Tải bản đầy đủ

bai2 ngly2

I

r*
t

l

NcrrvEN rAc cUa Y Hoc
1. Chdm s6c SK ll6n

cn oimr
2, Chem s6c SK,p,en d$n

tgc

)

r'

Nsuni 0dy thu6c biat 16 ti6n s'l cia NB.


r'

Cht treng viec gidi thtch cho NB

r'

Brin bsc

vA su

BS GD t0p trung hon
xn

qum treng cia viec theo d6i SK.

v6i NB vd ka hooch CSSK Bu dii cing nhu rtiiu tri c6c
mln ttnh (n6u dmg mic).

r'

YHGD khdng CD & DT b€nh mn CD &

)

bQnh c6p

ho{c

C6 su tin siy gifa BS - NB. Vi€c CS li€n tuc giip oho qu6 trtnh x6y dung m6i
quu he Bu ddi vd tin cdy l6n nhau (vd cd m6i quu he d5i voi gia dlnh NB).

)

Ttuh liCtr tltc trotrg CSSK c6 3 khir cttrh: titrh th6n8 tin, tinh litu tpc theo
vI m6i quen hf gi0a BS - NB.

xi ri

hi6u cic


NB & cmg voi hq xri ffi c6c v6n

NB kh6ng chi duqc xem

xit

x6 hSi. Nhu cAu t6ng thC cria

truimg hqp Snh.

vin dA sinh
dA niy.

hoc vri tAm

lf,

duoi g6c tlO sinh hoc mi cdn ci m{t tim

ci

nh6n ttuqc

tltt vio

Phuorg thdc chlm s6c l6y bQnh nhln

tt lln ti6p ruc dlu ti6n. BSGD

llm trung tlm
qui

tlm c6oh cung cip t s6 luqng r6i da c6c dich vp

SK cho NB triy thuQc vio khi nlng, tr6nh vi0c chuyin

th&i gian

BSGD

li

I

k6 hoech CD & DT.

Tinh toio dien la I nguy0n tic qum fong dd cung cip dupc c6c dish vu CS hi€u
ngay

)

hfi cta

vio NB, tim

tufn

NB khOng

chuytn gir troog vifc iti6u tri nhfi'ng beoh

l,

cAn

thi6t

thutnS gdp

TAc CTA Y Hoc GIA DINH
Chdm s6c SK ph6t

4. Quan

hW

r'
BSGO gi6ng nhu 1 nhac tnldng trong viOc CSSK cho NB.
BSGO ngoAi vi€c tnrc ti6p CSSK cho NB c6n xAc dinh c6c
BS CKhoa & c6c ngudn luc CSSK kh6c n6u cAn thi6t oB
k6t hqp trong KCB t6ng the cho NB.

Khi NB cAn d6n s\.? CS coa 1 s6 BS CK khac nhau, BSGo
lA ngudi dilu ph6i, xay dung KH CS l6ng ghep. Trao d6i
th6ng tin cAn thi6t c0a NB trong qua trinh CO & OT benh
gi0a c5c BS CK khdc nhau.

5. Huong gl. dlnh

r'
r'
r'
r'
r'

C6 srl Anh hudng cua bEnh

tlt cia

NB d6n GO he & nguqc

ld

Y6u t6 GO anh hu&ng 66n viEc phet hi6n CO, OT & du phdng b6nh.

BSGo rluong sri dung 1 s6 cong cu de 66nh gi6 t6c dong cua @: cty
pha he, sq dd Go, chi s6 APGAR, denh gle scREEM, chu6i su kien
GO.

Go dugc dinh nghia Ong rei B nol me NB c6 trle fong mong sv h6

trv

t

qu6

khf,

dr,r

phdng

o

r'
r'

Du tlodn c6c VD c6 rhA Anh hudng d6n SI( t6m

cna

NB & GD.

h

tin vd tidn srl GD, vdng tldi ngudi, vdng tldi GD,

r'
r'

li

hqp
Phdng benh: tu vdn kh6ng hirt thu6c, tich cvc 6p thA duc & ch6 d0
1j,... phnt hiQn y6u t6 nguy co tt6i vdi mEc bQnhlVDSK ndo tt6 (d\ra vdo th6ng

St dung

c6o

phmg

..

.

);

tien sAng lqc dd ph6t hien b€nh sdm

C6ng t6c du phdng chia thinh: du phdng bdc l, b6c 2 vd b6c 3. ThGm vdo
lih6i niem va du phdng bac 4 c0ng dtr duqc dua m.

<16,

6. HuOng cQng ddng

Y6u t6 Go enh hudng: bonh dl tnryAn, sK Em then cia m6i c6 nhan
trong GO, lay Uuyan bonh truyln nhi6m, yau t6 GE d6i vdi benh khong
Hy nhi6m, t6c dong & h6 W d6i voi KQ OT cua NB (tuen thri diAu tri,
PHCNlng, CO dinh dutng,...).

1

tim

BSCD !.h6ng chl ld BS ch6ng c6c nguy co bQnh tit. Phdng bQnh boo gdm: nhfrn bi6t nhong ydu t6
nguy
ldm ting khA nlng mic b?nh, du phdng lim oh|m lai c{c hfu qui cria
benh tit & khuyCn khich l6i s6nB lAnh msnh.

tr
B

NghA nghi0p crla NB, y6u t6 vin h6a & moi trudng E nhirng ktiia cenh
cta cong deng t6c dong d6n vlic CSSK NB
Su hiAu biAt vA mo hinh benh qt rong cong tting ilnh hu&ng d6n dinh

tr

CQng

huong CO cia BS va glrlp he dua ra nhong quy6t dinh li6n quan d6n
vi$c cung Ong dich W.
6dng E 1 trong cdc y6u t6 tri li0u. Trong cOng dAng c6 lhA c6

nhiAu thenh phAn
uu cho NB.

O

mi

BSGO c6 thA s& dung dA cung Ong DV CSSK t6i

Rllt cAn thi& cen nhac yAu t6 cong rlng trong vDc dua ra kA hogch oT
& CSSK phtt hqp cho tlng NB cu tho.

hlon tai & tuono lai

)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×