Tải bản đầy đủ

Công văn phối hợp công tác dạy nghề kinh doanh trong trường học THPT

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
LT: TRƯỜNG THPT NAM SÁCH
TRUNG TÂM GDNN-GDTX NAM SÁCH
Số:…/CV- THPTNS-TTGDNN&TX
V/v Liên hệ thực tập cho học sinh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Sách, ngày

tháng

năm 2020

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty Gốm Chu Đậu.
Căn cứ vào công văn số 1043/SGD ĐT-GDTrH ngày 25/8/2014 của Sở GD&ĐT
Hải Dương về việc thực hiện môn HĐGD nghề phổ thông lớp 11: Tìm hiểu nghề Kinh
doanh;
Căn cứ vào kế hoạch số 84/KH-THPT ngày 10/9/2018 của trường THPT Nam Sách
về thực hiện thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của trường THPT Nam Sách.
Để hoàn thành chương trình của khóa học, học sinh của hai đơn vị chúng tôi có đợt
thực tập tại công ty Gốm Chu Đậu.
Chúng tôi kính đề nghị Ban Giám đốc cho phép đoàn thực tập gồm 02 lớp học sinh
được dạy nghề Gốm được đến tham quan, thực tập tại công ty.
1. Thời gian thực tập: Từ tháng 02 năm 2020 đến tháng 4 năm 2020
Cụ thể: tối đa 01 buổi/tuần/01 lớp dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Văn Long
(có báo trước về thời gian cụ thể từng buổi).
2. Vật tư, thiết bị, dụng cụ tiêu hao.
Trong thời gian tham quan, thực tập tại xưởng của quý công ty, học sinh của chúng
tôi tự trang bị các vật tư, vật liệu và theo sự hướng dẫn của quý cơ quan.
Đoàn thực tập sẽ do Ông Nguyễn Quang Long là giáo viên giảng dạy của chúng tôi
chịu trách nhiệm hướng dẫn, giảng dạy và quản lý lớp học.
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý công ty đối với sự nghiệp giáo
dục của huyện Nam Sách.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP;

T/M TTGDNN&GDTX NAM SÁCH
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

T/M TRƯỜNG THPT NAM SÁCH
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×