Tải bản đầy đủ

bai 6 2

29-Nov-18

Nhdn lUc tham gia
C6c c6n b0 y t6 dia phuong.
C5c t6 ch0c ngodri ngAnh y t6. Odng ui, UBND x6
qhu.ong, HQi n6ng dfln, HQi phu nir, pban thanh ni€n,
Trudng ph6 th6ng, t6 Oan pn6, c6c t6 chrlc v6n ho6 xi hOi khdc.
Qfn c.trri !. v6n dA hu6n tuypn dE su phtn c6ng, c6ng
vigc cho tfrng ngu&i mQt c5ch hqp lf

Kinh phi cho hoqt dQng

.
.

.

Ngudn?
OA dep Ong cac y6u cAu cAn thiSt nhu in 5n tdi
liCu, trang bikg thuit, phuong tign vi hudn


luyQn ngudi lAm c6ng t6c

Phin

Od

chim s6c s0c kh6e...
finn phl cho c5cc6ng viQccu th6...

C6c buoc d6 x6c dlnh lQp KH
QLSK ci nhin HGD
1. Thi6t Ep m6iquan hQ
2.XAc dlnh nhu cAu
3. DAnh gi6 nh0ng trd ngqitiAm tdng d6iv0i
vi$c tuAn theo ch6 d0 diAu tri

4. Thuong lugng mQt k6 hoach
5. Hudng d5n benh nh6n trong k6 hoach.
6. D6nh gi6 sp am hi6u k6 hqch
7. Theo d6i bQnh nhin

NQi dung QLSK cho c6

nhin gia dinh

tqi cQng ddng

. Lqp hd so s0c kh6e cho ngudi d6n
. Kh6m sing lgc
. PhAn loqi
. K6 hoach qudn lf vi chim s6c srlc kh6e
. Luu tr0

Lap h6 so sr?c kh6e cho ngudi dAn

l['t]s;i;fl33:1fl1,t

?};?,fhdi

duqc rqp hd so sK:

He so s0c kh6e bao g0m:

- Th6ng tin hanh chtnh.
- Th6ng tin thi tw lahidu cao, C6n ndng, BMt, HA, Mach...)
- Ti6.n s0 bQnh tQt cia cd nhfin, gia Cnnh.
- TiCn s& ding thu6c, di bng.
- Cdc vCn dd strc kh6e hi€n tei.
- Cdc tham cl6 cAn Em seng cl tni pn Awc.

- Cdc kdt qud thdm tihdm dlnh kl, @t xudt.
- Don thu6c cdc lin khdm
- #lr,!,#!" *c biQn phdp dr,r phdns benh Gt ve nens cao
- Phidu theo d6i ti6m ching dv ph6ng theo tich.
- Th6ng tin cey phd hQ gia dtnh.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×