Tải bản đầy đủ

bai 6 3

29-Nov-18

Kh6m sAng lgc

Kh6m sang tgc

Muc dich

.

Khem sAng lgc li bu6c dAu c6 duqc b0c tranh toin
cinh vA tinh hinh SK cl]a tirng cd nh6n, gia Ointr et
cgng ddng din cu.
Tir k6t qui kh6m sAng tgc c6 ph6n togi s0c kh6e cho
cac d6ituqng theo tu6i, gi0i, y6u t6 nguy co...
Lip k6 hoach chim s6c vA quin lf srlc kh6e toAn
di9n, l6u dii.

(NQi dung kh6m)
l6m sdng & Cdc thim dd
Kh5m l6m sing:


cin

t6m

sing

- KhCm thC ltf: Do chiAu cao, cdn nlng. Oo mach, huy6t dp.
- flflr 13v:w ii y p^!
:
:,* fiz I f# - !:h
fifr
Pnu sen, v0 (vili phu

li

.

"y

nb). Khdm da li6u

C5c thim d6 cfln lAm sAng:

-

-

Tpy.th99 4tAj, !i6u.KQn, nsi6n

tw

tai co

sd y

tC dA

fiAn


tr:iti#i#'#,fi,#,$tatf #'sHii,lnaffaluii,,
W#?f

(,"!8lg

i{Il, *3i! #i',ff: !eP* lyi ##

ogf

chuyen benh nhen di khem chuyan s6u tai y t6 tuy6n'tr6n.

PhAn loai

K6 hoqch quin tf & CSSK

PhAn loqi st}c kh6e theo tu6i, gi6i, y6u t6
nguy co, theo cgm dAn cu.

Tir k& quaphen bai SK co k6 hoAch quAn tf & CSSK cu th6
cho tung c6 nhen, gia dinh tai cQng d6ng d6

-

-

K6 hoech truyAn th6ng tu vAn nAng cao SK gilm cCc y6u t6 nouv
tao l6n mOi rrudng s6ng an toan ta;h menn ciro mgi niuOi aantdi

-53fr

-

Luu tr0
.

Luu tr0 hd so gi6y.

.

trl

T#lifl l.,i#-d",'ffi

i]Hllilry"?xlilli:f3

?:?6'ffi
H,",,afl
ce nhan, trng gia dlnh, nh6m d6i tuVng... tei cons A6no. '
gic kg-hoech nay gdm k6 hogch tnrtrc m6t va Eu oai cho o{cqng
d0n0 dan cu .

ung

Tii li€u tham khio

Moi th6ng tin vA h0 so ,quin lf sric kh6e phii
dugc luu trii, khi.cAn c6 th6 truy cflp dE ding.
Hd so dien

o

dong..
"O"g
K6 trogctr kh6m va diAu tri theo dinh ky.
Kq ho?ch du phOng (giim c6c y6u t6 nsuy co, ph6nq b6nh <*r0 d6no_
t€m vaccino...) qp luyQn nlng cao sric khde.'

Y hgc gia dinh, trudng Dai hOc

xutt bin Y hgc

y

Ha NOi, Nha

1999.

Y hgc gia-dinh tip 1,2 trudng Dai hOc y Duqc
thAnh ph6 HO Chi Minh. Nhi xu{t bin y hgc
2009

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×