Tải bản đầy đủ

giải phẫu thượng nhĩ

GIẢI PHẪU THƯỢNG NHĨ
Người trình bày:HOÀNG VĂN NHẠ
BSNT khoá 36-TMH


I.Giải phẫu tai giữa
- Tai giữa gồm có hòm tai,vòi tai,sào bào
- Thượng nhĩ, trung nhĩ, hạ nhĩ.
- Thượng nhĩ là phần tai
giữa trên mặt phẳng
ngang đi qua mấu ngắn
xương búa
- Chứa 1 phần xương con


II.Sơ lược về giải phẫu thượng nhĩ
- Thượng nhĩ gồm 6 thành và liên
quan:
+ Thành ngoài:
- Tường thượng nhĩ:
+ Phần cao: nhiều thông bào

+ Phần dưới: đặc ngà


II.Sơ lược về giải phẫu thượng nhĩ
- Màng schrapnell: không có lớp xơ -> túi co kéo
-> cholesteatoma
- Thành sau: thông với sào bào qua sào đạo
-Thành trên: trần thượng nhĩ


II.Sơ lược về giải phẫu thượng nhĩ
- Thành dưới: thông với hạ
nhĩ tại eo thượng nhĩ:
+ Eo là đường dẫn khí
lên thượng nhĩ
+Eo này lại hẹp


II.Sơ lược về giải phẫu thượng nhĩ
• -Thành trước: có ống cơ
búa
• Thành trong: liên quan
OBK ngoài và đoạn II
dây VII


III.Xương con,cơ và dây chằng
1.Xương búa:
- Đầu nằm trong thượng nhĩ
- Dây chằng xương búa:
+D/c trên
+D/c ngoài
+D/c trước
+D/c nhĩ-búa trước
+D/c nhĩ-búa sau


III.Xương con,cơ và dây chằng
2.Xương đe:có thân,ngành ngang trong
thượng nhĩ


- Xương đe cố định vào hố đe bởi:
+ D/c sau
+ D/c trên
+ D/c bên


III.Xương con,cơ và dây chằng
3.Cơ búa:
- Nằm trong ống cơ búa,mỏm
thìabám vào phần dưới cán
búa(V3)


III.Xương con,cơ và dây chằng
5.Các nếp và dây chằng
a.Nếp búa-đe bên:
- Từ phía sau từ phần ngoài d/c đe
sau->trước:giữa ngành ngang
x.đe và tường thượng nhĩ ->cạnh
sau đầu xương búa.
- Tại đầu x.búa:vòng xuống dưới hợp
với d/c búa sau -> giới hạn sau của
khoang búa bên và đóng lại hoàn
toàn phần thấp thượng nhĩ ngoài


III.Xương con,cơ và dây chằng
a.Nếp búa-đe bên:
- Chia thượng nhĩ ngoài
thành 2 phần ngoài trên
và ngoài dưới
- Nằm ngang,rộng
mỏng;< 0.2 mm


III.Xương con,cơ và dây chằng
a.Nếp búa-đe bên:
• 1 hoặc 2 bó đi ngang
qua nếp búa đe bên->
nửa trước và nửa
sau(hình a)
• vài trường hợp,nếp búa
đe chạy xuống dưới dọc
bờ dưới của x.đe đi
thẳng đến nếp d/c búa
sau(hình b)


III.Xương con,cơ và dây chằng
a.Nếp búa-đe bên:
• Ít khi nếp búa-đe bên chạy thẳng dọc
theo đầu xương búa:tạo nên trần
mỏng của khoang búa bên(hình)
• Hoặc nếp búa-đe bên vòng xuống
dưới mỏng và tách biệt khỏi d/c búa
bên( ở vị trí thấp hơn)-> sàn khoang
búa bên
- đường dẫn khí của khoang búa
bên mở hướng về nếp búa-đe bên


III.Xương con,cơ và dây chằng
a.Nếp búa-đe bên:
• Phần trước của nếp:
-Có thể tận hết khi chưa đến nếp búa
sau:
Phần thấp của thượng nhĩ ngoài kết
nối rộng rãi với phần trên thượng nhĩ
ngoài và khoang búa bên(hình)
Không thấy được phần thấp của
thượng nhĩ ngoài ở trên nếp d/c búa-đe
bên theo hướng trước
-Hiếm gặp nếp búa-đe bên chạy lên trên
tận hết ở trần thượng nhĩ


III.Xương con,cơ và dây chằng
b.d/c sau xương đe:
- Chạy vuông góc từ đầu sau
ngành ngang x.đethành
thượng nhĩ phía trong và
phía ngoài
- C/c có 2 phần:
+phần ngoài:dày,g/h sau
của d/c búa đe bên
+.phần trong:phân chia eo
nhĩ trước và eo nhĩ
sau(hình )


III.Xương con,cơ và dây chằng
c.d/c búa trên:
-Đầu x.búa trần thượng
nhĩ
-D/c này hẹp và ngắn
-Cùng với d/c trên x.đe
ngăn cách không hoàn
toàn thượng nhĩ trong
và thượng nhĩ ngoài
trên


III.Xương con,cơ và dây chằng
• Nếp cơ căng:gân cơ búa
đi lên trên ra trước
một hố lõm nhẹ trước
trước mào ngang
• Nếp thừng nhĩ
• D/c búa trước,d/c búa
sau


IV.Phân chia thượng nhĩ
1.Sơ lược phân chia thượng nhĩ:
a.Thượng nhĩ trước:
b.Thượng nhĩ sau:gồm
- Thượng nhĩ trong
- Phần ngoài thượng nhĩ sau:(khoang kretschmann)
+ Ngoài trên
+ Ngoài dưới
-Thượng nhĩ trong cùng với phần trên ngoài của
thượng nhĩ sauthượng nhĩ trên


IV.Phân chia thượng nhĩ
1.Sơ lược phân chia thượng nhĩ:
c.Các khoang riêng biệt:
- Khoang prussak
- Khoang búa bên
- Túi sau(túi sau của troltsch)
- Túi trước(túi trước của troltsch)


IV.Phân chia thượng nhĩ
2.Các mốc giải phẫu
a.Hoành thượng nhĩ:
• Hoành thượng nhĩ:
Bao gồm 2 nếp gấp:
- Nếp cơ căng
- Nếp búa-đe bên


IV.Phân chia thượng nhĩ
b.Eo

nhĩ:
Gồm eo nhĩ trước và eo nhĩ sau
-Eo nhĩ sau:
+ Nối thượng nhĩ sauhố đe
+ Đa số eo sau bị đóng lại bởi màng
sau x.đe:từ phần trong d/c đe sau ra
saueo nhĩ sau là dường dẫn khí phụ
+ Eo sau có thể quan sát từ hướng
trước


IV.Phân chia thượng nhĩ
b.Eo nhĩ
-Eo nhĩ trước: Đường dẫn khí

của toàn
bộ thượng nhĩ,trừ khoang prussak
+ Giới hạn:
- Từ gân cơ búa->phần trong d/c sau
x.đe và mỏm tháp
- Trong:xương thượng nhĩ trong
- Ngoài:ngành ngang x.đe và đầu búa


IV.Phân chia thượng nhĩ
- Eo nhĩ trước:
+ Liên quan:
- Dưới :trung nhhĩ
- Trước:thượng nhĩ trước
- Trên:thượng nhĩ trong
-Dưới 1-2mm ở phần
giữa:khớp đe-đạp
+ Rộng 1mm-3mm
+ Dài 6mm
+ Mở hoàn toàn


IV.Phân chia thượng nhĩ
3.Phân chia thượng nhĩ:trừ khoang prussak,
a, Thượng nhĩ trước:
- Khoảng trước đầu xương búa
- Mở hoàn toàn vào thượng nhĩ trong
- Đầu xương búa làm hẹp khoang này về phía sau
b, Thượng nhĩ sau:
- Rộng hơn,gồm thượng nhĩ trong,thượng nhĩ ngoài trên
và ngoài dưới.
- Thành phần chính trong thượng nhĩ sau:thân và ngành
ngang x.đe,đầu xương búa.
- Khoảng cách từ đầu búachóp xương đe:8mm


IV.Phân chia thượng nhĩ
b.Thượng nhĩ sau:
• Phần ngoài của thượng nhĩ sau(khoang kretschmann):
- Thành ngoài:tường thượng nhĩ có nhiều thông bào
- Thành trong:thông với thượng nhĩ trong,ngăn cách
thượng nhĩ trong bởi d/c treo x.búa và d/c treo x.đe
- Thành dưới:d/c ngang cổ x.búa
- Thành sau:liên quan sào đạo
- Thành trên:trần thượng nhĩ
- Thành trước:khoang búa bên


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×