Tải bản đầy đủ

bai4 vongdoi3

Giai do1n truoc sinh
3-4 tuAn

Ph0ildm t6

Chay mau am dao nh9

3-5 tuAn

HCG b6t itAu tdng

Tesl th* thai som (+), nghen

Hinh thanh c6c co
quan chinh

Teng l6c dung crla thu6c vA d6c t6

3 lheng gi&a thai ky

Ngh6n, thai dap


22tuAn

HA me thAp nhAt

N6u HA khong giam, c6 nguy co
cao hon bi tiAn s6n oi6t vA sau

28 tuAn

Thai ph6t tri6n v6
chiAu dai, can nang

C6 thA th6y thai c0 dong khi tt{t tay
l6n bqng. Thai c6 rh6 s6ng s6t n6u
cham s6c t6t

. Sing lgc, ph6t hign cdc

2840

Thai va
nhanh

Me mgt mdi, mong mu6n b6 ra doi

.

uen

4-12

15-20
tuAn

tuAn

t)

cung tOnGiaidonn duoi

tim thln, vqn dgng

r

.

duqc b6 m9 quan
t6m, chim s6cvA nu6i
du0ng dic bi0t

CAn

Odnh gi6 teng tu&ng, ghich6p c6c m6c ph6t tri6n
cia tr6, theo d6i k! ning giao ti6p, phet tri6n tam

lf

vOn dOng

Hudng d5n b6 m9:

.
r

.

Theo d6i giSc ngri, ti6ng kh6ccia tr6
Thuc hanh nu6i dudng, theo d6i chidu cao, c6n ndng

. Tao su gAn gui vA than th6 v6i tr6
. Giao ti6p, n6i chuyQn v6i tr6
. Tqo dyng c5c m6i quan hQ trong gia dinh

Kh5m thai dinh k!, ti6m

vdcxin,...

.

Tu v6n ch6 dO dinh
du0ng
dAu hi€u b6t thudng

I tu6i

r Dfc di6m chung:
. LA giai doan dAu ti6n
trong vdng dli ngudi
. BEt dAu ph6t tri6n vE
.

hu0ng ddn

Ki ning lim me

Giaidogn dafui 1 tu6i
0-7 ngay
2-4

rlM6"-l

Ei""6-;E ",i"

,

Thi6r tgp ceu n6i

M6j truqng bgnh vign, ti6m phong,
chAn dodn som, v6n dd y td sau sinh

i6

Sang locthi gi{s sdm

'mgmn

luln

2-3 lheng

lha rheo d6i c&

d6ng

'

tt

"6/CGl

blng m6t

Cudi khi c6 kich thich

4 th6ng

r Orip ring quay

5-E th5ng

'

vA phia

c6 li6og dong

Taa tuong t6c b6 m9 v6i can
SAng lac vA nghe

t i6t ngai

Th€o d6i phet ki6n van dOng

9'12 thdng

TAp di

Ting nguy cq tai nan

12 thang

Nhan bi6t ten

Kiem ka sU ph6t tri6n chuc n6ng ng6n
ng}, xe hoi

r O{c di6m chung
. Trd bdt diu chQp ch0ng

di

'

teng

I

tqp

. Hoet dong nhi6u, hay tim tdi
. Nguy cotai nan trong nha
.
.

r

Phet ki6rt nhQn thrlc xung

qualh

,,,

Hinh thinh c6 tinh va kv
ndng giad ti6p

{lTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×