Tải bản đầy đủ (.pdf) (19 trang)

BAN GIAM DINH y PHAP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (221.55 KB, 19 trang )

B¶N GI¸M §ÞNH Y PH¸P


Tªn gäi :
B¸o c¸o Ph¸p Y
B¸o c¸o kh¸m nghiÖm
Biªn b¶n G§PY
B¶n G§YP


Autopsy Report
MedicoLegal Aut protocol
Postmortem Exam protocol
Forensic Case report


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP

Bản chất : Giám định có nghĩa là so sánh
Dùng kiến thức thông thạo về một vấn đề
hay một lĩnh vực nào đó để xem xét, đối
chiếu với những vấn đề đợc đặt ra trong khi
điều tra một vụ việc .


Ví dụ : Giám định đờng vân, giám định gen,
bệnh tật, thơng tật, nguyên nhân tử vong, thơng tích.


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP
Mục đích :
Là văn bản đợc xử dụng ở nhiều cấp độ cơ
quan khác nhau.
Thể hiện kết quả khám nghiệm dới dạng
văn bản hoạt động giám định của GĐV.
Giúp ngời đọc tái hiện đúng những sự thật
liên quan đến sức khoẻ hoặc những yếu tố
liên quan đã diễn ra trong quá khứ.


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP

Tính chất : khoa học và pháp lý
Khoa học :
- Do những ngời làm khoa học thực hiện
- áp dụng thành tựu khoa học mới nhất
- Thể hiện quan điểm khoa học( chính
xác, trung thực, khách quan )


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP
Pháp lý : Những ngời thực hiện
- Đợc bổ nhiệm, luật pháp công nhận.
- Có năng lực ứng xử pháp lý
- Trong công việc có hợp tác của những thành

viên đại diện cho các cơ quan hành pháp nh
CA, VKS, thanh tra.
- Nằm trong các cơ quan, tổ chức có chức
năng, nhiệm vụ đợc luật pháp công nhận.


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP

Phân loại : Có 4 loại văn bản giám định YP
Bản giám định YP trên ngời sống
Bản giám định YP trên ngời chết
Bản giám định YP trên tang vật
Bản giám định YP trên tài liệu


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP

Nội dung : Gồm 4 phần
Phần 1 : Hành chính
Phần 2 : Khám và xét nghiệm
Phần 3 : Chẩn đoán Y Pháp
Phần 4 : Kết luận


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP
Yêu cầu :
Theo đúng mẫu bản giám định YP
Đầy đủ, rõ ràng, chính xác
Trung thực, khách quan
Tránh dùng từ chuyên môn, khó hiểu

Tránh kết luận lập lờ, vợt thẩm quyền
Đảm bảo thời gian.
Tính pháp lý của văn bản


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP
Phần khám nghiệm là thành phần quan trọng
nhất của bản giám định Y Pháp vì :
Các dấu vết thơng tích, bệnh lý đợc mô tả tỷ
mỉ, chính xác, khách quan, theo trình tự nhất
định
Ngoài việc quan sát, đánh giá bằng các phơng pháp nhìn , sờ, gõ, nghe hoặc những
dụng cụ hỗ trợ nh kính lúp, sơ đồ phác họa,
chụp ảnh, Xquang, CTscan, MRI


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP

Có biên bản khám nghiệm hiện trờng và dấu
vết trên tử thi của cơ quan điều tra
Các xét nghiệm bổ xung.
Lu ý : Trong phần này tránh dùng từ ngữ
mang tính áp đặt hoặc nhận định chủ quan
nh vết đâm, chém, viêm phổi, viêm gan,
bệnh lý cơ tim


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP
Chẩn đoán Y Pháp :
Là bớc khởi đầu để đi đến kết luận giám định bao

gồm các bớc tập hợp, kiểm tra, đối chiếu, chọn lọc,
sắp xếp và đặt tên .
Trên cơ sở chẩn đoán bệnh học, giám định viên tập
hợp các dấu hiệu , triệu chứng thành từng nhóm và
đặt tên bằng những danh từ có ý nghĩa chẩn đoán .
Chẩn đoán chính trớc, phụ sau , có kèm chú giải để
làm rõ hơn ý nghĩa của mỗi chẩn đoán.


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP

Chú ý :
Xây dựng chẩn đoán YP một hoạt động t
duy bao gồm tập hợp các triệu chứng bệnh
lý, các dấu vết, thơng tích nằm rời rạc ở
những phần khám nghiệm bên ngoài- bên
trong, xét nghiệm để kiểm tra, đối chiếu, so
sánh và đặt tên cho chẩn đoán.


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP

Kết luận giám định :
Trên cơ sở những chẩn đoán YP, giám định
viên trả lời trực tiếp những vấn đề cơ quan
trng cầu đặt ra.
Kết luận giám định mang tính chủ quan
Phụ thuộc vào trình độ khoa học kỹ thuật và
ý thức , trách nhiệm của ngời giám định.BảN GIáM ĐịNH Y PHáP

Kết luận giám định phải dựa trên những
chứng cứ khách quan, khoa học do chính
giám định viên phát hiện và chứng minh đợc
qua giám định Y Pháp.
Không dựa trên những dấu hiệu mơ hồ,
chung chung, tài liệu của ngời khác để làm
căn cứ khoa học cho kết luận của mình.


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP

Kết luận giám định là cơ sở để tìm hiểu cơ
chế, hậu quả của chấn thơng hoặc những tác
nhân phối hợp .
Việc phân tích mối liên quan giữa dấu vết
thơng tích bên ngoài,bên trong có thể đơn
giản, dễ hiểu nhng có thể rất khó khăn nếu
có những diễn biến phức tạp.


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP

Cách kết luận : có 2 cách
Cách 1 : Trả lời từng câu hỏi do cơ quan trng
cầu đặt ra, thờng áp dụng trong các trờng
hợp giải đáp Y Pháp hoặc trả lời những vụ
việc có xung đột kết luận giám định

Nếu cơ quan trng cầu nêu câu hỏi sai hoặc
không đúng thẩm quyền của giám định viên
thì yêu cầu sửa lại cho đúng.


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP

Cách 2 : Kết luận thứ tự từng vấn đề có logic
theo suy luận của giám định viên, dẫn dắt
ngời đọc đến từng vấn đề nh :
Nguyên nhân tử vong.
Đặc điểm, cơ chế tác động,loại hình
của vật gây thơng tích.
Thời gian tử vong..


BảN GIáM ĐịNH Y PHáP

Khi có những vấn đề phức tạp nảy sinh sẽ giải
đáp một cách cụ thể trên văn bản giải đáp .
Có thể từ chối kết luận nếu giám định viên
thấy vụ việc vợt quá khả năng chuyên môn
Khi có nhiều ngời cùng làm thì tất cả đều phải
ký, nếu xuất hiện bất đồng quan điểm phải
đợc thể hiện trong văn bản


B¶N GI¸M §ÞNH Y PH¸P

MÉu b¶n gi¸m ®Þnh Y Ph¸p hiÖn hµnh.

B¶n gi¸m ®Þnh Y Ph¸p sè 1:
Chó ý tham kh¶o thªm tµi liÖu cña Bé T
Ph¸pXem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×