Tải bản đầy đủ

bai4 vongdoi6

Giaidoqn cao

.

OC cao vai trd

tu(5i

tu bio v€

srlc kho6

.

Dinh

ctrl

thdi gian cho hoat
in uring hqp


dOng th6 tuc,

lf, thu giSn vi ng0

.
.
.

S0 dgng c6c dich vU du
ph6ng phU hqp
Giir vai trd ch0 dQng trong
CSSK bin th5n
Tim hi6u cln Erm gi d6
s6ng kho6 mTnh vd chia s6
v6i ngudi kh6c

Giai dogn cao tudi

. Oic

g[eoi

r--

doqn cao tu6i

di6m

. Suy gidm vA tn6 cn6t vd ch0c ndng
. C6 c5c m6t mdt vB m6t x6 h6i: c6ng viQc, bqn bd
. Chuydn qua giai dogn phU thuQc
. C6 nhi6u kinh nghiQm s6ng
. V5n cdn mong mu6n duqc hoat dQng
. C6 c6c xung dQt, m6u thu5n vdi:con c6i

.

C6c v6n dA suc kho6, CSSK

.Suy giim ch0c ndng

. Nli6y
,

x5

.

bOnh tat => g6nh

n{ng cho gia dinh vd

hOi

MAu thu5n, xung dQt v6i con c6i

Giai dogn cao tudi

r

Phqm vi quan t6m crla BSGD

. C6c bQnh ti man tinh, suy gidm Jn,h nang
,
. Tam tu,, nguyQn vgng cOa ngudi cao tu6i
. Hudng d5n vA khuy6n khich su tham gia, gir.ip dO
hoA nhflp cQng ddng

r

BSGD chiu tr6ch nhiQm ch6m s6c li6n tqc
theo
vdng d&i

. ygiT6i tua tu6i, m6igiai irosn c6 nh0ng vdn d6
suc khoe uu ti6n kh5c nhau, phuong ph6p
ldm

.

qs_cq phdi x6y dyng duEc m6i quan h0 chat
cne voi b€nh nh6n, gia dinh vd cQng d6ng

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×