Tải bản đầy đủ

bai 5ql benh man tinh 6

LLl29l2OL8

\,Wr(aurrcu quAu lf L4u pHApruuoccuot'lctldt
(&Us$NsNco"$rnt

CCc

F Dim

bdo cho NB dugc dirng ttung c6c thu6c c6 chi dinh, di6u
rJrrim ttqt muc
chinh kip thdi s6 thu6c, lidu lugng dirng tai
^hd
ti€u cila ili6u tr!
D6nh gi6 qui trinh ti6n tritin cria bQnh c6 husng toi muc ti6u
tli6u tri hay kh6ng?
D Danh gi6 xem NB c6 bi dnh huong hay nguy co gi khiic tu o6c
tdc dpng c6 hpi cua thu6c, tuong tiic thu6c,
Ddnh gi6 chi tiiit vdi tirng lopi thu6c d nhilngNB bi phnn ung

budc trong quan


I

aliEu

trl

ngoel trrl blng thu6c

-.

D4;hga;il"i;irdqG;
d6n thudc cria ngusi bQnh

"--ffiv

)

X6c.ttjnh vdn itd li6n quan
thu6c cia ngrli b0nh

d6n

i' I
t\,'

!

)
!

c6 hei

Gi6m s6t qud trinh vd h6 trg NB tudn thri Eon gi6n ho6 liOu ph6p thu6c, giim gi6 thdnh, tldm bio tlot
tlugc muc ti6u didu tri vd an todn trong viQc srl dung thu6c cria
NB ngopi tru

Quin


lj

didu

tri ngogi trri li

mOt dich vU y t6

D{nh gi6 k6t qun diiu

Quin U tlilu tri ngoqi trrfl li

cln thi6t

lf iti6u tri ngogi trri biing thu6c
Lqi ich cho nguoi bQnh nhu mirc d0 dat k6t qud an toan, gi6 cd hqp lj,. NB c6 th6 duqc lqi nhi6u nh6t

I

tri

mQt dich vrr y t6

cln thi6t

ili0u tri ngo4i trri bing thu6c

Lqi fch cia quin

Lqi lch cia quin

g6m:

Lim giAm giii thdnh diEu tri, do h/a chgn tlugc thu6c
phn hqp, giim thudc bi€t dugc, gidm sd luEng thudc
phii dirng, giim cCc nguy co do thudc.

)

NB chua dat ho{c kh6ng duy tri ilugc muc ti0u di6u

tri

F

)

Nhfi'ng NB bi c6c phan ung c6 hpi do thu6c g6y ra
Nhfrng NB g[p kh6 khtrn trong viec tuan theo cAc chi
O6n eleu tri
Nhfrng NB cdn c6 c6c liQu ph6p du phdng b6 sung

D
D NhilngNB thudng

ph6i t6i nhflp viQn

Quin lf ililu tri ngogi

trf li

mQt dich vg y t6

Thdng tin trong quin lf lifu ph6p thu6c
Nhtng thhng tln cln thih:

quen l, dlEu trl ngo?l

cin thi6t

cho NB ngogi

tr0

OiEu

tri ngoAi tr0

I

trt

c6 vai trb trong chlm s6c ll€n tqc

chdm s6c ngudi bQnh li6n

tuc

Tr6i nghiQm ding thu6c c0a nguoi bQnh
Di

fng thudc

Tibn srl dirng thu6c
Ghi ch6p viQc dtng thu6c
C6c nguy cd, rii ro c0a liQu ph6p diEu
Kdhoach diEu tri
Duy trl thang tln glttu thdy thudc vd ngvdl bQnh:

cho NB c6 thOng tin co bin vE
qu6 trinh diEu tri, khi ctugc chuydn ddn

Ctsn dAm bAo

tri

thudc

vi

chlm

s6c

trdnh rOi roTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×