Tải bản đầy đủ

bai1 khainiem5

8/20120L7

lV

hr" hto"

d"J

lrnlyrhu6c
I
da khoa
|
I

I

<--

|

Thly rhu6c

I chuyin thor slu

gl. dlnh -

|
ThVc hanh dr khor
I
Y hgc

Kion toan vA neng

€o

Einh hu6ng aOi moi cung fmg dich vU y tii

m$thil-----1
crruiln rnoe

It

w
I

I

|

chAt

L

I

O. ttri6u
I
I

tuonf,h-Oemr

7. Phmg


hqp

.
.

bi benh, nhu ld BS ri6ng cria GD h9.
Dugc BSGD tu v6n vA SK, hu0ng d6n phdng b€nh vn
KCB c6c bQnh th6ng thudng => CSSKioenii€n.

ChiphlCSSKth6pnh6t.

vi€n

li.

n6i rtr6ng tin

vi

nguoi

thrc chi tri dich w chua
Mua dich w bi dOni

1.
Z.

3.
4.

9.

ThtldQngciangroi sridung DV

Lor icH

.
.
.
.

HTYT dua vao CSSKBD
CSSK lAy con ngudi tAm TTam
TEp fung vao nhu cAu SK
CS toAn dign, tAng gh6p, tiOn qc

5.

DV gAn nhA,

6.

Lion h0 thudng xuy6n voi BN
Chitr, lheo k6t que dAu ra. Mua
chiAn luqc, cO hiou qua
YTCS (xE, huygn) c6 ngnq tuc ve
dong luc mdi'
Ngudi dan ta d6i tac trcng quan ry
SK clla hg va qla cong dlnb

7

8.

" **'*"n)thi6utt$nglus 9.

nguli d6n:

. Ti6p cfn v6i BSGD thuan lqi, d6 dang nh6t.
. Etsc BSGD theo d6i, CSSK li€n 4rc k6 cikhi khOng

t<6t

Denh

LOI iCH CUABSGE
O6i vOi

HTYT dua vrio binh

2. Ki6m so6t b0nh lmg c6 nh6n
-)
3. TiptrungviobgnhvdDTri
4. PhinmimhtrongcungringDV
5. Dchwdxanhi

hqp tOng dAn

cuessco

O6i vOi nguli d0n:
BSGE c6 mi5i quan hQ

CAn C0i, ern UO then thi6t nhu
ngu&i th6n hong GD.
Dugc tAm so6t, xt tri s6rn b€nh tft chuydn tuy6n
dfng th&i
Cdc bQnh mpn tlnh tluqc CS ngay t?r cQng tt6ng.
70%nhu cAu CSSK ban dAu crla nguli d6n dugc

BSGD gi6i quy6t ngay tai cQng d6ng.

LQI iCH CUABSGD

.
.
.

LqI iCH CUABSGD

DSivoiBscD:
Dugc KCB cho ngudi bQnh n6i chune vd KCB
BTIYT n6i ri6ng n6u c6
.

EugcCSSK, KCB tpinhAngudi benh.

.

CdngviQc 6n dinh, v6i s6 luqng ngu&i bgnh, nzu0i
d6n cdn CSSK 6n rtinh, thu nhflp 6n
D6i v6i BSGD:
DyOc tham.du c6c kh6a rldo t4o li6n tUc dr5 c6p nh6t
-' ----kilin thric vA chuy6n m6n, vd y hgc gia dirh.
Oyo_9 tr6 trq cta hg thSng y t6 trong ph6t tri6n ngh6
nehiQp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×