Tải bản đầy đủ

Sharp force injury ( bản dịch )

THƢƠNG TÍCH DO VẬT SẮC

Dr Lƣu Sỹ Hùng
Bộ môn Y Pháp - Đại học Y Hà Nội

Sharp Force Injury - Cohle


Định nghĩa
• Vết đâm

Độ sâu lớn hơn chiều dài vết thƣơng
Do vật nhọn hoặc vật nhọn có lƣỡi sắc
Vết thƣơng phản ánh đặc điểm của hung khí
Mảnh của hung khí có thể tìm thấy trong rãnh
xuyên


Sharp Force Injury - Cohle


Định nghĩa
• Vết cắtChiều dài lớn hơn độ sâu vết thƣơng
Không phản ánh đặc điểm của hung khí
Không thể đánh giá lực gây nên thƣơng tích
Bờ mép vết thƣơng gọn, không có xây sát da
Không có cầu nối tổ chức
Có thể do tai nạn rủi ro

Sharp Force Injury - Cohle


Sharp Force Injury - Cohle


Sharp Force Injury - Cohle


Định nghĩa
• Vết băm chặt
– Vết thƣơng lớn, há miệng do các vật có trọng
lƣợng lớn nhƣ xẻng, cuốc, dao dựa, mã tấu
chân vịt tàu thủy….

Sharp Force Injury - Cohle


Definitions
• Thƣơng tích do phòng vệ
– Do tự vệ đỡ đòn hoặc trong động tác cố đoạt


hung khí của đối thủ.

Sharp Force Injury - Cohle


Stab Wounds
• Rãnh xuyên
– Đƣờng hầm nằm trong mô liên kết da cơ.

Sharp Force Injury - Cohle


Sharp Force Injury - Cohle


Vết đâm
• Loại đơn giản :
– Hƣớng vào trong cơ thể
– Bề mặt vết thƣơng giống nhƣ mặt cắt ngang của
lƣỡi dao ( hung khí )
– Có thể do nhiều loại hung khí gây nên nhƣ dao
ăn, lƣỡi lê, dao găm, dao tự tạo….

Sharp Force Injury - Cohle


Sharp Force Injury - Cohle


Sharp Force Injury - Cohle


Stab Wounds
• Vết thương phức tạp :
– Góc và độ cong của bờ miệng vết thƣơng biến đổi, không phù
hợp với đặc điểm hung khí
– Động tác đâm – rút – phản ứng của nạn nhân gây nên hai rãnh
xuyên
– Động tác đâm – rút – cắt kéo một cạnh của vết thƣơng tạo
thành hình ảnh giọt nƣớc mắt
– Hung khí kéo Weapon pulled in direction of cutting edge,
elongating track and skin wound
– Wedge shaped wound: point of knife used as fulcrum with
knife pulled toward cutting edge; track narrow at deepest
point, widest superficially
– Weapon twisted when inserted or withdrawn causing irregular
edges
Sharp Force Injury - Cohle


Sharp Force Injury - Cohle


Sharp Force Injury - Cohle


Sharp Force Injury - Cohle


Stab Wounds - Clothing
• May retain cross sectional shape of blade
• Absence of defect may indicate clothing
arranged to cover wound

Sharp Force Injury - Cohle


Sharp Force Injury - Cohle


Sharp Force Injury - Cohle


Sharp Force Injury - Cohle


Sharp Force Injury - Cohle


Stab Wounds – Bone/Soft Tissue
• The bone, if perforated, retains shape of
blade
• Organs may retain shape of blade

Sharp Force Injury - Cohle


Sharp Force Injury - Cohle


Sharp Force Injury - Cohle


Sharp Force Injury - Cohle


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×