Tải bản đầy đủ

bai1 khainiem2

8120/2017

Y HOC GIA O.INH

Y HQC GtADINH

. Vao nhong n6m 1900 voi sU thay ddi mO hinh
benh tat (NCDs, b€nh man
tinh ttng) & nhu clu CSSK cua nguli dan
ra doi CN YHGO.

.

TBSGO la BS OK ch0_y6u thuc hanh A pK ngoei tnj t?t c6c tuy6n yf, nh5t
rrc9 tgiai quy6t cec VOSK/bOnh ma ngudi dtn rhuong gfp. Li CB
CSSK tuy6n ttAu a cC tuy6n cu6i

)Thich

)


Chl c6 -10% cic cuQc khAm dAu ti€n cria NB v6i BSGD cAn chuyin
khdm CK s6u kh6c & chuydn viQn. BSGD phai ddm bdo ttuqc vilc
gidi thiQu kn6m CK, chuy6n vi4n I c6ch hqp lf & hi0u qun

l_a_t?i

hqp lem.viQc tei PK thuQc hQ th6ng YT c6ng & tu nh6n d mgi
tuy6n tir Tl-l d6n co sd (TYT), tlic bi€t ld tuy6n co sd
giai quy6i
c6c bgntr/ cip cuu mi ngudi dtn trong cQng ttdng thudng glp.

+

. BSGO higu qui trong nang cao chet tuqng CSSK ban ttAu vdi
mrlc chi
phi hqp li 0 rAt nhiAu nuoc tr6n rho gioi.
. BSGO phet huy hieu qua khi BHYT toan dan, nang cao ch{t tuqng
dich
vq vri mi'c chi phi phi hqp
.

.

IJy

nguoi bSnh lim tnmg trim, xem x6t BN trong DK cu th6 cria gia ttinh
CSSK torim dign, li6n tuc & c6 nhin h6a trong m6i qum hg
l6u dii, tin tuong. Phrit hiQn tluqc cic v6n aA Sf t gial rtoan som

&

cQng tl6ng.

1000

Ln BS cung cAp dich.w CS, xem xdt BN I c6ch todn diQn du6i deng
I chlnh thi! th6ng nh6t & la 1 b0 phin c6u thenh cria I gia ttinh &
cgng ddng, cung cAp cac dich vu'CS ch6t luqng, todn diQn, li€n ruc
& c6 nh8n h6a trong I m6i quan hQ l6u ddi, tin tudng. ph6t hi€n
dugc c{c vAn d6 SK cria NB d giai dogn s6mnguli duqc theo d6i SK trong

1 thSng
750 ngu&i khal b6o c6
dO

v0

SK

Chuy€n tuy6n (2 drtEu)

n SO

Hflu qu6. .

r'

Li do ph6t tritin YHGD tai viQt Nam

.

.
it st dung DVYT (KCB) tuy6n co s0.

; Vuqt tuy6n, gdy qu6 t6i BV tuy6n tr€n
t Tzrngchi phi cho CSSK (cria gia rlinh vn xI hQi)
z HQ thiing y tii kdm c6ng bing, k6m hiQu qud
r' Thh trpng sric kh6e kh6c biet gita c6c vtrng mi6n

-HleuqulvdlEHYltohdan

.
.
.

PhAn ldn c6c BS d YTCS diu le
ning cao tdnh tlQ, cap nhet ki6n

BSDK. tr c6 didu ki€n hoc

thtc

rAn

)

Mu6n nang cao trinh ttQ
cAc BS phai lua chon I CK LS
hep, khdng pht hqp vdi DK & y€u iAu tdm vi0c tai YTCS fKCB
da khoa" tu vdn SK, ph6i hqp c6ng t6c dU phdirg).
Viet Nam: tlnh trang dudi tni d YTCS & qu6 tdi d BV tuy6n tr€n
CN YHGD g6p phdn b6 suns s6 lusns CBYT c6 trinh d6 cho
YTCS, peng cariCL KCB d tuyCn co i0
e6p phAn eiarn tei cho
!J py6nrrtn; tlng khd nlng titlp cin vdi DVYf cho igudi ddn
(nh6m nghto, cfn nghdo)

)

)

Lf giai ph6p mang rinh d$t ph6 nhim n6ng cao ch6t lusne CSSK
d tuy6n YTCS theo hudng cdng bing & hi€u que"

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×