Tải bản đầy đủ

Lịch giảng LT y5

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT Y5 ĐA KHOA
NĂM HỌC 2019-2020 HỌC KỲ 1
THỜI LƯỢNG : 1 TÍN CHỈ
1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y5 đa khoa
3. Thời gian: Từ 22/8 -27/8/2019
5. Nội dung

T

Thời

T

gian

2. Số sinh viên : 198
4. Địa điểm : GĐ trường ĐHY

Số

Tên chủ đề/bài học


Giảng viên

tiết

1

Sáng T5

Vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, dụng cụ PHCN.

3

BSNT Đinh Thị Duyên

2

22/8
Chiều T5

Các thương tật thứ phát thường gặp và cách phòng ngừa
Phát hiện sớm, can thiệp sớm một số dạng khuyết tật

2

PGS.TS Vũ Thị Bích Hạnh

22/8

thường gặp ở trẻ em . Phục hồi chức năng cho trẻ chậm

3

Sáng T6

phát triển trí tuệ
Tổng quan về tàn tât và PHCN

3


PGS.TS Phạm Văn Minh

4

23/8
Chiều T6

Các phương pháp vật lý trị liệu
Phục hồi chức năng cho bệnh nhân liệt tuỷ

2

TS Nguyễn Thị Kim Liên

5

23/8
Sáng T2

Phục hồi chức năng trong các bệnh lý cơ xương khớp

2

BSNT Nguyễn Hoài Nam

6

26/8
ChiềuT2

Âm ngữ trị liệu. Phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ

2

ThS ngôn ngữ Đặng Thái

26/8
7

Thu Hương

Sáng T3

Phục hồi chức năng cho trẻ bại não
Phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu

27/8

não

1
2

BSNT Nguyễn Hoài Nam
ThS Nguyễn Thị Thanh
Huyền

Cộng

17
Thi test trên máy : chiều 27/9

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Phạm Văn Minh

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT Y5 ĐA KHOA
NĂM HỌC 2019-2020 HỌC KỲ 2
1


THỜI LƯỢNG : 1 TÍN CHỈ
1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y5 đa khoa
3. Thời gian: Từ 22/8 -27/8/2019
5. Nội dung

T
T

Thời gian

2. Số sinh viên : 326
4. Địa điểm : GĐ trường ĐHY

Số

Tên chủ đề/bài học

Giảng viên

tiết

1

Sáng T5

Tổng quan về tàn tât và PHCN

3

PGS.TS Phạm Văn Minh

2

9/1/2020
Chiều T5

Các phương pháp vật lý trị liệu
Vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, dụng cụ PHCN.

3

BSNT Đinh Thị Duyên

9/1/2020

Các thương tật thứ phát thường gặp và cách phòng

3

Sáng T6

ngừa
Phục hồi chức năng cho bệnh nhân liệt tuỷ

2

TS Nguyễn Thị Kim Liên

4

10/1/2020
Chiều T6

2

BSNT Nguyễn Hoài Nam

5

10/1/2020
khớp
Sáng
T2 Âm ngữ trị liệu. Phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ

2

ThS ngôn ngữ Đặng Thái

Phục hồi chức năng trong các bệnh lý cơ xương

13/1/2020
6

7

Thu Hương

ChiềuT2

Phục hồi chức năng cho trẻ bại não
Phát hiện sớm, can thiệp sớm một số dạng khuyết tật

13/1/2020

thường gặp ở trẻ em . Phục hồi chức năng cho trẻ

Sáng

chậm phát triển trí tuệ
Phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch

T3

14/1/2020

1
2

BSNT Nguyễn Hoài Nam
PGS.TS Vũ Thị Bích Hạ

2

ThS Nguyễn Thị Thanh

máu não

Huyền
Cộng

17
Thi test trên máy

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Phạm Văn Minh

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×