làm vườn

11I

10

Nguyễn Thùy Linh

Làm vườn

11K

11

Nguyễn Văn Long

Nghề Gốm

11L

Phạm Thị Hường
11M
Làm vườn
2. Thời gian bắt đầu dạy:từ tháng 9 năm 2016 .; dự kiến thời gian hoàn thành
chương trình 30 tháng 4 năm 2017 và thi vào đầu tháng 5 năm 2017.
3. Thực hiện chương trình và quy chế chuyên môn:
- Thực hiện chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (105 tiết)
- Quy chế chuyên môn: Giáo viên giảng dạy phải soạn bài đầy đủ, chất lượng,
ghi chép đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách của lớp, học sinh, thực hiện nghiêm túc nội
dung chương trình.
Điều 2: Trách nhiệm của trung tâm KTTH-Hướng nghiệp-Dạy nghề NS
- Cử giáo viên giảng dạy 03 lớp
- Trung tâm KTTH - HN - DN Nam Sách cung cấp đủ, kịp thời: Hồ sơ sổ sách,
giáo án, tài liệu giảng dạy của giáo viên.
- Thống nhất lịch học với Trường THPT Nam Sách.
Điều 3: Trách nhiệm của trường THPT Nam Sách – Hải Dương.
- Tổ chức cho học sinh học nghề phổ thông và đăng ký với Trung tâm KTTH
Hướng nghiệp – Dạy nghề Nam Sách.
- Quản lí và kiểm tra việc học nghề phổ thông của học sinh.
- Thu tiền học phí của học sinh và nộp về trung tâm KTTH-HN-Dạy nghề.
- Có trách nhiệm kiểm tra thông tin thí sinh trong hồ sơ.
Điều 4: Định mức thu học phí
Theo quy định của Sở Giáo dục và đào tạo: cụ thể là 197.000đ/01 học
sinh/khóa. Nếu có sự thay đổi về mức thu của cấp có thẩm quyền sẽ thu theo mức
mới.
Điều 5: Quyền lợi của Trung tâm KTTH-Hướng nghiệp - dạy nghề
Được hưởng 80% tổng số học phí để chi trả thù lao giảng dạy cho giáo viên,
quản lý, hồ sơ sổ sách, ra đề, duyệt đề với Sở GD&ĐT, tổ chức thi và in chứng chỉ.
Điều 6: Quyền lợi của Trường THPT Nam Sách – Hải Dương
Được hưởng 20% tổng số học phí thu được để chi cho công tác quản lý, CSVC
và thu học phí.
Điều 7: Điều khoản thi hành:
Hợp đồng được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và
chịu trách nhiệm thực hiện những phần việc của mình, bên nào thực hiện sai phải
chịu trách nhiệm. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, nảy sinh hai bên cùng
bàn bạc tìm cách giải quyết.
ĐẠI BIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×