Tải bản đầy đủ

bai 6 1

29-Nov-18

Muc Ti6u hpc t?p
1. Trinh biy duoc
quin lf s0c kh6e.

AUAN LY SUC KHOE
GD TAI CQNG DONG
nnAru
cA

.
.

.
.
.

tic co bdn trong

2. MO ta duqc c6ch x5c dinh c6c muc ti6u quin lf

srlc kh6e thlch hqp.
3. MO ta 6ugc c6ch ph&n nh6m c6c d6i tuqng
quin lf srlc kh6e.
4. L0p duqc k6 hoach quin lf srlc kh6e cho mOt
h0 gia dinh.

Nguy6n tic co bdn trong
Ep k6 hoach QLSK

.

mQt s6 nguy6n

Xric dlnh muc tiCu QLSK

oiAu tra tru0c
Lbng gh6p
CAn phii c6 srr th6ng nhAt v6i lSnh dao dia phuong
Pn6l nqp li6n nginh
Huy dQng su tham gia c0a c$ng dbng

. Muc ti€u quin lf srlc kh6e
. Co s& x6c dinh muc ti6u
. Nhin lpc tham gia
. Kinh phi cho hoatd0ng

T]6n hinh tni oi6m

Muc ti6u quan ry SK

Co s& x6c dinh muc tiCu

)

L6o hb so SK cho dt ci nsudi dAn tai cOng d0ng,
phhn loai tinh tranq srlc kh-6e chung cho tirhg c5 nhi
gra
gia olnn
d0ng.
dinh taicOng


Br cang oong.
XAv duno c6 k6 hoach chim s6c, QLSK toindign,
liCrftu-c cFo cho c6c d6i tuqng cq th6 (theo tu6i, gi6i,
vAn dB srlc kh6e...)
Muc ti6u moi.nggl! {iU CSSK cdch
tuc theo nguy6n ll YHGD,

toin di€n' li6n

3,?ss['f,.1?[,"JB$[?attniS?[,i3ifl Jf li$li
kh6ng c6n thi6t

. MO hinh b€nh tit
Nhu cAu c0a ngudi din
phongf
. uang
9.a!S lgc ngay tir khi kh6e manh, diAu tri, du
rQ

kip thdi

ilEH'+f .T,ilf B,[lifl Hffi ,t!il,["$:n:f#'atii,l[[,
phl
vd XH.
noAnh Y t6
t€ vA
ohl cho ng[di
noDdi din,
din. ngAnhY
vic5c,chuol
cac chuong trinh YT
l6iyv ta
t6 vi
ch0
tludng l6i
Ch0 truono
truong dudnq
rfroi nbudi din duqc CS vi QLSK
nrloc l{
li mr
c0a nhi nf0c
cfla
ngay tai c0ng dOngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×