Tải bản đầy đủ

Bài viết cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm học 2019

Bài viết cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười
ngày mai năm học 2019 – 2020
PHẦN II. PHẦN THI TỰ LUẬN
Câu hỏi – Phần thi tự luận:
Dựa vào nhận định sau:
“Nội dung giáo dục an toàn giao thông được lồng ghép, tích hợp trong các môn
học, hoạt động giáo dục một cách phù hợp sẽ đảm bảo cho việc giáo dục an toàn
giao thông được liên tục, đa dạng và tránh cho học sinh bị quá tải”.
Thầy/cô hãy nêu ý kiến của cá nhân về nhận định nêu trên?
Theo thầy/cô nội dung giáo dục an toàn giao thông có thể được giáo dục tích
hợp vào những môn học nào?
Khả năng, nguyên tắc giáo dục tích hợp vào môn học mà thầy/cô đảm trách.
Trả lời:

1. “Nội dung giáo dục an toàn giao thông được lồng ghép, tích hợp trong các
môn học, hoạt động giáo dục một cách phù hợp sẽ đảm bảo cho việc giáo dục
an toàn giao thông được liên tục, đa dạng và tránh cho học sinh bị quá tải”. Đây
là một nhận định đúng đắn, phù hợp với tình hình của nền giáo dục hiện đại.

Hiện nay, vấn đề an toàn và tai nạn giao thông trở thành vấn đề nóng bỏng của
đất nước, có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình trật tự, an ninh xã hội và chất

lượng cuộc sống. Ý thức thực hiện và chấp hành an toàn giao thông của người
người dân thực sự chưa tốt, chưa nghiêm túc. Giáo dục an toàn giao thông cho
đối tượng học sinh là vô cùng cần thiết và cấp bách.


Đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông lồng ghép, tích hợp trong các môn
học, hoạt động giáo dục một cách phù hợp là giải pháp hợp lí, phù hợp với tình
hình thực tại, một mặt tránh được cho học sinh tình trạng bị quá tải chương trình
học tập, một mặt có thể cập nhật thông tin về an toàn giao thông đến với đối
tượng học sinh một cách liên tục và hiệu quả.

2. Nội dung giáo dục an toàn giao thông có thể được giáo dục tích hợp vào một
vài môn học. Tùy theo bản chất và thời lượng môn học, ta có thể tích hợp nội
dung này vào các môn học sau:

– Tích hợp nội dung giáo dục an toàn giao thông vào môn Giáo dục công dân
(GDCD). Trong nội dung giáo dục của bộ môn GDCD đã có bài học về an toàn
giao thông. Tuy nhiên, chúng ta có thể tăng thêm nội dung giáo dục và làm sinh
động hơn nội dung này bằng các giờ ngoại khóa, sân chơi học tập, cuộc thi tìm
hiểu về an toàn giao thông,…

– Tích hợp nội dung giáo dục an toàn giao thông vào môn Ngữ văn. Thông qua
các bài văn nghị luận về vấn đề trong đời sống xã hội, giáo viên có thể tích hợp
kiến thức về an toàn giao thông vào bài học và bài tập. Nội dung tích hợp cần
cụ thể, sinh động và phù hợp với bộ môn.

– Tích hợp nội dung giáo dục an toàn giao thông vào môn Địa lí. Thông qua các
bài học tìm hiểu về địa hình, địa mạo, các vấn đề kinh tế, xã hội,… giáo viên có
thể tích hợp kiến thức về an toàn giao thông và những ảnh hưởng của an toàn
giao thông đến sự phát triển của một địa phương, vùng miền.


– Tích hợp nội dung giáo dục an toàn giao thông vào môn Vật lí. Thông qua các
bài học về mạch điện, chuyển động của vật hoặc các quy luật chuyển động khác,
giáo viên có thể tích hợp kiến thức về an toàn giao thông vào bài học. Tuy
nhiên, nên tích hợp ở dưới dạng bài tập vật lí là phù hợp hơn cả.

Tóm lại, trong nhiệm vụ giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh, bất kì
môn học nào cũng có thể tích hợp kiến thức này và giáo dục, rèn luyện ý thức
tham gia giao thông an toàn cho mỗi học sinh. Đây là nhiệm vụ chung của toàn


toàn xã hội, của đất nước.

3. Đối với bộ môn Ngữ văn, việc tích hợp kiến thức giáo dục về an toàn giao
thông cho học sinh là hết sức thuận lợi.

– Thứ nhất, thời lượng của bộ môn là rất lớn. Giáo viên có thể chủ động lựa
chọn kiến thức giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh. Mặt khác, giáo dục kỹ
năng sống cho mỗi học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bộ môn
này.

– Thứ hai, giáo dục và rèn luyện nhân cách, nhân phẩm, phẩm chất đạo đức, lý
tưởng sống, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng nhất
của bộ môn Ngữ văn. Kiến thức và ý thức về vấn đề an toàn giao thông là một
phạm trù xã hội, mang bản chất xã hội. Thông qua bài học Nghị luận về vấn đề
đời sống xã hội, giáo viên có thể dễ dàng lồng ghép kiến thức và kiểm tra hiểu
biết, nhận thức của học sinh về vấn đề an toàn giao thông, kết hợp với các hoạt
động đánh giá, nhận xét, tổng kết kết quả đạt được. Nội dung và nhiệm vụ này
đã được các giáo viên Ngữ văn thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua và


mang lại những hiệu quả tích cực, hình thành được ý thức tham gia giao thông
an toàn cho đối tượng học sinh.

– Thứ ba, nguyên tắc của bộ môn Ngữ văn là thông qua quá trình tương tác giữa
giáo viên và học sinh, tiến tới hình thành và khẳng định kiến thức, kỹ năng và
thái độ sống cho mỗi học sinh. Không có gì tốt hơn là thông qua hoạt giáo dục
nghiêm túc ở nhà trường cung cấp, rèn luyện và bồi dưỡng cho các em học sinh
những kỹ năng sống thiết thực, thái độ sống tích cực, trở thành người có hiểu
biết, biết tôn trọng trật tự, kỉ cương, góp phần xây dựng và phát triển xã hội, đất
nước.

Kết luận:

Hiểu biết và thực hiện nghiêm túc vấn đề an toàn giao thông là trách nhiệm của
mỗi cá nhân. Tuyên truyền, giáo dục, cập nhật kiến thức về an toàn giao thông
là công việc và trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Nhiệm vụ của mỗi giáo
viên là giáo dục kiến thức, nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của mỗi học
sinh đối với vấn đề an toàn giao thông, hình thành và rèn luyện kỹ năng tham
gia giao thông an toàn. Nếu mỗi học sinh hôm nay được giáo dục nghiêm túc và
hiệu quả về vấn đề an toàn giao thông, chắc chắn, trong tương lai chúng ta sẽ có
văn hóa giao thông văn minh, tiến bộ và nhân văn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×