Tải bản đầy đủ

QĐ giao chỉ tiêu 2019

BCH HND HUYỆN BẮC HA
HỘI NÔNG DÂN XÃ NẬM ĐÉT
*
Số: 02/ CV-HNDX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Hà, ngày 10 tháng 03 năm 2020

CÔNG VĂN
Về việc thu các khoản năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.
- Căn cứ giao chỉ tiêu thi đua về công tác Hội năm 2020 của Hội Nông dân
huyện Bắc Hà.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp và Chương trình kế
hoạch công tác Hội năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Nậm Đét .
Điều 1. Các chi hội trưởng thu các khoản nộp trước ngày 20 tháng 03 năm
2020 cho Hội Nông dân xã
Điều 2. Các khoản phải thu quỹ hỗ trợ nông dân 10.000đ/1 hội viên, xây
dựng quỹ chi hội 30.000đ/1hv, hội phí 12.000đ/1hv.
Điều 3: Ban thường vụ Hội Nông dân, ban chấp hành hội nông dân xã Nậm

Đét chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thường trực HNDH;
- Thường trực ĐU;
- Như điều 3;
- Lưu: HND xã.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Đặng Thừa VảngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×