Tải bản đầy đủ

Y5 LT 2019 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH

Bộ môn:Tâm thần

LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020
Môn: Tâm thần học
Số ĐVHT/Tín chỉ: LT:2 TH:2.
1. Đối tượng: BSĐK và Y5 YHDP
2. Số sinh viên:611 Đa khoa + YHDP
3. Thời gian: Đợt 1 Từ: 28/08/2019 đến: 03/09/2020
Đợt 2 Từ: 15/01/2020 đến 03/02/2020
4. Nội dung:
Đợt 1

TT
1

Thời gian
Sáng T4

28/08/2019

Tên chủ đề/bài học
Bài 1: Đại cương tâm thần
học

Số
tiết
2

Giảng viên

Địa

GV

điểmTS.Nguyễn Văn Tuấn

Hội

(0913551842)
ThS. Lê Công Thiện

trường
lớn

(0912422368)
2

Chiều T4
28/08/2019

3

Sáng T5
29/08/20194

Chiều T5
29/08/2019

Bài 2: Sa sút trí tuệ
Bài 3: Rối loạn tâm thần
thực tổn
Bài 4: Động kinh cơn lớn và
một số rối loạn tâm thần
thưởng gặp trong động kinh

5

Bài 5: Bệnh tâm thần phân
liệt
Bài 6: Các rối loạn loạn
thần cấp và nhất thời
Bài 7: Giai đoạn trầm cảm
Bài 8: Rối loạn cảm xúc
lưỡng cực
Bài 9: Các rối loạn tâm thần
do sử dụng rượu
Bài 10: Các rối loạn tâm
thần do sử dụng ma tuý
Bài 11: Các rối loạn tâm
thần thường gặp trong
nhiễm HIV/AIDS

5

1

Ths Nguyễn Trọng
Hiến (01686666143)

ThS. Bùi Văn San
(0942922099)

5

ThS. Đoàn Thị Huệ
(0979010382)
ThS. Nguyễn Hoàng
Yến (0903255936)

Hội
trường
lớn

Hội
trường
lớn

Hội
trường
lớn


5

Sáng T6
30/08/2019

6

Chiều T6
30/08/2019

Bài 12: Rối loạn lo âu lan
toả
Bài 13: Các rối loạn phân ly
Bài 14: Các rối loạn dạng
cơ thể

4

Bài 15: Chậm phát triển tâm
thần
Bài 16: Rối loạn tăng động
giảm chú ý

4

Ths Nguyễn Trọng
Hiến (0386666143)

ThS. Bùi Văn San
(0942922099)

Hội
trường
lớn

Hội
trường
lớn

Bài 17: Rối loạn hành vi
7

Sáng thứ 3
03/09/2019

tuổi thanh thiếu niên
Bài 18: Rối loạn giấc ngủ
không thực tổn

5

Yến (0903255936)

Bài 19: Các rối loạn ăn
uống
Bài 20: Các rối loạn chức
năng tình dục
Bài 21: Các phương pháp
điều trị bệnh tâm thần
Cộng

30

2

ThS. Nguyễn Hoàng

Hội
trường
lớn


Đợt 2

TT
1

Thời gian
Sáng T4
15/01/2020

Tên chủ đề/bài học
Bài 1: Đại cương tâm thần
học

Số
tiết
2

Giảng viên

Địa

GV

điểmTS.Nguyễn Văn Tuấn

Hội

(0913551842)
ThS. Lê Công Thiện

trường
lớn

(0912422368)
2

Chiều T4
15/01/2010

Sáng T5
16/01/2020

Chiều T5
16/01/2010

Sáng T6
17/01/2020

Chiều T6
17/01/2010

Bài 9: Các rối loạn tâm thần
do sử dụng rượu
Bài 10: Các rối loạn tâm
thần do sử dụng ma tuý
Bài 11: Các rối loạn tâm
thần thường gặp trong
nhiễm HIV/AIDS

5

Bài 5: Bệnh tâm thần phân
liệt
Bài 6: Các rối loạn loạn
thần cấp và nhất thời
Bài 7: Giai đoạn trầm cảm
Bài 8: Rối loạn cảm xúc
lưỡng cực
Bài 2: Sa sút trí tuệ
Bài 3: Rối loạn tâm thần
thực tổn
Bài 4: Động kinh cơn lớn và
một số rối loạn tâm thần
thưởng gặp trong động kinh

5

Bài 12: Rối loạn lo âu lan
toả
Bài 13: Các rối loạn phân ly
Bài 14: Các rối loạn dạng
cơ thể

4

Bài 15: Chậm phát triển tâm
thần
Bài 16: Rối loạn tăng động
giảm chú ý

4

ThS. Đoàn Thị Huệ
(0979010382)

Hội
trường
lớn

ThS. Trần Thị Thu Hà
(0904779798)

ThS. Bùi Văn San
(0946138225)

5

Ths. Nguyễn Văn Phi
(0983956660)

ThS. Trần Thị Thu Hà
(0904779798)

ThS. Nguyễn Hoàng
Yến (0903255936)

Hội
trường
lớn

Hội
trường
lớn

Hội
trường
lớn

Hội
trường
lớn

Bài 17: Rối loạn hành vi
Sáng thứ 2

tuổi thanh thiếu niên
Bài 18: Rối loạn giấc ngủ
không thực tổn
3

5

Ths. Nguyễn Trọng

Hội
trường


03/02/2019

Bài 19: Các rối loạn ăn

Hiến

uống

lớn

(0386666143)

Bài 20: Các rối loạn chức
năng tình dục
Bài 21: Các phương pháp
điều trị bệnh tâm thần
Cộng

30

5. Điều kiện được thi hết môn/học phần: Học đủ >=80% số buổi lý thuyết
6. Hình thức thi hết môn (test trên máy, tự luận, vấn đáp...): Trắc nghiệm
7. Cách tính điểm: Điểm thi hết môn
8. Tài liệu tham khảo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sách tâm thần học-1984 (tác giả: Nguyễn Việt)
Sách giáo khoa của bộ môn
ICD 10
Sách dịch tâm thần học Nhi
Sách dịch tâm thần học người già
Sách cơ sở lâm sàng tâm thần học
Sách bài giảng nghiện chất

Hà Nội, ngày tháng
năm
TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VỤ ĐẠI HỌC

4


5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×