Tải bản đầy đủ

2 bai giang PHCNDVCD mới

PGS.TS. PH¹M V¡N MINH


WHO phân tàn tật thành 7 loại:
1.Khó khăn về vận động
2.Khó khăn về nhìn
3.Khó khăn về nghe, nói
4.Khó khăn về học
5.Động kinh
6.Hành vi xa lạ
7.Mất cảm giác

Cộng đồng:

Là

những người cùng sống và sinh hoạt với

nhau tại một địa phương.
PHCNDVCĐ:
Là

một biện pháp (chiến lược) nằm trong sự

phát triển cộng đồng về PHCN, bình đẳng về
mọi cơ hội và hoà nhập XH của tất cả những
người khuyết tật


Thay

đổi nhận thức xã hội

Chấp nhận

NTT.
Phục

hồi chức năng trở thành một bộ phận

của quá trình phát triển xã hội.
Lôi

kéo sự tham gia của chính NTT và GĐ.

Lôi

kéo sự hợp tác đa ngành, của tuyến trên.

Sử

dụng các kỹ thuật thích hợp áp dụng ngay

tại cộng đồng.Các mức độ trong quan hệ giữa con người
(Dajani):

nguyên tắc cơ bản thực hiện

PHCNDVCĐ


Mức độ về nhu cầu cơ bản của con người
(Maslow): 5 mức độ nhu cầu cơ bản của con
người, PHCNDVCĐ đáp ứng cả 5 mức độ về
nhu cầu cho NTTNguyên

tắc cơ bản thực hiện PHCNDVCĐ

Nhấn mạnh:
- Thái độ xã hội với NTT là một trong
những nguyên nhân gây tàn tật
- Chỉ PHCNDVCĐ mới đạt được sự bình
đẳng xã hội giữa người tàn tật và chưa tàn
tật

-

Giai đoạn 1:

-

Giai đoạn 2:

-

Giai đoạn 3:

Giai đoạn chuẩn bị
Triển khai chương trình
Duy trì chương trình


Thành lập ban điều hành chương trình cấp tỉnh
xuống huyện
 Tổ chức hội thảo cho các cán bộ lãnh đạo tỉnh,
huyện và xã
 Tập huấn cấp tỉnh, huyện cho các bác sỹ, kỹ
thuật viên VLTL, y sỹ và giáo viên về PHCNDVCĐ
 Huấn luyện nhân viên PHCN cộng đồng về cách
đánh giá nhu cầu của người khuyết tật, Kỹ thuật
phục hồi đơn giản, cách hỗ trợ người khuyết tật
và gia đình
-

Phát triển hệ thống hồ sơ theo dõi, báo cáo tiến
độ thực hiện chương trình (Theo mẫu). Thường
xuyên đánh giá lại và đặt kết hoạch bổ sung

-

Củng cố và nâng cấp các cơ sở tham vấn chuyên
môn như TYT, khoa PHCN bệnh viên huyện và tỉnh

-

Tổ chức tập huấn và bổ túc nâng cao trình độ
chuyên môn kỹ thuật cho các cán bộ y tế cộng
đồng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×