Tải bản đầy đủ

bai 7 1

MVc TIf;U

rAp xb so quAru tf
s0c rxoE cA nnAru vA n0 cte olnx

rd cx0c rnrEu xnn

1. I{6 ta dugc nQi dung cec bu6c trong quv trinh
tri6n khai 16p h6 so quen ly stic kho€ ce nhan va
h0 gia dinh

tr6, nhien vu cta c6c
16p h6 so quAn i9 srlc kho6

t5t

2.

T6m

t6


trong

dugc vai

c6n b0

3. Lua chqn dugc phuong 6n triCn khai 13p h6 so
quan l, s(rc kho€ pht hgp v6i diBu ki€n c0a dia
phuong

NOI

DUNG

o Dinh hu6ng l6p hd so quAn
hQ gia dinh
r) Quy

If

srlc kho6 c6 nh3n

trinh t6 chfc tri6n khai quan Ii

t Gi6i thi€u

bi6u m5u h6 so qudn

lf

vA

s0c kho6

DINH HUol.lG LaP H6 So QUAti

srlc kho6 cd

LfSUC

KHOi

nhSn

t

NhiCn vq crla cAc c5n b0
quAn

lf

oit
r

QuAn

y t€ trong

16p h6 so

srlc kho6

lf srlc

Mgc d!-ch cfra

vAn dA

lfp

h6 so quan

ljr

srrrc

khoA

khod c6 nh6n vA HGD la mOt nhiem vu quan

I

D6nh gi6 va phan loqi duqc nhu cAu suc kho6 c0a c0ng
ddng chiu fach nhi6m chim soc

I

C6 chi6n luqc vd giAi Ph6p ch5m s6c ph0 hqp v0i nhu
cAu c0a c5c nh6m d6i tuqng

.

Bao dam th6ng tin phuc vu vi6c chdm s6c kip thdi,
di6n, li€n tuc ve bao ttim chAt luqng

t

Muc dlch cu6i ctrng lA bao phl] CSSK toAn d6n vA giAm
chi phi CSSK

trQng trong Y hec gia dinh

o Mec quan lf snr kho6 HGD de dugc thuc hi6n thanh
c6ng d c6c nu0c ph5t tri6n

ttng

a

MCt Nam trong nhOng ndm 1970 c0ng d6
s6 theo d6i srlc kho6 h0 gia dinh

.

Hien nay phAi c6 phuong ph6p vA c6ch ti6p
hgp v0i cec nguyCn lf cta m6 hlnh BSGO

6p dVng

c{n m0i ph0

ioin

vTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×