Tải bản đầy đủ

bai3congcu 2

12-Sep-17

Cdc th6ng tin chlnh trong c6y ph6 h€

tr
tr
tr
tr
tr
tr

Cdu

trric gia dinh

C:ic

thinh vi6n trong gia dinh

gifa ciic thinh vi€n trong gia tlinh
N.![ng m6c thdi gian quan trong cia mdi tnAnn


vien

:

Ctic tt'nh trpng bQnh

gia tlinh

tflt, 6m tlau di6n ra trong

Th6ng tin tdng quiit nhdt vE 3 th6 h6 trono m6t

vi

ciic thinh vi€n trong gia'dinh

d6 '

Cdc dfic didm cria C6y pha he
tr T6n vi tudi c0a cdc thinh vi6n trong

tr
tr

K t:
1.

inh c6y phi hq (t)

Mdi quan hQ

gia dinh

tr

Hinh

gia d)nh
NgAy thdng n5m sinh, ct/6i. lv th6n. tv
h6n, qua ddi vd nhfrns srr (i6h,tndi "
trong cuQc sdng ph6i inat cninn
Chii thich ctEy d0 nqiy thiino cti tim.
ndi sinh s6ng, dau 6ni vi cd-c tha, ddi

iji

trong cuQc

s6ng.

Th6ng tin vE it nhSt ba th6 h6.'

u"e0a

'l

ffinwCWXffiB

W'0
FA
?
+o Fi---.'
otr
3. ffi-,-"------@

-. A-=A
s. tE1S

6' W*sz---@

7'W-w

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×