Tải bản đầy đủ

Quyết định phê duyệt danh mục chuỗi 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐOAN HÙNG

Số:

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đoan Hùng, ngày

tháng

năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết
theo chuỗi giá trị đến năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội
dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành sổ tay hướng
dẫn phát triển sản xuất Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2016-2020;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị
trên địa bàn huyện Đoan Hùng đến năm 2020 (Có danh mục kèm theo)
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng
HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp &PTNT, Tài chính Kế hoạch; Chủ tịch UBND các xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn
cứ Quyết định thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Sở NN&PTNT Phú Thọ;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- CVP và PCVP;
- Lưu: VT,NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Trung Kiên


Danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Đoan Hùng đến năm 2020
(Kèm theo Quyết định số:
STT

Tên dự án

/QĐ-UBND ngàyMục tiêu/Yêu cầu

tháng năm 2018 của UBND huyện Đoan Hùng)
Nội dung

Đối tượng thực Phạm vi thực Thời gian
hiện
hiện
thực hiện

I Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị mới
- Tư

vấn xây dựng dự án liên kết
- Tập huấn kỹ thuật sản xuất, nâng cao
- Tăng cường áp dụng biệnnghiệp vụ quản lý, quản trị chuỗi giá trị,
pháp kỹ thuật tạo ra sản phẩmnăng lực quản lý hợp đồng và phát triển
Xây dựng và phát triểnan toàn theo tiêu chuẩnthị trường...;
chuỗi thực phẩm BưởiVietGap.
- Áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý HTX, thành viên Xã Chí Đám.
1 an toàn trên địa bàn
2018 - 2020
chất lượng đồng bộ (bao gồm các quy
hợp tác xã
Xã Bằng Luân
Xúc
tiến
thương
mại,
quảng
huyện Đoan Hùng giai
trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
bá hình ảnh và thương hiệu
đoạn 2018-2020
và các chứng nhận chất lượng sản phẩm
Bưởi đặc sản Đoan Hùng trên
đảm bảo an toàn thực phẩm theo tiêu
thị trường.
chuẩn VietGap);
- Xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương
mại, quảng bá và mở rộng thị trường.
- Tư vấn xây dựng dự án liên kết
- Tập huấn kỹ thuật sản xuất, nâng cao
- Tăng cường các biện pháp kỹnghiệp vụ quản lý, quản trị chuỗi giá trị,
thuật nâng cao năng suất, chấtnăng lực quản lý hợp đồng và phát triển
thị trường...;
Xã Hùng
Xây dựng và phát triểnlượng cá lồng Sông Lô.
- Áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý Các hộ nuôi cá Long, xã Vụ
2 chuỗi thực phẩm cá lồng- Xúc tiến thương mại, quảng chất lượng đồng bộ (bao gồm các quy
2018-2020
lồng
Quang, xã
Sông Lô
bá hình ảnh và thương hiệutrình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
Phú Thứ
các lồng Sô Lô trên thị trường. và các chứng nhận chất lượng sản phẩm
đảm bảo an toàn thực phẩm).
- Xây dựng thương hiệu Cá lồng Sông
Lô, xúc tiến thương mại, quảng bá và
mở rộng thị trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×