Tải bản đầy đủ

Y5DK ls đợt 2 05 06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

ĐTĐH-02: Lịch giảng lâm sàng

Bộ môn tâm thần

LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TÂM THẦN HỌC
- Đối tượng: BSDK + YHDP
- Số sinh viên, số tổ: 329
- Thời gian: 20/02-25/06/2017
3 tuần
- Cơ sở thực hành phòng M3; M4; M5; M6; M7 Viện sức khoẻ tâm thần
1. Lịch luân khoa/viện:
Thời gian

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3


M3

Nhóm 1

Nhóm 1

Nhóm 1

M4

Nhóm 2

Nhóm 2

Nhóm 2

M5

Nhóm 3

Nhóm 3

Nhóm 3

M6

Nhóm 4

Nhóm 4

Nhóm 4

M7

Nhóm 5

Nhóm 5

Nhóm 5Phòng

Tuần I
Tuần II
Tuần III

GV Giao
ban

Thứ 2
Giảng lâm
sàng
Giảng lâm
sàng
Giảng lâm
sàng

Thứ 3
Đi buồng

Đi buồng

Thứ 4
Giảng lâm
sàng
Giảng lâm
sàng
Giảng lâm
sàng

ThS. Nguyễn
Văn Phi
0983956660

ThS.Bùi Văn
San
(0946138225)

Ths.Trần Thị
Thu Hà
0904 779 798

Đi buồng

1

Thứ 5
Giảng lâm sàng

Thứ 6
Giảng lâm sàng

Giảng lâm sàng

Giảng lâm sàng

Giải đáp thắc
mắc
Bốc thăm bệnh
án

Thi lâm sàng

Ths Nguyễn
Hoàng Yến
(0903255936)
,.

ThS. Đoàn Thị
Huệ
(0979010382)


2. Lịch giảng chi tiết

LỊCH GIẢNG LÂM SÀNG CHI TIẾT MÔN TÂM THẦN HỌC
Địa điểm: Viện Sức khoẻ Tâm Thần
Đối tượng :Y5ĐK
Phòng M3.

STT
1

Thời
gian

Thứ 2

2

Thứ 3

3
4

Thứ 4

5
6
7
8

Thứ 5
Thứ 6
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4

9
Thứ 5
10
11

Thứ 6
Thứ 2

Nội dung

Giảng viên

Hướng dẫn nội quy học tập, phân nhóm
Tiếp xúc bệnh nhân, cách khám và phát
hiện triệu chứng tâm thần
Đi buồng

Ths Nguyễn Văn Phi
(0983956660)

Cách làm bệnh án tâm thần
Các bệnh rối loạn tâm thần ở trẻ em: rối
loạn cảm xúc hành vi thanh thiếu niên
Rối loạn lo âu
Rối loạn cơ thể hóa
Đi buồng
Tăng động giảm chú ý, tự kỷ.
Các bệnh rối loạn loạn thần: tâm thần phân
liệt, loạn thần cấp, rối loạn hoang tưởng
dai dẳng

ThS. Đoàn Thị Huệ
(0979010382)
ThS. Trần Thị Thu Hà
TS. Dương Minh Tâm
Ths Nguyễn Hoàng Yến
(0903255936)
Ths Bùi Văn San

Các bệnh rối loạn cảm xúc: rối loạn trầm
cảm, hưng cảm, lưỡng cực

ThS. Đoàn Thị Huệ

Các rối loạn tâm thần người già, thực tổn

Ths Lê Công Thiện
(0912422368)
TS. Dương Minh Tâm
ThS.Bùi Văn San
(0946138225)
TS. Dương Minh Tâm
Ths Nguyễn Văn Phi

Đi buồng
Các rối loạn liên quan sử dụng rượu

12
13

Thứ 3

14

Thứ 5

Giải đáp thắc mắc
Bốc thăm bệnh án

15

Thứ 6

Thi Lâm Sàng

Thứ 4

Ths.Trần Thị Thu Hà
0904 779 798
Ths Nguyễn Văn Phi
Ths Trần Thị Thu Hà

2

Ghi
chú


Phòng M4

STT

Thời
gian

1
Thứ 2

2

Thứ 3

3
4

Thứ 4

5

Thứ 5
Thứ 6

Nội dung

Giảng viên

Hướng dẫn nội quy học tập, phân
nhóm
Tiếp xúc bệnh nhân, cách khám và
phát hiện triệu chứng tâm thần

Ths Nguyễn Văn Phi
(0983956660)

Đi buồng

Ths Nguyễn Hoàng
Yến
Ths Nguyễn Văn Phi
Ths Trần Thị Thu Hà

Cách làm bệnh án tâm thần
Các bệnh rối loạn tâm thần ở trẻ em:
rối loạn cảm xúc hành vi thanh thiếu
niên
Rối loạn lo âu
Rối loạn cơ thể hóa
Đi buồng
Tăng động giảm chú ý, tự kỷ.

6
7
8

Thứ 2
Thứ 3

9

Các bệnh rối loạn loạn thần: tâm thần
phân liệt, loạn thần cấp, rối loạn
Thứ 5
hoang tưởng dai dẳng

10
11
12
13

Thứ 4

ThS. Đoàn Thị Huệ
(0979010382)
ThS. Trần Thị Thu Hà
Ths Lê Công Thiện
Ths Nguyễn Hoàng
Yến (0903255936)
Ths Bùi Văn San

Thứ 6

Các bệnh rối loạn cảm xúc: rối loạn
trầm cảm, hưng cảm, lưỡng cực

ThS. Đoàn Thị Huệ

Thứ 2

Các rối loạn tâm thần người già, thực
tổn

Ths Lê Công Thiện
(0912422368)
Ths Nguyễn Hoàng
Yến
ThS.Bùi Văn San
(0946138225)
TS. Dương Minh Tâm
Ths Nguyễn Văn Phi

Thứ 3
Thứ 4

Đi buồng
Các rối loạn liên quan sử dụng rượu

14

Thứ 5

Giải đáp thắc mắc
Bốc thăm bệnh án

15

Thứ 6

Thi Lâm Sàng

3

Ghi chú


Phòng M5

STT

Thời
gian

1
Thứ 2

2

Nội dung

Giảng viên

Hướng dẫn nội quy học tập, phân
nhóm
Tiếp xúc bệnh nhân, cách khám và
phát hiện triệu chứng tâm thần

Ths Nguyễn Văn Phi
(0983956660)

Đi buồng

ThS.Nguyễn Văn Phi
Ths Nguyễn Thị Hoa

Cách làm bệnh án tâm thần
Các bệnh rối loạn tâm thần ở trẻ em:
rối loạn cảm xúc hành vi thanh thiếu
niên
Rối loạn lo âu

Ths Nguyễn Văn Phi
Ths Trần Thị Thu Hà

Thứ 3
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 2
Thứ 3

Rối loạn cơ thể hóa
Đi buồng
Tăng động giảm chú ý, tự kỷ.

Thứ 4
Các bệnh rối loạn loạn thần: tâm thần
phân liệt, loạn thần cấp, rối loạn
Thứ 5
hoang tưởng dai dẳng

ThS. Đoàn Thị Huệ
(0979010382)
ThS. Trần Thị Thu Hà
ThS.Nguyễn Văn Phi
Ths Nguyễn Thị Hoa
Ths Nguyễn Hoàng
Yến (0903255936)
Ths Bùi Văn San

Thứ 6

Các bệnh rối loạn cảm xúc: rối loạn
trầm cảm, hưng cảm, lưỡng cực

ThS. Đoàn Thị Huệ

Thứ 2

Các rối loạn tâm thần người già, thực
tổn

Ths Lê Công Thiện
(0912422368)
ThS.Nguyễn Văn Phi
Ths Nguyễn Thị Hoa
ThS.Bùi Văn San
(0946138225)
TS. Dương Minh Tâm
Ths Nguyễn Văn Phi

Thứ 3
Thứ 4

Đi buồng
Các rối loạn liên quan sử dụng rượu

14

Thứ 5

Giải đáp thắc mắc
Bốc thăm bệnh án

15

Thứ 6

Thi Lâm Sàng
4

Ghi chú


Phòng M6

STT

Thời
gian

1
Thứ 2

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 2
Thứ 3

Nội dung

Giảng viên

Hướng dẫn nội quy học tập, phân
nhóm
Tiếp xúc bệnh nhân, cách khám và
phát hiện triệu chứng tâm thần

Ths Nguyễn Văn Phi
(0983956660)

Đi buồng
Cách làm bệnh án tâm thần
Các bệnh rối loạn tâm thần ở trẻ em:
rối loạn cảm xúc hành vi thanh thiếu
niên
Rối loạn lo âu

ThS. Đoàn Thị Huệ

Rối loạn cơ thể hóa
Đi buồng
Tăng động giảm chú ý, tự kỷ.

Thứ 4
Các bệnh rối loạn loạn thần: tâm thần
phân liệt, loạn thần cấp, rối loạn
Thứ 5
hoang tưởng dai dẳng

Ths Nguyễn Văn Phi
Ths Trần Thị Thu Hà
ThS. Đoàn Thị Huệ
(0979010382)
ThS. Trần Thị Thu Hà
Ths Trần Nguyễn
Ngọc (0944291001)
Ths Nguyễn Hoàng
Yến (0903255936)
Ths Bùi Văn San

Thứ 6

Các bệnh rối loạn cảm xúc: rối loạn
trầm cảm, hưng cảm, lưỡng cực

ThS. Đoàn Thị Huệ

Thứ 2

Các rối loạn tâm thần người già, thực
tổn

Ths Lê Công Thiện
(0912422368)
ThS. Đoàn Thị Huệ
ThS.Bùi Văn San
(0946138225)
TS. Dương Minh Tâm
Ths Nguyễn Văn Phi

Đi buồng
Các rối loạn liên quan sử dụng rượu

12
13

Thứ 3

14

Thứ 5

Giải đáp thắc mắc
Bốc thăm bệnh án

15

Thứ 6

Thi Lâm Sàng

Thứ 4

5

Ghi chú


Phòng M7

STT
1

Thời
gian

Thứ 2

2

Nội dung

Giảng viên

Hướng dẫn nội quy học tập, phân nhóm
Tiếp xúc bệnh nhân, cách khám và phát
hiện triệu chứng tâm thần
Đi buồng

Ths Nguyễn Văn Phi
(0983956660)

Thứ 3
3
4
5
6
7

Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 2

Cách làm bệnh án tâm thần
Các bệnh rối loạn tâm thần ở trẻ em: rối
loạn cảm xúc hành vi thanh thiếu niên
Rối loạn lo âu
Rối loạn cơ thể hóa
Đi buồng

Thứ 3

8

Thứ 4

9
Thứ 5
10
11

Thứ 6
Thứ 2

Tăng động giảm chú ý, tự kỷ.
Các bệnh rối loạn loạn thần: tâm thần
phân liệt, loạn thần cấp, rối loạn hoang
tưởng dai dẳng
Các bệnh rối loạn cảm xúc: rối loạn
trầm cảm, hưng cảm, lưỡng cực
Các rối loạn tâm thần người già, thực
tổn
Đi buồng

12
Thứ 3

13

Thứ 4

Các rối loạn liên quan sử dụng rượu

14

Thứ 5

Giải đáp thắc mắc
Bốc thăm bệnh án

15

Thứ 6

Thi Lâm Sàng
6

ThS. Lê Thị Thu Hà
(0912652248)
Ths Nguyễn Trọng
Hiến
Ths Nguyễn Văn Phi
Ths Trần Thị Thu Hà
ThS. Đoàn Thị Huệ
(0979010382)
ThS. Trần Thị Thu Hà
ThS. Lê Thị Thu Hà
(0912652248)
Ths Nguyễn Trọng
Hiến
Ths Nguyễn Hoàng
Yến (0903255936)
Ths Bùi Văn San

ThS. Đoàn Thị Huệ
Ths Lê Công Thiện
(0912422368)
ThS. Lê Thị Thu Hà
(0912652248)
Ths Nguyễn Trọng
Hiến
ThS.Bùi Văn San
(0946138225)
TS. Dương Minh Tâm
Ths Nguyễn Văn Phi

Ghi chú


M8

STT

Thời
gian

1
Thứ 2

2
3
4
5

Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6

Nội dung

Giảng viên

Hướng dẫn nội quy học tập, phân
nhóm
Tiếp xúc bệnh nhân, cách khám và
phát hiện triệu chứng tâm thần

Ths Nguyễn Văn Phi
(0983956660)

Đi buồng
Cách làm bệnh án tâm thần
Các bệnh rối loạn tâm thần ở trẻ em:
rối loạn cảm xúc hành vi thanh thiếu
niên
Rối loạn lo âu

ThS. Bùi Văn San

Rối loạn cơ thể hóa
Đi buồng
Tăng động giảm chú ý, tự kỷ.

6
7
8

Thứ 2
Thứ 3

9

Các bệnh rối loạn loạn thần: tâm thần
phân liệt, loạn thần cấp, rối loạn
Thứ 5
hoang tưởng dai dẳng

10
11

Thứ 4

Ths Nguyễn Văn Phi
Ths Trần Thị Thu Hà
ThS. Đoàn Thị Huệ
(0979010382)
ThS. Trần Thị Thu Hà
ThS. Bùi Văn San
Ths Nguyễn Hoàng
Yến (0903255936)
Ths Bùi Văn San

Thứ 6

Các bệnh rối loạn cảm xúc: rối loạn
trầm cảm, hưng cảm, lưỡng cực

ThS. Đoàn Thị Huệ

Thứ 2

Các rối loạn tâm thần người già, thực
tổn

Ths Lê Công Thiện
(0912422368)
ThS. Bùi Văn San
ThS.Bùi Văn San
(0946138225)
TS. Dương Minh Tâm
Ths Nguyễn Văn Phi

Đi buồng
Các rối loạn liên quan sử dụng rượu

12
13

Thứ 3

14

Thứ 5

Giải đáp thắc mắc
Bốc thăm bệnh án

15

Thứ 6

Thi Lâm Sàng

Thứ 4

7

Ghi chú


LỊCH TRỰC LÂM SÀNG TÂM THẦN
Đối tượng Y5ĐK + YHDP
Thời gian
Địa điểm trực (Khoa/bệnh
viện)

Số lượng sinh viên trực hàng
ngày

M3

1

M4

1

M5

1

M6

1

M7

1

M8
Tổng số

1

Ghi chú

6

Ghi chú: Các tổ/nhóm sinh viên căn cứ lịch trực lâm sàng để phân lịch trực chi tiết dán tại
khoa/phòng, gửi cho giáo vụ khối và giáo vụ bộ môn.

8


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Bộ môn/Khoa Tâm Thần
NỘI QUY MÔN HỌC TÂM THẦN HỌC
1. Qui định về học lâm sàng:
- Thời gian học từ 08giờ 00 phút đến 11giờ30 phút (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
- 8.00 giờ: Điểm danh và giao ban sinh viên
Tua trực hôm trước báo cáo giao ban và làm bệnh án chi tiết giảng. Bệnh nhân giao ban là những
bệnh nhân mới vào viện trong ngày trực (mỗi lớp chuẩn bị một quyển sổ A4 làm sổ giao ban).
- Sau giao ban các nhóm về bệnh phòng học tập, xem bệnh nhân tại bệnh phòng quản lý, xem bệnh
nhân giảng.
- Giảng lâm sàng theo lịch cụ thể. Trước khi giảng tất cả các SV phải khám bệnh nhân sẽ giảng lâm
sàng và tổ trưởng liên hệ trước với giáo viên giảng bài buổi ngày hôm đó.
- Làm bệnh án: mỗi tuần, mỗi bạn sinh viên phải làm một bệnh án nộp cho bộ môn. Các giảng viên
sẽ đọc và góp ý để giúp các SV học lâm sàng tốt hơn, đồng thời thông qua bệnh án này bộ môn
chấm điểm và lấy điểm để xét tư cách thi lâm sàng . Nộp bệnh án vào giờ giao ban Thứ 5 (tuần 1),
Thứ 4( tuần 2), Thứ 2 ( tuần 3). Không được đánh máy bệnh án. Nếu nộp muộn hoặc trùng bệnh
nhân hoặc làm bệnh án đánh máy sẽ bị 0 điểm.
2. Qui định về trực bệnh viện: Thời gian, địa điểm, nội dung công việc,...
- Thời gian: Ngày thường :
từ17giờ 30 phút – 07giờ30 phút.
Ngày nghỉ: Ca tối từ17giờ 30 phút – 07giờ30 phút
Ca sáng từ 07giờ 30 phút – 17giờ30 phút
- Vị trí: phòng M3,M4,M5,M6 và M7, M8
- Mỗi bệnh phòng 01 sinh viên (tua trực gồm 6 sinh viên)
- Sinh viên mượn chăn màn tại mỗi bệnh phòng.
- Trong tua trực
Nhận trực và bàn giao trực đúng giờ
Xem các bệnh nhân vào viện và làm bệnh án để giao ban sinh viên
Theo dõi, tham gia xử trí bệnh nhân theo phân công của trưởng tua trực.
Ghi chép tình hình bệnh nhân, diễn biến đặc biệt trong tua trưc, làm bênh án để giao ban vào sổ
giao ban. Chú ý: bàn giao sổ giao ban giữa các nhóm trưc.
3. Điều kiện dự thi lâm sàng
Đi học đầy đủ, các bệnh án đủ điều kiện, không vi phạm nội quy
Không được dự thi lâm sàng:
- Nghỉ học ≥ 2 buổi/ 3 tuần.
- Trên 1 bệnh án dưới 5 điểm.
4. Lịch thi và tổ chức thi lâm sàng:
Thứ 5 tuần 3: bốc bệnh án
Thứ 6 tuần 3: Thi lâm sàng
5. Cách thức tính điểm: 30% Điểm quá trình (điểm danh, đi buồng, giảng lâm sàng) + 70% Điểm
thi lâm sàng
Trừ 1 điểm thi lâm sàng:
- Vắng không phép 1 buổi và 1 buổi muộn (2 Muộn = 1 Vắng).
- Không khám bệnh nhân trước khi giảng lâm sàng hoặc đi buồng.
- Không thực hiện nhiệm vụ trong tua trực bao gồm khám bệnh nhân mới, bệnh nhân giao ban, ghi
chép sổ giao ban...
9


6. Hình thức xử lý vi phạm nội quy
- Đình chỉ thi:
+ Sao chép bệnh án dưới mọi hình thức.
+ Bỏ trực hoặc đi trực không đúng giờ sẽ không được thi lý thuyết và lâm sàng đồng thời Bộ môn sẽ
gửi công văn về trường để nhà trường xử lý theo qui chế ở mức độ từ đình chỉ thi trở lên.
+ Vi phạm những quy định khác của nhà trường và bệnh viện (đánh nhau, phá hoại tài sản bệnh viện,
bộ môn...).
7. Trang phục, hành vi và những nội dung sinh viên được và không được làm
Tuyệt đối không sử dụng các đồ dùng trong phòng giao ban (máy tính, máy in, tivi...) khi không
được cho phép. Nếu vi phạm sẽ không đủ điều kiện thi lâm sàng.
8. Tài liệu tham khảo
1. Sách tâm thần học-1984 (tác giả: Nguyễn Việt)
2. Sách giáo khoa của bộ môn
3. ICD 10
4. Sách dịch tâm thần học Nhi
5. Sách dịch tâm thần học người già
6. Sách cơ sở lâm sàng tâm thần học
7. Sách bài giảng nghiện chất

TRƯỞNG BỘ MÔN

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×