Tải bản đầy đủ

CẤU tạo GIẢI PHẪU NHÃN cầu

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ MẮT

Thạc sĩ - bác sĩ: Nguyễn Được


MỤC TIÊU HỌC TẬP
• Vẽ và chú thích được thiết đồ cắt ngang nhãn cầu, các khe
và lỗ của đỉnh hốc mắt, hạch mi, mi mắt, đường dẫn lệ, cơ
vận nhãn, vòng động mạch lớn quanh thể mi.

• Trình bày được cấu trúc giải phẫu của hốc mắt, mi mắt, lệ
đạo, nhãn cầu, đường dẫn truyền thần kinh thị giác.Trình bày được mối liên quan giải phẫu-lâm sàng,các ứng
dụng lâm sàng từ đặc điểm cơ thể học của nhãn cầu và các
bộ phận phụ của mắt.


CẤU TRÚC BÀI GIẢNG

• Các bộ phận phụ cua mắt: hốc mắt, mi mắt, lệ bộ, cơ vận nhãn,
hạch mi.
• Nhãn cầu:
 Thành nhãn cầu:củng giác mạc, màng bồ đào, võng mạc.
 Các môi trường trong suốt:giác mạc, thủy dịch, thể thủy tinh,
dịch kính.
• Thần kinh:
 Đường dẫn truyền thị giác:thị thần kinh, giao thoa thị giác,
giải thị giác, tia thị giác, vỏ não thị giác.
 Phân bố thần kinh: thần kinh cảm giác, thần kinh vận nhãn
ngoài, vận động nội nhãn.
• Mạch máu: động mạch, tĩnh mạch, bạch huyết.MI MẮT
LỆ ĐẠOCƠ VẬN NHÃN

Cơ thẳng ngoài(dây TK VI)
(NHÃN CẦU)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×