Tải bản đầy đủ

bai4 vongdoi5

,$.

r

Giai dogn dQy thi, v!thitnh ni€n

Giai dogn dQy thi, v!thdnh ni6n

UQC Ol€ffi

.

C6c vdn dA s0c kho6, CSSK

. Thay d6i co th6: nhfln th0c vA thSc m5c
. Tinh dQc lQp tuong d6i: xung dOt v0i b6 me,

. Xung dgt trong gia dinh
,,
r tV?Il


x6t lqi cac ldi khuy6n cria ngudi ldn

.

.

, Chim

s6c y t6: r6i loan dqy thi, r6i
loqn tAm l!, trAm crim, tU tir

Ph5t tri6n m6i quan h0 ban bd cing trang lOa

Pham vi hudng

d5n:

,

. Giao ti6p, chia sB
. TOn trgng ! ki6n
. Oinh hudng quan hQ bgn b6
. Gi5o dqc gidi tlnh

r

)

Giaidogn ngudi lon

@

rc.*E

ph{r

17-22

r'ien


22-29

Tru&ng thanh

tnpng

30-39

6n

39-,15

Khing

4$60

fii;l E.fi"

Ihanh
sdm

irinh

Trung

holng
ni6n

-l
OB glOt

Giai doqn ngudi lon
d5i,rh h"o6",h"

kt;.-l

Bilt t lq doc tep vdt gig dtnh, x6c dinh muc
ti€u cg nhan, chQn ngha nghi6p, y6u dwng
Khdi 6Au nghA nghiqp, Em b6 m9,
cuoc B6nc

cin bAng

r

:,

Phqm vi chdm s6c,
I
van,

.

Con cei rdi gia ttinh, phu nD tiAn mgn
kinh, chuAn bi cho va hw

Gi6o duc sr?c kho6: thay

dl6i

hinh vi

Thi€l tep ch6 dong trcng xa hoi.
O6nh gi5 lqi mgctieu c6.nh6n, khung hoans
h6n nhen, thay d6i nghe n-ghiop

tu

'

N6ng cag srlc kho6

r

Sdng lgc ph6t hiQn bQnh

'

Dr7 phdng c6c c5p
I

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×