Tải bản đầy đủ

bai 5qlbenh man tinh 2

tLlzel2ol8

Dic

BQnh Kh6ng l6y

cti6m nguOi bQnh m3n tinh

c6c ydu

nhi6m (NCDs)

vi

t6 nguy co

TAm l,i ngudi b0nh mdc bOnh man tfnh:

Anh hudng vE m{t thtrc th6' do cin b0nh mang ddn
Thu0ng m{c nhiEu bCnh kEm theo
Tam l\i tr.r'nhiCn cia con ngrtdi: sg 6m dau, sg benh tat, sq chdt...

l,i cia ngudi bOnh inh hudng s5u slc ddn hlnh vi v) m6i quan

hQ

crla viQc tdi thich nghi vdi hoin cSnh sdng mdi, dibu kien sinh
mdi khi m5c bQnh
lugng cuQc sdng bi lnh hurdng
l,i cria gia finh c6 ngudi bCnh man tinh
niQm dinh kidn cia gia d)nh
Do ydu td dl truyEn
Do dinh ki6n t6n giSo: trdi phat...,

hudng thay tldi co cdu giinh n{ng bQnh Qt tinh
theo dA[Y 1990 - 2012

ngLPdimSc NCD va RLTT
Ting huydt 6p: 1 2,5 trieu

(STEPS

2015)

O6i th6o dudng: 2,5 Trieu (sTEPS 2015)

vi hen: TrCn 2 trleu
thu: khoing 200.000 (globocan-2012)

COPD
Ung

R6i loan tam thbn: 13.0 triCu

(BWIIWI-

2014)

T6ng cQng: Tr€n 30 triQu (30% ddn sd)

r999


Co cdu gdnh

ning b€nh tAt theo

Ccfcfu gdnh n+nq benh
r Afnh l*y nhi6m
s Tai nAntht ong t ch

tlt
r

cCc nh6m

tudi, 2012

G6nh n{ng bQnh m4n tinh/ NCDs

theoDALY
Aqnb kh6ng lay nhipm

100

NGHToDOI

r,t

I

ao96
B(d mln

60

ffi

BOnhdi€n baann|sg

.{O

.J-l
T6N Ta,AT

vt

krNH

Tt

chi phl KCB
M6r rft l.odotrs
Mir@ h6i hF 6p

?{P/"1

o96

Vdng xoin bQnh t$t, tt6i nghio

0-4
ruOt

5-I4
ru6t

1.5-t9
tudl

60+

Ngdn MuillryR. WR 200tTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×