Tải bản đầy đủ

bai2 ngly3

cssx r,Ay xcudr B{NE LAM rRUNG rAM

tr

d

Uenh vien, benh

thi v6n cdn rt6 vA ngudi bQnh d6n rdi

di.

tr

lrong thyc

D{ctnrng ldy NB ldm trung tAm cht khdng chi quan t6m
tl6n I b€nh cp th6 nio tl6. Cdc dich 4r dugc ui chtc xoay
quanh con ngudi, chlnh h9 h d6i t6c trong CSSK cria bin
then.


hdnh YHGE, ngudi bgnh d l4i, cdn bQnh d6n

rdi di

cssKLAY Ncrrdr BDNE LAM TRUNG T.iM

YHGD: chim s6c ban dAu

D{c tinh 6y NB lim trung t6m chir trgng d6n cdc y6u t6:

tr
tr
tr
tr
tr

Xdc ilinh v6n

aE vA Upntr

lj

ci chi ti6t vi t6ng

Hi6u NB

cria NB;

,/

ttr6;

/
/
/

Tim ki6m phuong phdp di6u tri hipu qun d6i vdi tung NB (c6
thO h6a timg NB cu th6 cho phn hqp);
Chri trgng


6ng ghdp c6ng t6c dy ph6ng vi nAng cao SK;
gita NB vd BS trong qu6 rtnh quAn li

Teng khi ning ti6p cfn dich vu y t6
Nang cao tinh c0ng bing trong CSSK
Gi6m chi pht y t6
Hipu qui cao trong viQc ning cao tinh trqng SK
ngudi din

Cni thiQn m6i quan hQ
SK li6n tuc.

V6n

di

1:

Tinh trgng qud tfli tgi cdc BQnh viQn ttfn

* L,i do:
. Nh0p viQn c6c tn/dng hCp kh6ng cEn thi6t
. Thdigian nim vi€n k6o dii kh6n9 cEn tht6t
.E Vai

trd

cOa YHGE:

ChEm s6c ll€n tyc cho phdp hqn chd nhfp vtQn vi gi0p
-drric
r0_t ngin thdt gtan nlm vtQn (vi ngrrdi behh c'6 tn€
tl6p tuc theo d6t, ch5m s6c t?t nha/tet YTCS)

tr

vdn

ttl

2: ChuyEn vlQn kh6ng dung ve khong an toen

Lf do:
r' Din dAy tr6ch nhigm, kh6ng xri tri ban ttAu
r' Kh6ng ti€n lugng 6uqc cec bi4n c6 trong khi di chuyan
r' Kh6ng c6 cac th6ng tin va ci nhan ve b6nh tAt

tr

r'
r'

Vai trd cta YHGD:

ThGo d6i lien tuc vA ph6i hgp t& vdi c6c BS chuy6n khoa cho
ph6p fien lugng dugc c6c trudng hqp cAn chuydn tuy6n vi
thuc hiQn viQc chuyAn tuy6n t6t

Nguydn €c Ci0u tri li6n tuc, ph6i hgp gi0p cung
th6ng tin khi chuy6n d6n co sd ttiAu tri m6i

clp

dAy

diTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×