Tải bản đầy đủ

2 HĐTL y5

HOAT ĐÔNG TRI LIÊU
Mục tiêu:
1. Trình bày được định nghĩa, mục tiêu và các đối tượng can thiệp của
HĐTL
2. Mô tả được các kỹ thuật được sử dụng trong HĐTL
1. Định nghĩa HĐTL:
Là nhưng hoat đông hàng ngày, viêc làm, hay hoat đông vui chơi nhăm cải
thiên nhưng khiêm khuyêt vân đông, giác quan hoăc nhân thưc giup ngươi
bênh đôc lâp tối đa trong moi lĩnh vưc của đơi sống.
2. Đôi tương cua HĐTL la ngươi lơn hoăc tre em co nhưng vân đê sau:
* Cac khiêm khuyêt vân đông thô- vân đông tinh:
Các dị tât hoăc bênh ly bâm sinh


Bai nao, xơ cưng tủy, xơ cưng rải rác, các bênh ly man tnh khác
Chấn thương: chấn thương tủy sống, chấn thương so nao, gay
xương hoăc vấn đê chinh hình xương: mom cụt co rut, l êch veo chi
thê, chấn thương năng ơ chi trên...
Di chưng sau phâu thuât / bong
Viêm khơp thiêu niên, bênh khơp do viêm
* Cac rôi loạn giac quan: khiêm thị, khiêm thính, rối loan giác quan

khác: mất cảm giác
* Châm phat triên tri tuê
* Ngươi bị cac vân đê vê tâm thần va hanh vi / Tư kỷ / các rối loan phát
triên lan toa khác


3. Mục tiêu cua HĐTL
• Sử dụng các hoat đông tư chăm soc, viêc làm và vui chơi đê tăng
cương và duy trì SK
• Ngăn ngưa thương tât thư phát
• Tăng cương khả năng đôc lâp chưc năng
• Thuc đây sư phát triên ( trẻ em)
• Nhăm phát triên kỹ năng, tư nuôi sống bản thân và đong gop cho XH.

4. Lương gia nhu cầu HĐTL:
4.1. Nhân thưc:
4.2. Lượng giá cảm giác:
4.3. Đo tâm vân đông khơp:
4.4. Thử cơ: tư bâc 0-5


4.5. Đánh giá trương lưc cơ: Thang điêm Ashworth cải tiên
4.6. Lượng giá thăng băng: ngồi- đưng- đi
4.7. Lượng giá chưc năng sinh hoat hàng ngày: di chuyên – tư chăm soc
5. Cac phương phap – ky thuât can thiêp trong HĐTL
5.1. Dung hoạt đông đê trị liêu
Gồm các hoat đông như: tư chăm soc / nôi trợ / nghê nghi êp / hoat đ ông
nghê thuât / thủ công / sáng tao / thê thao / giải trí, nhăm:


* Tăng cương va duy tri sưc mạnh cơ / sưc bên va tầm vân đ ông

Tâp làm câu

Tâp thụ đông/ keo gian khơp vai

* Tạo nên cac cư đông tư chu, tư đông nhăm tạo
môt mâu VĐ:
Nhặt các hat đỗ tư rổ bên trái bo sang rổ bên phải
Đặt các miêng gỗ vào các ô cho sẵn...
* Bai tâp cho phần cơ thê bị tôn thương:

* Hoạt đông hương nghiêp va dạy nghê:


thêu thùa, dệt, may vá

Nghê môc, cham khăc
* Sư dụng may tính...
* Cai thiên giac quan va nhân thưc:

đan lát...

Căt toc, dịch vụ


Cho bệnh nhân bị các khiêm khuyêt giác quan như mất cảm giác vê vị trí cơ
thê trong không gian, vê kích thươc hình dang vật, vê bê mặt, mật độ vật...

Tâp cảm giác nhân biêt vât/ sơ, cham

* Cai thiên điêu hơp va phôi hơp tay- măt:


Câm but kep, tô màu

Năn, thủ công, nghê

Xe dán

thuât
* Phat triên ky năng xa hôi

5.2. Dung cac hoạt đông hang ngay
• Các hoat đông tư chăm soc, di chuyên, giao tiêp và nôi trợ


• Hoạt đông tư chăm soc thay quần ao, ăn uông, vê sinh, tăm gi ăt VS


* Hoạt đông di chuyên gồm lăn trơ
tai giương, dùng xe lăn, di chuyên
băng phương tiên công công và dùng
xe cá nhân.
* Sư dụng cac dụng cụ trơ giúp
* Giao tiêp gồm khả năng viêt, đoc, dùng điên thoai và máy tnh


5.3. Sư dụng nẹp chỉnh hinh va nẹp trơ giúp
Nep chinh hình nhăm đơ cơ thê ơ môt vị trí, ho ăc cố định/ chinh m ôt phân
cơ thê bị biên dang, hoăc trợ giup các cơ yêu hay hồi phục chưc năng cánh
tay- bàn tay
Co hai loại nẹp trơ giúp
Nẹp cô định: cho phân cơ thê
không cử đông, ngăn ngưa vân
đông và đơ chăc chăn, giup phân
cơ thê tổn thương được nghi ngơi
Nẹp linh hoạt: giup phân cơ thê cử
đông được phep, kiêm soát và
phục hồi cử đông
5.4. Dụng cụ thay thê


Cho phân cơ thê bị mất do chấn thương, tai nan hoăc bâm sinh
HĐTL giup tái tao các chưc năng, tăng khả năng chịu đưng và huấn
luyên các dụng cụ thay thê, và cả khía canh tâm ly đối vơi các dụng cụ
này
5.5. Xe lăn va di chuyên băng xe lăn
• Xe lăn là phương tiên di chuyên hiêu quả đối vơi ngươi bị mất khả
năng đi lai. BN cân hoc cách di chuyên băng xe lăn.
• KTV HĐTL đo kích thươc ngươi bênh đê thiêt kê xe lăn, tư vấn cho ho
kiêu loai xe,các phụ kiên, day ho cách di chuyên và an toàn


5.6. Phan hôi sinh hoc va trị liêu hô trơ
Phản hồi sinh hoc là sử dụng máy moc
nhăm tao cho BN khả năng hoat đông
chưc năng: dùng robot/ hê thống v ân
đông tư đông băng máy tnh.
Nhơ trang thiêt bị điên tư, BN co thê thây đươc tnh trạng co cơ tư chu
hoăc không tư chu, HA, nhịp tim, va hoạt đông cua nao... BN chu đ ông
tham gia vao qua trinh tâp Bên cạnh sư cai thiên môt chưc năng, BN
tăng đươc sư cam nhân / sư tư chu / tư tin cua ho.
5.7. Vân đông trị liêu
Cơ sơ của VĐTL dưa trên viêc tao cho BN cac mâu vân đông trong quá
trình hồi phục (VD tâp cho BN LNN). Mâu đồng vân đông / các phản xa và


mâu vân đông bất thương được coi là các mâu bình thương xảy ra trong
quá trình vân đông chủ y bình thương (Brunstrom)
5.8. Phương phap điêu trị phat triên thần kinh cơ cua Bobath:
Mục tiêu đâu tiên của PP phát triên thân kinh cơ là tai huân luyên cac cư
đông binh thương: lăn trơ, ngồi dây, đưng dây...
Kỹ thuât được áp dụng :
Đặt tư thê đung / chịu trong lưc /
xoay thân và khuyên khích sử dụng
cả hai phía cơ thê. Các cử đông, các
phản ưng kèm theo, kiêm soát các
điêm chủ chốt (đai vai và đai hông);
KT ưc chê co cưng.


5.9. Phương phap cua Rood trong điêu trị cac rôi loạn thần kinh cơ
Phôi hơp cac kich thich giac quan co kiêm soat va chuôi cư đ ông đ ăc trưng
của loài nhăm đat môt đáp ưng co cơ ơ trẻ tổn thương nao.
Kích thích sơ cham dươi dang chải,
châm chích nhe, chươm đá nhanh,
đè ep khơp băng vât năng. Kỹ thuât
ưc chê gồm: ep nhe khơp và vân
đông châm đêu đăn/ Kỹ thuât này
áp dụng cho BN bị giảm trương lưc
cơ, tăng trương lưc cơ và đa cử đông


5.10. Ky thuât tạo thuân ban thê thần kinh cơ (PNF)
Kích thích hoăc tao thuân các đáp ưng thân kinh cơ nhơ kích thích cac cảm
thụ bản thê đê điêu trị bênh ly thân kinh. Kỹ thuât tao thuân ho ăc ưc chê
gồm: keo căng, keo gian, co lai, dùng kháng trơ tối đa, co cơ l ăp lai, xoay.
Các KT này áp dụng trong LNN, liêt tư chi, thất điêu, viêm dính khơp...
5.11. Ky thuật cưỡng bưc cư động tay liệt
Loai bo vận động hỗ trợ của tay lành
Chi sử dụng tay liệt ( một khoảng thơi
gian nhất định trong ngày)


6. Cac dụng cụ va trang bị cua phòng HĐTL


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×