Tải bản đầy đủ

BENH VUNG QUANH RANG 888

bệnh vùng quanh răng

GIảNG VIÊN: BS. CAO THị HoàNG YếN

/


Mục tiêu

Trình bày đuợc cấu tạo giải phẫu, tổ chức học sinh lý lợi
và mô quanh răng.

Trình bày đuợc dịch tễ, một số chỉ số thuờng dùng và
nguyên nhân gây bệnh.

Kể đuợc các triệu chứng và chẩn đoán đuợc viêm lợi cấp
và mạn.

/Mô tả đuợc triệu chứng lâm sàng, phân loại bệnh viêm lợi
và viêm quanh răng.

Kể đuợc các biện pháp phòng bệnh răng miệng nói chung
và viêm lợi nói riêng.

Trình bày đuợc các biện pháp điều trị và dự phòng bệnh
viêm quanh răng.

/


/


1. Bệnh viêm lợi
1.1. Cấu tạo lợi:
Lợi là một thành phần của vùng quanh răng, là niêm mạc biệt hoá
liên quan trực tiếp tới răng, bám vào cổ răng, xơng răng và một
phần xơng ổ răng.

/


Lîi gåm 2 phÇn: Lîi tù do ( lîi viÒn, nhó lîi)
Lîi b¸m dÝnh.

/


R·nh lîi

/


• Nhó lîi

/Mµu s¾c lîi:

/


• BiÓu m« lîi: gåm 3 lo¹i

/


Về mặt vi thể, nguời ta đã xác định niêm mạc lợi có cấu
trúc gồm 2 thành phần: biểu mô và tổ chức liên kết đệm.

/


 BiÓu b× phñ bÒ mÆt lîi dÝnh vµ mÆt ngoµi viÒn lîi lµ líp
biÓu b× sõng ho¸, tõ s©u ra n«ng gåm 4 líp tÕ bµo: Líp tÕ
bµo ®¸y, líp tÕ bµo gai, líp tÕ bµo h¹t vµ líp tÕ bµo sõng
ho¸.

/


• BiÓu b× phñ mÆt trong r·nh lîi lµ biÓu m« kh«ng sõng ho¸,
nã liªn tiÕp víi phÝa trªn bëi biÓu m« sõng ho¸ cña lîi tù
do vµ phÝa díi bëi biÓu m« b¸m dÝnh.

/


Biểu mô bám dính là biểu mô ở đáy rãnh lợi bám dính vào
răng.

/


• Tæ chøc ®Öm cña lîi lµ mét tæ chøc liªn kÕt cã nhiÒu sîi
keo vµ rÊt Ýt sîi chun. Nh÷ng sîi keo s¾p xÕp thµnh nh÷ng
bã sîi lín h×nh thµnh mét hÖ thèng sîi cña lîi

/


H×nh 2: C¸c bã sîi ë lîi
A. Sîi r¨ng lîi
B. Sîi mµo xu¬ng æ r¨ng
C. Sîi vßng
D. Sîi r¨ng mµng xu¬ng
E. Sîi ngang v¸ch

/


Dịch tễ học

Tỷ lệ bệnh viêm lợi ở Việt Nam và trên thế giới.
Bệnh có đặc điểm là tổn thuơng viêm khu trú ở lợi, xuơng
ổ răng cha có ảnh huởng.

Không phải là bệnh lây.

/


Đánh giá:
- Màu sắc
- Kích thước
- Trương lực


- Đưa sonde vào rãnh lợi, men theo thành tổ chức
mềm đánh giá chảy máu

/


Chỉ số lợi (Gingival Index - GI) của Loe và Silness, 1965 đánh
giá tình trạng lợi theo các mức sau:

0-

Lợi bình thờng

1-

Lợi viêm nhẹ (thăm không chảy máu, không đau, lợi đổi màu,

nề nhẹ)

/


2-

Viêm lợi trung bình (lợi đổi màu đỏ, sng nề, thăm có

chảy máu và đau)

3-

Viêm lợi nặng (lợi sng đỏ, chảy máu khi thăm và chảy

máu tự nhiên, bề mặt lợi có thể có loét).

/


1.3. Nguyªn nh©n g©y bÖnh: 7 nhãm.
Vi khuÈn

/


VËt Lý: Báng, trÇy xíc,..

/


Hãa häc: Ch×, thñy ng©n, axit, vËt liÖu ch÷a r¨ng,…

/


Do thuèc: Oxy giµ nång ®é cao, thuèc chèng ®éng kinh,
níc sóc miÖng cã nång ®é cån cao,…

/


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×