Tải bản đầy đủ

bai4 vongdoi2

YI!QD

t

Mang thai, sinh con

. An sam
. Tfp di
. Di hec
. Tim viOc ldm

. K6t hon, ty hon
. 6m dau, tai nan, thuong tich
u:n"'
:

-g[Ooi

t---

do1n


.
r

Hi6u 16 c6c vdn Od tiAm An ph6t sinh trong tirng
giai doqn c0a ddi s6ng
Nhfln bi6t c5c nhu cAu crla ngudi bQnh

K6o dAi trung blnh trong kho6ng 4O+2
tuAn tinh tu khi tr0ng duEc thU tinh

.

C6 thd chia ldm 2 giai doqn:

.

Ph6ithai: 3 th6ng dAu

.

Thai nhi: 6 thSng sau

c6c

r

DSnh gi5 t6c dQng cOa ngudi b€nh d6n gia dinh

r

Oua ra nh0ng ldi khuy6n hqp lf cho viOc CSSK
theo ttrng giai doqn

vA nguqc lgi

trwoe sinh

.

vi

thinh vi6n c0a gia dinh trong tirng giai doqn

,22tuAn..
C6c thdi

-igtuin.

kl ph6t tri6n trong bdo thaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×