Tải bản đầy đủ

bai5 ql benh man tinh 1

tL/?el2ot8

uuclEu

BO MON Y HQC GIA DiNH

sl0Ntr MAN riNu
rAiruoNc KHAM NGoAI TRU,
pHONc rHAu YHGD

euAN

Lf

Ths NguyEn ThiTuygt t',thung

l.

2.
3.


Trinh bay duqc kh6i niOm, d{c Phdn ticir iluoc qu6n lf c6c y6u t6 nguy co cua ngudi mdc
bOnh man tinh.
bOnh man tlnh trong thvc
Phdn tich dugc md hinh quAn
hdnh Y hgc gia liQu ph6p thu6c didu tri ngudi bOnh ngoai
M6 tA dusciuin

I

I

tru
Ap dung lJri qu6n

li

m0t s6 b0nh man tinh thudng gip 0

phdng kh6m ngoai tru
0912632753

\H.1
i/11r.\

KhiiniOm bQnh man tinh

KhiiniQm bQnh m3n tinh

I+

S{}r-9-

Oai niQm: (wHo)

s6 p0nh man tinh:

man tinh ld bQnh c6 thdi gian ti bQnh vd qu6 trinh di6n
thoi gian bi benh la ttr 3 thang trO lOnbQnh k6o dai,

I(h0ng c6 nguyOn nh6n x6c dinh, c6 nhi6u y6u t6 nguy cq
iOn quan e6n nantr vi t6i s6ng, titln ti€n rong thdi gian ddi,
todn
kh6e hoan todn
kh6ng ch0a khde
t0t vd hAu nhu khOng
,i0 gdy
;6 th6
edv tdn tdt
sO benh c6 cirng chung c6c y6u t6 nguy co vd c6 th6
tranh tluqc
CAn ii6p cfu: Phdng ngua bOnh, ph6t hiOn vd quan ry bQnh'

Diiiu tri ngogi tr0 khi
Pham vi 6p dung:
+ Nguoi benh khOng cAn ttidu tri nOi tru;
+ Niudi bQnh sau kii da diou tri nOi tru 6n dinh nhung phii theo doi vd
irrtiti-r* rgrU ftdnh ngtrd sau thi quy6t tlinh ngudi b0nh di6u

ngod tru
hd so bQnh 6n ngooi tru
+ Ghi s6 v ba theo d6i tlidu trj ngoai tnl trong tl6 ghi rO th6ng tin c6
nhdn cua ngudi bQnh, chin ttodn, chi kham lai
ngoqi trl ld m\t trong cdc dlch w y t€, gdp phkn quan
ry, dieu
trong duy trl chdm sdc s?c khoe fien tuc cho ngvdi benh
+

Lfp

fi

TEng huy6t 6p
DAi thao du0ng
BQnh ph6i

tic nglcn

Thodi h6a khdp
Sa srit trl tue... ...

mqn tinh

..

Phdng khim ngoSi

trf

) ThuQc tuy6n y ti5 co s0
F Thusng diAu tri c6c bQnh man tinh (tru dqt
c6pl tinh trang ning)
D Eia di6m: thuOn lgi, gAn ngudi dan, dE ti6p
c6n c6c DV y t6.
F Chim s6c ban ddu:
F Trang thi6t bi, nhdn lgc han ch6?
D Ki6ni so6t su tuan thri diAu tri cdn han chti?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×