Tải bản đầy đủ

Lịch giảng lý thuyết đợt 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH

Bộ môn: GMHS

LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
Môn:GMHS.
Số ĐVHT: 2. LT:1.TH:1.
1. Đối tượng: Sinh viên Y5 hệ Bác sỹ đa khoa.
2. Số sinh viên: 300.
3. Thời gian: Từ: 26/8/2019 đến: 29/8/2019.
4. Nội dung: (giảng tập trung tất cả sinh viên trong một giảng đường)

TT
1

Thời gian

Tên chủ đề/bài
học


Sáng T2: 26/8/2019

1. Lịch sử về

(Bắt đầu từ 7h30)

GMHS

LT
2

TH

Giảng viên

0 GS. Tú

Địa điểm
Giảng
đường

Chiều T2: 26/8/2019 2. Gây mê toàn
(Bắt đầu từ 13h30)

Số tiết

2

0 PGS. Thắng Giảng

thân

đường

3. Thăm khám

2

Ths. Giangbệnh nhân trước
mổ và đánh giá
nguy cơ
2

Sáng T3: 27/8/2019

4. Shock chấn

2

0 TS. Minh

thương

Giảng
đường

5. Thuốc mê tĩnh

2

TS. MInh

mạch

Chiều T3: 27/8/2019 6. Thuốc giãn cơ
7. Thuốc giảm đau

2
2

0 TS. Thắng
TS. Phương

Giảng
đường

nhóm Morphin
3

Sáng T4: 28/8/2019

8. Quy tắc cấp cứu
chấn thương

2

0 GS. Tú

Giảng
đường

1

GV ký


9. Chống đau (Cấp

2

Ths. Hoa

và mạn tính)
Chiều T4: 28/8/2019 10. Thuốc tê và gây

4

tê vùng
4

0 Ths.Giang

Giảng
đường

Sáng T5: 29/8/2019
Nghỉ
Cộng

22

5. Điều kiện được thi hết môn/học phần: nghỉ < 2 buổi học lý thuyết
+ hoàn thành thực hành lâm sàng.
6. Hình thức thi hết môn: test trên máy.
7. Cách tính điểm (trọng số các điểm quá trình, trọng số điểm thi kết thúc môn
học/học phần)
Công thức tính điểm học phần = lý thuyết x 70% + Điểm quá trình x 30%
8. Ghi chú khác:
Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2019
TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VỤ ĐẠI HỌC

2


3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×