Tải bản đầy đủ

bai1 khainiem4

8/20l2Ot7

Gii h6a vi sg gia ting bpnh kh6ng l5y nhi6m

-

Tudi thq trung binh ting, nhung s6 nim trung
binh s6ng khdo manh chl det 66 tu6l va x6p
thri 116/182 nufc tr6n th6 gifll. IJNDP (2oog)

-

BKLN chi6m 73% nguyen nhan tuvong va
70% genh nang bCnh tat

Xrhrtnsoc.il16lsturim.ltfr hidu"h6obhh, 19fi-x)l0

D6i mil voi nhidu

o


th6chthtcmdi, nhu
cAu CSSK, diAu tri

a

ng4i tni

cAc bQnh

mon tlnh tilng

,0

+81il tc,li

lo

dian

+qrnffi{Ud*r

i;

Cln ch0 trgng OT ngu6n nhan luc YT ldm vi€c tai tuydn

+rau,d&nry{t
&

&
t0

YTCS, c6c b9nh man tlnh chrl y6u DT tai cOng ddng, chi OT
tai benh viQn khi c6 bi6n chrlng, giai doan nang.

0

tlc!a{:8tY{,ilhglmc6rBr{ alo

56 luqng DVYT tpi TYT xe cdn it


.

Cung mg tusc 52,2!/. dich w
KCB rheo phnn tufn k! thuft.

.

Thu6c fii6t fiu, ttru&
chm dip mg y6u cdu.

.

Nguy6n nh6n

. Ti lQ xt trl dtng c6c

onrr

chi y6u ld

benh thdng thudng cdn
thdp (nhiBu bOnh ti l0 xri

tri tltng chl tlnt 30407o).

do

CBYT (52%), rTB (45yo), @
ha

Ch6t luqng dich vp chua cao

*

.
.

dng kh6ng dim bno (4270).

Cdn xdy ra tai bi6n.
Bi6t

060 dAu hieu
nguy hi&n d phrr nif

Ngudidinchuatin
tudng vao YTCS =>

Vuqt tuy6n.
Bi6t dch xir
dich

ti

Hti cd

Nhtu cna Wn CL&CSYr (2013)

BSGD kh6c & di6m....

Nhin x6t

r'
r'
r'
r'

WHO chOch nhitng gid tri c6t l6i cta
CSSKBD:
-ThiCn ve CS chuyCn khoa d

BV

(hospital-centrism)
-Thuong mpi h6a dich vu YT
khdng (commercialization)
-Su phAn menh cta mnng
cung ung dich vu

r'

r'

ludi

n M efr FW W: tury tufr
&skDantui2@rcftm
sourcwo(2wl

r'

tlt

(fragmentation)

Chnm s6c

rit

cn cAc d6i tuqng, mgi hic, moi noi.

Srl dung cdc dich vu

pht hqp.

ChAn doen vA didu tri sdm (qua theo d6i
Quan lf SK ngudi d6n trong
cu tl6nh gi6 GD,... )

I vung

vi

kh6m sdng lgc).

ddn cu (bQnh 6n YHGD, c6ng

Ld ngudi ti6p xric ttAu ti6n vdi BN, ld ngudi gic c6ng trong hp
th6ng Y! thudng d cdc PK ngo4i trir
Cung c6p CSSK.lien tuc, todn di€n, ph6i hqp (chia se CS), rham gia
c6ng t6c dy phdng

BN ld trung tam, dit trong hoin cinh cu

thA cria GD, CD (c6 thti

O Bfnhviin: binh cdtr d6, NB d&
htnh YEGD: trguti benh

CoE
?!

,

r6i di
lsi, cdr bltrh d& rdi diTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×