Tải bản đầy đủ

Y5 ls đợt 2 YHN 2019 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

ĐTĐH-02: Lịch giảng lâm sàng

Bộ môn tâm thần

LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TÂM THẦN HỌC
- Đối tượng: BSDK + YHDP
- Số sinh viên: 321 sinh viên; 6 Đợt đi lâm sàng
- Thời gian: 17/02/2020-21/06/2020
Thời gian mỗi nhóm 3 tuần
- Cơ sở thực hành: Khoa sức khoẻ tâm thần BV Lão khoa, phòng M3; M4; M5;
M6; M7;M8 Viện sức khoẻ tâm thần
1. Lịch luân khoa/viện:
Thời gian

Tuần 1

Tuần 2


Tuần 3

M3

Nhóm 1

Nhóm 3

Nhóm 3

M4

Nhóm 2

Nhóm 4

Nhóm 4

M5

Nhóm 3

Nhóm 5

Nhóm 5

M6

Nhóm 4

Nhóm 6

Nhóm 6

M7

Nhóm 5

Nhóm 7


Nhóm 7

M8

Nhóm 6

Nhóm 1

Nhóm 1

Khoa SKTT-Lão Khoa

Nhóm 7

Nhóm 2

Nhóm 2

Phòng

Tuần I
Tuần II
Tuần III

GV Giao
ban

Thứ 2
Giảng lâm
sàng
Giảng lâm
sàng
Giảng lâm
sàng

Thứ 3
Đi buồng

Thứ 4
Giảng lâm
sàng
Giảng lâm
sàng
Giảng lâm
sàng

ThS. Nguyễn
Văn Phi
0983956660

ThS.Bùi Văn
San
(0946138225)

Đi buồng
Đi buồng

1

Ths.Nguyễn
Hoàng Yến
(0903255936)

Thứ 5
Giảng lâm sàng

Thứ 6
Giảng lâm sàng

Giảng lâm sàng

Giảng lâm sàng

Giải đáp thắc
mắc
Bốc thăm bệnh
án

Thi lâm sàng

ThS. Trần Thị
Thu Hà
(0904779798)

ThS. Nguyễn
Trọng Hiến
(0386666143)


2. Lịch giảng chi tiết

LỊCH HƯỚNG DẪN LÂM SÀNG
CHI TIẾT MÔN TÂM THẦN HỌC
Địa điểm: Viện Sức khoẻ Tâm Thần + Khoa sức khoẻ tâm thần BV Lão Khoa
Đối tượng :Y5ĐK +YHDP
Phòng M3 + Khoa SKTT- BV Lão Khoa

STT

Thời
gian

1
Thứ 2
2
3
4

Thứ 3
Thứ 4

5
6
7
8
9

Thứ 6
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4

Thứ 5

Thứ 5
10

Thứ 6

Nội dung

Giảng viên

Hướng dẫn nội quy học tập, phân nhóm
Tiếp xúc bệnh nhân, cách khám và phát
hiện triệu chứng tâm thần

Ths Nguyễn Văn Phi
(0983956660)

Đi buồng
Cách làm bệnh án tâm thần
Các bệnh rối loạn tâm thần ở trẻ em: rối
loạn cảm xúc hành vi thanh thiếu niên

Ths Nguyễn Văn Phi
Ths Nguyễn Văn Phi
Ths Nguyễn Văn Phi

Rối loạn lo âu
Rối loạn cơ thể hóa
Đi buồng
Tăng động giảm chú ý, tự kỷ.
Các bệnh rối loạn loạn thần: tâm thần phân
liệt, loạn thần cấp, rối loạn hoang tưởng
dai dẳng

Ths Nguyễn Văn Phi
Ths Nguyễn Văn Phi
Ths Nguyễn Văn Phi
Ths Nguyễn Văn Phi
Ths Nguyễn Văn Phi

Các bệnh rối loạn cảm xúc: rối loạn trầm
cảm, hưng cảm, lưỡng cực

Ths Nguyễn Văn Phi

Các rối loạn tâm thần người già, thực tổn

Ths Nguyễn Văn Phi

Đi buồng
Các rối loạn liên quan sử dụng rượu

Ths Nguyễn Văn Phi
Ths Nguyễn Văn Phi
Ths Nguyễn Văn Phi

11

Thứ 2

12
13

Thứ 3

14

Thứ 5

Giải đáp thắc mắc
Bốc thăm bệnh án

15

Thứ 6

Thi Lâm Sàng

Thứ 4

2

Ghi
chú


Phòng M4 + M7

STT

Thời
gian

1
Thứ 2
2

Thứ 3

3
4

Thứ 4

5
6
7
8
9

Thứ 6
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4

Thứ 5

Thứ 5
10

Thứ 6

Nội dung

Giảng viên

Hướng dẫn nội quy học tập, phân nhóm
Tiếp xúc bệnh nhân, cách khám và phát
hiện triệu chứng tâm thần

Ths Nguyễn Văn Phi
(0983956660)
Ths.Nguyễn Hoàng Yến

Đi buồng

Ths.Nguyễn Hoàng Yến
(0903255936)
Ths.Nguyễn Hoàng Yến
Ths.Nguyễn Hoàng Yến

Cách làm bệnh án tâm thần
Các bệnh rối loạn tâm thần ở trẻ em: rối
loạn cảm xúc hành vi thanh thiếu niên
Rối loạn lo âu
Rối loạn cơ thể hóa
Đi buồng
Tăng động giảm chú ý, tự kỷ.
Các bệnh rối loạn loạn thần: tâm thần phân
liệt, loạn thần cấp, rối loạn hoang tưởng
dai dẳng

Ths.Nguyễn Hoàng Yến
Ths.Nguyễn Hoàng Yến
Ths.Nguyễn Hoàng Yến
Ths.Nguyễn Hoàng Yến
Ths.Nguyễn Hoàng Yến

Các bệnh rối loạn cảm xúc: rối loạn trầm
cảm, hưng cảm, lưỡng cực

Ths.Nguyễn Hoàng Yến

Các rối loạn tâm thần người già, thực tổn

Ths.Nguyễn Hoàng Yến

Đi buồng
Các rối loạn liên quan sử dụng rượu

Ths.Nguyễn Hoàng Yến
Ths.Nguyễn Hoàng Yến
Ths Nguyễn Văn Phi
Ths.Nguyễn Hoàng Yến

11

Thứ 2

12
13

Thứ 3

14

Thứ 5

Giải đáp thắc mắc
Bốc thăm bệnh án

15

Thứ 6

Thi Lâm Sàng

Thứ 4

3

Ghi
chú


Phòng M5

STT

Thời
gian

1
Thứ 2

2

3
4

Giảng viên

Hướng dẫn nội quy học tập, phân nhóm
Tiếp xúc bệnh nhân, cách khám và phát
hiện triệu chứng tâm thần
Đi buồng

Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5

5

Thứ 6

6

Thứ 2

7

Thứ 3

8

Thứ 4

9
Thứ 5
10

Nội dung

Thứ 6

Cách làm bệnh án tâm thần
Các bệnh rối loạn tâm thần ở trẻ em: rối
loạn cảm xúc hành vi thanh thiếu niên
Rối loạn lo âu
Rối loạn cơ thể hóa
Đi buồng
Tăng động giảm chú ý, tự kỷ.
Các bệnh rối loạn loạn thần: tâm thần phân
liệt, loạn thần cấp, rối loạn hoang tưởng
dai dẳng

Ths Nguyễn Văn Phi
(0983956660)
ThS. Nguyễn Trọng
Hiến
ThS. Nguyễn Trọng
Hiến
(01686666143)
ThS. Nguyễn Trọng
Hiến
ThS. Nguyễn Trọng
Hiến
ThS. Nguyễn Trọng
Hiến
ThS. Nguyễn Trọng
Hiến
ThS. Nguyễn Trọng
Hiến
ThS. Nguyễn Trọng
Hiến
ThS. Nguyễn Trọng
Hiến

Các bệnh rối loạn cảm xúc: rối loạn trầm
cảm, hưng cảm, lưỡng cực

ThS. Nguyễn Trọng
Hiến

Các rối loạn tâm thần người già, thực tổn

ThS. Nguyễn Trọng
Hiến
ThS. Nguyễn Trọng
Hiến
ThS. Nguyễn Trọng
Hiến
Ths Nguyễn Văn Phi
ThS. Nguyễn Trọng
Hiến

11

Thứ 2

12

Thứ 3

13

Thứ 4

14

Thứ 5

Giải đáp thắc mắc
Bốc thăm bệnh án

15

Thứ 6

Thi Lâm Sàng

Đi buồng
Các rối loạn liên quan sử dụng rượu

4

Ghi
chú


Phòng M6

STT

Thời
gian

1
Thứ 2
2

Thứ 3

3
4

Thứ 4

5
6
7
8
9

Thứ 6
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4

Thứ 5

Thứ 5
10

Thứ 6

Nội dung

Giảng viên

Hướng dẫn nội quy học tập, phân nhóm
Tiếp xúc bệnh nhân, cách khám và phát
hiện triệu chứng tâm thần

Ths Nguyễn Văn Phi
(0983956660)
ThS. Trần Thị Thu Hà

Đi buồng

ThS. Trần Thị Thu Hà

Cách làm bệnh án tâm thần
Các bệnh rối loạn tâm thần ở trẻ em: rối
loạn cảm xúc hành vi thanh thiếu niên

ThS. Trần Thị Thu Hà
ThS. Trần Thị Thu Hà

Rối loạn lo âu
Rối loạn cơ thể hóa
Đi buồng
Tăng động giảm chú ý, tự kỷ.
Các bệnh rối loạn loạn thần: tâm thần phân
liệt, loạn thần cấp, rối loạn hoang tưởng
dai dẳng

ThS. Trần Thị Thu Hà
ThS. Trần Thị Thu Hà
ThS. Trần Thị Thu Hà
ThS. Trần Thị Thu Hà
ThS. Trần Thị Thu Hà

Các bệnh rối loạn cảm xúc: rối loạn trầm
cảm, hưng cảm, lưỡng cực

ThS. Trần Thị Thu Hà

Các rối loạn tâm thần người già, thực tổn

ThS. Trần Thị Thu Hà

Đi buồng
Các rối loạn liên quan sử dụng rượu

ThS. Trần Thị Thu Hà
ThS. Trần Thị Thu Hà
ThS. Trần Thị Thu Hà

11

Thứ 2

12
13

Thứ 3

14

Thứ 5

Giải đáp thắc mắc
Bốc thăm bệnh án

15

Thứ 6

Thi Lâm Sàng

Thứ 4

5

Ghi
chú


Phòng M8

STT

Thời
gian

Nội dung

Giảng viên

Thứ 2

Hướng dẫn nội quy học tập, phân nhóm
Tiếp xúc bệnh nhân, cách khám và phát
hiện triệu chứng tâm thần

Ths Nguyễn Văn Phi
(0983956660)

1

2
3
4

Thứ 3
Thứ 4

5
6
7
8
9

Thứ 6
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4

Thứ 5

Thứ 5
10

Thứ 6

Đi buồng
Cách làm bệnh án tâm thần
Các bệnh rối loạn tâm thần ở trẻ em: rối
loạn cảm xúc hành vi thanh thiếu niên

Ths Bùi Văn San
Ths Bùi Văn San
Ths Bùi Văn San

Rối loạn lo âu
Rối loạn cơ thể hóa
Đi buồng
Tăng động giảm chú ý, tự kỷ.
Các bệnh rối loạn loạn thần: tâm thần phân
liệt, loạn thần cấp, rối loạn hoang tưởng
dai dẳng

Ths Bùi Văn San
Ths Bùi Văn San
Ths Bùi Văn San
Ths Bùi Văn San
Ths Bùi Văn San

Các bệnh rối loạn cảm xúc: rối loạn trầm
cảm, hưng cảm, lưỡng cực

Ths Bùi Văn San

Các rối loạn tâm thần người già, thực tổn

Ths Bùi Văn San

Đi buồng
Các rối loạn liên quan sử dụng rượu

Ths Bùi Văn San
Ths Bùi Văn San

11

Thứ 2

12
13

Thứ 3

14

Thứ 5

Giải đáp thắc mắc
Bốc thăm bệnh án

15

Thứ 6

Thi Lâm Sàng

Thứ 4

Ths Nguyễn Văn Phi
Ths Bùi Văn San

LỊCH TRỰC LÂM SÀNG TÂM THẦN
6

Ghi
chú


Đối tượng Y5ĐK + YHDP

Địa điểm trực (Khoa/bệnh
viện)

Số lượng sinh viên trực hàng
ngày

M3

1

M4

1

M5

1

M6

1

M7

1

M8

1

Khoa SKTT – BV Lão khoa
Tổng số

1

Ghi chú

7

Ghi chú: Các tổ/nhóm sinh viên căn cứ lịch trực lâm sàng để phân lịch trực chi tiết dán tại
khoa/phòng, gửi cho giáo vụ khối và giáo vụ bộ môn.

7


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Bộ môn/Khoa Tâm Thần
NỘI QUY MÔN HỌC TÂM THẦN HỌC
1. Qui định về học lâm sàng:
Thời gian học từ 08giờ 00 phút đến 11giờ30 phút (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
8.00 giờ: Điểm danh và giao ban sinh viên
Tua trực hôm trước báo cáo giao ban và làm bệnh án chi tiết giảng. Bệnh nhân giao ban là những
bệnh nhân mới vào viện trong ngày trực (mỗi lớp chuẩn bị một quyển sổ A4 làm sổ giao ban).
Sau giao ban các nhóm về bệnh phòng học tập, xem bệnh nhân tại bệnh phòng quản lý, xem
bệnh nhân giảng.
Giảng lâm sàng theo lịch cụ thể. Trước khi giảng tất cả các SV phải khám bệnh nhân sẽ giảng
lâm sàng và tổ trưởng liên hệ trước với giáo viên giảng bài buổi ngày hôm đó.
Làm bệnh án: mỗi tuần, mỗi bạn sinh viên phải làm một bệnh án nộp cho bộ môn. Các giảng
viên sẽ đọc và góp ý để giúp các SV học lâm sàng tốt hơn, đồng thời thông qua bệnh án này bộ môn
chấm điểm và lấy điểm để xét tư cách thi lâm sàng . Nộp bệnh án vào giờ giao ban Thứ 5 (tuần 1),
Thứ 4( tuần 2), Thứ 2 ( tuần 3). Không được đánh máy bệnh án. Nếu nộp muộn hoặc trùng bệnh
nhân hoặc làm bệnh án đánh máy sẽ bị 0 điểm.
2. Qui định về trực bệnh viện: Thời gian, địa điểm, nội dung công việc,...
Thời gian: Ngày thường :
từ17giờ 30 phút – 07giờ30 phút.
Ngày nghỉ: Ca tối từ17giờ 30 phút – 07giờ30 phút
Ca sáng từ 07giờ 30 phút – 17giờ30 phút
Vị trí: M3,M4,M5,M6, M7, M8 và Khoa SKTT bệnh viện Lão Khoa
Mỗi bệnh phòng 01 sinh viên (tua trực gồm 7 sinh viên)
Sinh viên mượn chăn màn tại mỗi bệnh phòng.
Trong tua trực
Nhận trực và bàn giao trực đúng giờ
Xem các bệnh nhân vào viện và làm bệnh án để giao ban sinh viên
Theo dõi, tham gia xử trí bệnh nhân theo phân công của trưởng tua trực.
Ghi chép tình hình bệnh nhân, diễn biến đặc biệt trong tua trưc, làm bênh án để giao ban vào
sổ giao ban. Chú ý: bàn giao sổ giao ban giữa các nhóm trưc.
3. Điều kiện dự thi lâm sàng
Đi học đầy đủ, các bệnh án đủ điều kiện, không vi phạm nội quy
Không được dự thi lâm sàng:
- Nghỉ học ≥ 2 buổi/ 3 tuần.
- Trên 1 bệnh án dưới 5 điểm.
4. Lịch thi và tổ chức thi lâm sàng:
Thứ 5 tuần 3: bốc bệnh án
Thứ 6 tuần 3: Thi lâm sàng
5. Cách thức tính điểm: Điểm thi lâm sàng x0,7 + điểm quá trình x 0,3
Trừ 1 điểm thi lâm sàng:
Vắng không phép 1 buổi và 1 buổi muộn (2 Muộn = 1 Vắng).
Không khám bệnh nhân trước khi giảng lâm sàng hoặc đi buồng.
Không thực hiện nhiệm vụ trong tua trực bao gồm khám bệnh nhân mới, bệnh nhân giao ban,
ghi chép sổ giao ban...
6. Hình thức xử lý vi phạm nội quy
- Đình chỉ thi:
+ Sao chép bệnh án dưới mọi hình thức.
+ Bỏ trực hoặc đi trực không đúng giờ sẽ không được thi lý thuyết và lâm sàng đồng thời Bộ môn
sẽ gửi công văn về trường để nhà trường xử lý theo qui chế ở mức độ từ đình chỉ thi trở lên.
8


+ Vi phạm những quy định khác của nhà trường và bệnh viện (đánh nhau, phá hoại tài sản bệnh viện,
bộ môn...).
7. Trang phục, hành vi và những nội dung sinh viên được và không được làm
Tuyệt đối không sử dụng các đồ dùng trong phòng giao ban (máy tính, máy in, tivi...) khi không
được cho phép. Nếu vi phạm sẽ không đủ điều kiện thi lâm sàng.
8. Tài liệu tham khảo
1. Sách tâm thần học-1984 (tác giả: Nguyễn Việt)
2. Sách giáo khoa của bộ môn
3. ICD 10
4. Sách dịch tâm thần học Nhi
5. Sách dịch tâm thần học người già
6. Sách cơ sở lâm sàng tâm thần học
7. Sách bài giảng nghiện chất

TRƯỞNG BỘ MÔN

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×