Tải bản đầy đủ

Lịch học môn y pháp BSĐK YHDP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Bộ môn: Y Pháp

ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH NĂM HỌC 2019-2020
Môn/Học phần/Chứng chỉ: Y Pháp học.
Số ĐVHT/Tín chỉ: 02
LT: 01
TH: 01
1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Bác Sỹ đa khoa
2. Số sinh viên: 157 (Tổ 01 đến 06 BSĐK)
3. Thời gian: Từ: 09/9/2019 đến 24/11/2019
4. Nội dung:
TT

Thời gian

LÝ THUYẾT
Chiều T2:
1

09/9/2019
Chiều T2:
2
16/9/2019
Chiều T2:
3
23/9/2019
Chiều T2:
4
30/9/2019
Chiều T2:
5
07/10/2019
THỰC HÀNH
Chiều T2:
1
14/10/2019
Chiều T2:
2
14/10/2019
3
Chiều T2:

Tên chủ đề/bài học

Số tiết
LT TH

Bài 1: Bài mở đầu - Tử thi học Y Pháp

3

Bài 2: Tử vong do ngạt

3

Bài 3: Thương tích học Y Pháp

3


Bài 4: Tai nạn giao thông - thương tích điện

3

Bài 5: Tội phạm tình dục - độc chất học YP

3

TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 01)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 02)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.

Giảng
viên / Điện
thoại
Ths Lánh
0912462417
Bs. Hùng
0971116185
Ths. T.Anh
0906568678
Bs. Hùng
0971116185
Ths. T.Anh
0906568678

5
5
5

Bs. Hùng
0971116185
Ts. Hùng
0945963399
Bs Lánh

Địa điểm

Ghi chú

GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
GĐ ĐHY

BV Việt Đức
BV Việt Đức
GĐ ĐHY

Bs Hoàn
0986380342


4
5
6
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22

14/10/2019
Chiều T2:
14/10/2019
Chiều T2:
21/10/2019
Chiều T2:
21/10/2019
Chiều T2:
21/10/2019
Chiều T2:
21/10/2019
Chiều T2:
28/10/2019
Chiều T2:
28/10/2019
Chiều T2:
28/10/2019
Chiều T2:
28/10/2019
Chiều T2:
04/11/2019
Chiều T2:
04/11/2019
Chiều T2:
04/11/2019
Chiều T2:
04/11/2019
Chiều T2:
11/11/2019
Chiều T2:
11/11/2019

(Tổ 03)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 04)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 05)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 06)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 01)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 02)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 03)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 04)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 05)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 06)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 01)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 02)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 03)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 04)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 05)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 06)
Cộng

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15

90

0912462417
Ths. T.Anh
0906568678
Bs. Hùng
0971116185
Ts. Hùng
0945963399
Bs Lánh
0912462417
Ths. T.Anh
0906568678
Bs. Hùng
0971116185
Ts. Hùng
0945963399
Bs Lánh
0912462417
Ths. T.Anh
0906568678
Bs. Hùng
0971116185
Ts. Hùng
0945963399
Bs Lánh
0912462417
Ths. T.Anh
0906568678
Bs. Hùng
0971116185
Bs Thuỷ
0969946391

GĐ ĐHY
BV Việt Đức
BV Việt Đức

Bs Hoàn
0986380342

GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
BV Việt Đức
BV Việt Đức

Bs Hoàn
0986380342

GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức

Bs Hoàn
0986380342


5. Điều kiện được thi hết môn/học phần: Nghỉ học không quá 20% số buổi học lý thuyết, học đủ các buổi thực tập.
6. Hình thức thi hết môn (test trên máy, tự luận, vấn đáp...): Test
7. Cách tính điểm (trọng số các điểm quá trình, trọng số điểm thi kết thúc môn học/học phần. Công thức tính điểm học
phần): 20 % điểm chuyên cần + 20% điểm giữa kỳ + 60 % điểm hết môn.
GIÁO VỤ ĐẠI HỌC

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019
P.TRƯỞNG BỘ MÔN

Ths. Nguyễn Tuấn Anh

Ths.Bs. Nguyễn Sỹ Lánh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Bộ môn: Y Pháp

ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH NĂM HỌC 2019-2020
Môn/Học phần/Chứng chỉ: Y Pháp học.
Số ĐVHT/Tín chỉ: 02
LT: 01
TH: 01
1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Bác Sỹ đa khoa
2. Số sinh viên: 164 (Tổ 07 đến tổ 12)
3. Thời gian: Từ: 09/9/2019 đến 24/11/2019
4. Nội dung:
TT

Thời gian

LÝ THUYẾT
Chiều T3
1
10/9/2019
Chiều T3
2
17/9/2019
Chiều T3
3
24/9/2019
Chiều T3
4
01/10/2019
Chiều T3
5
08/10/2019

Tên chủ đề/bài học

Số tiết
LT TH

Bài 1: Bài mở đầu - Tử thi học Y Pháp

3

Bài 2: Tử vong do ngạt

3

Bài 3: Thương tích học Y Pháp

3

Bài 4: Tai nạn giao thông - thương tích điện

3

Bài 5: Tội phạm tình dục - độc chất học YP

3

Giảng viên

Ths Lánh
0912462417
Bs. Hùng
0971116185
Ths. T.Anh
0906568678
Bs. Hùng
0971116185
Ths. T.Anh
0906568678

Địa điểm

Ghi chú

GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
GĐ ĐHY

THỰC HÀNH
1
2
3
4
5
6

Chiều T3
15/10/2019
Chiều T3
15/10/2019
Chiều T3
15/10/2019
Chiều T3
15/10/2019
Chiều T3
22/10/2019
Chiều T3
22/10/2019

TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 07)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 08)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 09)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 10)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 11)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 12)

5
5
5
5
5
5

Bs. Hùng
0971116185
Ts. Hùng
0945963399
Bs Lánh
0912462417
Ths. T.Anh
0906568678
Bs. Hùng
0971116185
Ts. Hùng
0945963399

BV Việt Đức
BV Việt Đức

Bs Hoàn
0986380342

GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
BV Việt Đức
BV Việt Đức

Bs Hoàn
0986380342


7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Chiều T3
22/10/2019
Chiều T3
22/10/2019
Chiều T3
29/10/2019
Chiều T3
29/10/2019
Chiều T3
29/10/2019
Chiều T3
29/10/2019
Chiều T3
05/11/2019
Chiều T3
05/11/2019
Chiều T3
05/11/2019
Chiều T3
05/11/2019
Chiều T3
12/11/2019
Chiều T3
12/11/2019

TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 07)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 08)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 09)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 10)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 11)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 12)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 07)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 08)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 09)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 10)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 11)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 12)
Cộng

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15

Bs Lánh
0912462417
Ths. T.Anh
0906568678
Bs. Hùng
0971116185
Ts. Hùng
0945963399
Bs Lánh
0912462417
Ths. T.Anh
0906568678
Bs. Hùng
0971116185
Ts. Hùng
0945963399
Bs Lánh
0912462417
Ths. T.Anh
0906568678
Bs. Hùng
0971116185
Bs Thuỷ
0969946391

GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
BV Việt Đức
BV Việt Đức

Bs Hoàn
0986380342

GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
BV Việt Đức
BV Việt Đức

Bs Hoàn
0986380342

BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức

90

5. Điều kiện được thi hết môn/học phần: Nghỉ học không quá 20% số buổi học lý thuyết, học đủ các buổi thực tập.
6. Hình thức thi hết môn (test trên máy, tự luận, vấn đáp...): Test
7. Cách tính điểm (trọng số các điểm quá trình, trọng số điểm thi kết thúc môn học/học phần. Công thức tính điểm
học phần): 20 % điểm chuyên cần + 20% điểm giữa kỳ + 60 % điểm hết môn.
GIÁO VỤ ĐẠI HỌC

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019
TRƯỞNG BỘ MÔN

Ths. Nguyễn Tuấn Anh

Ths.Bs. Nguyễn Sỹ Lánh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Bộ môn: Y Pháp

ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH NĂM HỌC 2019-2020
Môn/Học phần/Chứng chỉ: Y Pháp học.
Số ĐVHT/Tín chỉ: 02
LT: 01
TH: 01
1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Bác Sỹ đa khoa + Bác sỹ y học dự phòng
2. Số sinh viên: 199 (từ tổ 13 đến tổ 20)
3. Thời gian: Từ: 09/9/2019 đến 24/11/2019
4. Nội dung:
TT

Thời gian

Tên chủ đề/bài học

Số tiết
LT TH

Giảng viên

Địa điểm

Ghi chú

LÝ THUYẾT
1
2
3
4
5

Chiều T4
11/9/2019
Chiều T4
18/9/2019
Chiều T4
25/9/2019
Chiều T4
02/10/2019
Chiều T4
09/10/2019

Bài 1: Bài mở đầu - Tử thi học Y Pháp

3

Bài 2: Tử vong do ngạt

3

Bài 3: Thương tích học Y Pháp

3

Bài 4: Tai nạn giao thông - thương tích điện

3

Bài 5: Tội phạm tình dục - độc chất học YP

3

Ths Lánh
0912462417
Bs. Hùng
0971116185
Ths. T.Anh
0906568678
Bs. Hùng
0971116185
Ths. T.Anh
0906568678

GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
GĐ ĐHY

THỰC HÀNH
1
2
3
4
5

Chiều T4
16/10/2019
Chiều T4
16/10/2019
Chiều T4
16/10/2019
Chiều T4
16/10/2019
Chiều T4

TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 13)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 14)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 15)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 16)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.

5
5
5
5
5

Bs. Hùng
0971116185
Ts. Hùng
0945963399
Bs Lánh
0912462417
Ths. T.Anh
0906568678
Bs. Hùng

BV Việt Đức
BV Việt Đức
GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
BV Việt Đức

Bs Hoàn
0986380342


6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

23/10/2019
Chiều T4
23/10/2019
Chiều T4
23/10/2019
Chiều T4
23/10/2019
Chiều T4
30/10/2019
Chiều T4
30/10/2019
Chiều T4
30/10/2019
Chiều T4
30/10/2019
Chiều T4
06/11/2019
Chiều T4
06/11/2019
Chiều T4
06/11/2019
Chiều T4
06/11/2019
Chiều T4
13/11/2019
Chiều T4
13/11/2019
Chiều T4
13/11/2019
Chiều T4
13/11/2019
Chiều T4
20/11/2019
Chiều T4
20/11/2019
Chiều T4
20/11/2019
Chiều T4
20/11/2019

(Tổ 17)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 18)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 19)
TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.
(Tổ 20)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 13)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 14)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 15)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 16)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 17)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 18)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 19)
TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP
(Tổ 20)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 13)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 14)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 15)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 16)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 17)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 18)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 19)
TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án
(Tổ 20)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0971116185
Ts. Hùng
0945963399
Bs Lánh
0912462417
Ths. T.Anh
0906568678
Bs. Hùng
0971116185
Ts. Hùng
0945963399
Bs Lánh
0912462417
Ths. T.Anh
0906568678
Bs. Hùng
0971116185
Ts. Hùng
0945963399
Bs Lánh
0912462417
Ths. T.Anh
0906568678
Bs. Hùng
0971116185
Bs Thuỷ
0969946391
Bs Lánh
0912462417
Ths. T.Anh
0906568678
Bs Thuỷ
0969946391
Bs. Hùng
0971116185
Bs Lánh
0912462417
Ths. T.Anh
0906568678

BV Việt Đức

Bs Hoàn
0986380342

GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
BV Việt Đức
BV Việt Đức

Bs Hoàn
0986380342

GĐ ĐHY
GĐ ĐHY
BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức

Bs Hoàn
0986380342


Cộng

15

120

5. Điều kiện được thi hết môn/học phần: Nghỉ học không quá 20% số buổi học lý thuyết, học đủ các buổi thực tập.
6. Hình thức thi hết môn (test trên máy, tự luận, vấn đáp...): Test
7. Cách tính điểm (trọng số các điểm quá trình, trọng số điểm thi kết thúc môn học/học phần. Công thức tính điểm
học phần): 20 % điểm chuyên cần + 20% điểm giữa kỳ + 60 % điểm hết môn.
GIÁO VỤ ĐẠI HỌC

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019
TRƯỞNG BỘ MÔN

Ths. Nguyễn Tuấn Anh

Ths.Bs. Nguyễn Sỹ Lánh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Bộ môn: Y Pháp

ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH NĂM HỌC 2019-2020
Môn/Học phần/Chứng chỉ: Y Pháp học.
Số ĐVHT/Tín chỉ: 02
LT: 01
TH: 01
1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Bác sỹ YHDP VBII
2. Số sinh viên: 29
3. Thời gian: Từ: 16/9/2019 đến: 13/10/2019
4. Nội dung:
TT

Thời gian

LÝ THUYẾT
Chiều T2
1
16/9/2019
Chiều T3
2
17/9/2019
Chiều T4
3
18/9/2019
Chiều T5
4
19/10/2019
Chiều T2
5
23/9/2019
THỰC HÀNH
Chiều T3
1
24/9/2019
Chiều T4
2
25/9/2019
Chiều T5
3
26/9/2019

Tên chủ đề/bài học

Số tiết
LT TH

Bài 1: Bài mở đầu - Tử thi học Y Pháp

3

Bài 2: Tử vong do ngạt

3

Bài 3: Tai nạn giao thông - thương tích điện

3

Bài 4: Tội phạm tình dục - độc chất học YP

3

Bài 5: Thương tích học Y Pháp

3

Ths Lánh
0912462417
Bs. Hùng
0971116185
Bs. Hùng
0971116185
Ths. T.Anh
0906568678
Ths. T.Anh
0906568678

TT Bài 1: Mổ tử thi YP. Thương tích trước và sau chết.

5

TT Bài 2: Bản GĐYP và các viết Bản GĐYP

5

TT Bài 3: Cấp chứng thương và Trích Sao bệnh án

5

Cộng

15

Giảng viên

15

Bs. Hùng
0971116185
Bs. Hùng
0971116185
Bs Thuỷ
0969946391

Địa điểm

Ghi chú

BV Việt Đức
GĐ ĐHY

Học cùng
BSĐK

BV Việt Đức
BV Việt Đức
GĐ ĐHY

BV Việt Đức
BV Việt Đức
BV Việt Đức

Học cùng
BSĐK


5. Điều kiện được thi hết môn/học phần: Nghỉ học không quá 20% số buổi học lý thuyết, học đủ các buổi thực tập.
6. Hình thức thi hết môn (test trên máy, tự luận, vấn đáp...): Test
7. Cách tính điểm (trọng số các điểm quá trình, trọng số điểm thi kết thúc môn học/học phần. Công thức tính điểm
học phần): 20 % điểm chuyên cần + 20% điểm giữa kỳ + 60 % điểm hết môn.
GIÁO VỤ ĐẠI HỌC

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019
TRƯỞNG BỘ MÔN

Ths. Nguyễn Tuấn Anh

Ths.Bs. Nguyễn Sỹ LánhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×