Tải bản đầy đủ

Lịch giảng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

ĐTĐH-02: Lịch giảng Lý thuyết

Bộ môn: Dị ứng - MDLS
LỊCH GIẢNGLÝ THUYẾT NĂM HỌC 2019-2020
Môn/Học phần/Chứng chỉ: Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng
Số ĐVHT/Tín chỉ lý thuyết: 2

1. Đối tượng (ngành, lớp, khóa): Y5 đa khoa
2. Số học viên/sinh viên/ lớp: 321
3. Thời gian: Kỳ I: 29/8, 3/9/2019 và sáng 4/9/2019
4. Nội dung:
TT Thứ

Ngày

Buổi

Tên chủ đề/bài


Số

học

tiết

Giảng viên

Địa điểm

1

5

29/8/2019 Chiều Dị ứng thuốc

4

PGS. Nguyễn Văn Đoàn

Giảng đường

2

5

29/8/2019 Chiều Sốc phản vệ

2

PGS. Nguyễn Văn Đoàn

Giảng đường

3

6

30/8/2019 Sáng


2

PGS. Hoàng Thị Lâm

Giảng đường

4

6

30/8/2019 Sáng Hen phế quản

4

PGS. Hoàng Thị Lâm

Giảng đường

5

6

30/8/2019 Chiều SLE

4

BS. Trần Thị Mùi

Giảng đường

6

3

Sáng Viêm mạch

2

BS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng đường

7

3

3/9/2019
3/9/2019

2

BS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng đường

8

3

2

BS. Nguyễn Anh Minh

Giảng đường

9

3

2

ThS. Nguyễn Thị Mai Hương

Giảng đường

10

3

Sáng Viêm mũi dị ứng
Viêm da atopy, VD
Sáng tiếp xúc
Bệnh mô liên kết
Chiều hỗn hợp
Chiều Xơ cứng bì

2

ThS. Nguyễn Thị Mai Hương

Giảng đường

11

4

3/9/2018

2

ThS. Nguyễn Ngọc Hải

Giảng đường

12

4

3/9/2018

Sáng Viêm gan tự miễn
Các xét nghiệm dị
Sáng ứng, tư miễn

2

ThS. Ngô Thị Hương

Giảng đường

3/9/2019
4/9/2019
4/9/2019

Mày đay, phù
Quinkce

Cộng

30

5. Điều kiện được thi hết môn/học phần: Xem phần ghi chú kèm theo
6. Hình thức thi hết môn: test trên máy
7. Cách tính điểm: Xem phần ghi chú kèm theo.
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2019
TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VỤ ĐẠI HỌC
Trần Thị Mùi

Hoàng Thị Lâm

1

GV

Ghichú


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

ĐTĐH-02: Lịch giảng Lý thuyết

Bộ môn: Dị ứng - MDLS
LỊCH GIẢNGLÝ THUYẾT NĂM HỌC 2017-2018
Môn/Học phần/Chứng chỉ: Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng
Số ĐVHT/Tín chỉ lý thuyết: 2

1. Đối tượng (ngành, lớp, khóa): Y5 đa khoa + YHDP + VB2
2. Số học viên/sinh viên/ lớp: 290
3. Thời gian: Kỳ II: 20/2-25/2/2020
4. Nội dung:
TT Thứ

Ngày

Buổi

Tên chủ đề/bài

Số

học

tiết

Giảng viên

Địa điểm

1

5

20/2/2020 Chiều Dị ứng thuốc

4

PGS. Nguyễn Văn Đoàn

Giảng đường

2

5

20/2/2020 Chiều Sốc phản vệ

2

PGS. Nguyễn Văn Đoàn

Giảng đường

3

6

21/2/2020 Sáng Hen phế quản

4

PGS. Hoàng Thị Lâm

Giảng đường

4

6

21/2/2020 Chiều SLE

4

BS. Trần Thị Mùi

Giảng đường

5

2

24/2/2020 Sáng Viêm mạch

2

BS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng đường

6

2

24/2/2020

2

PGS. Hoàng Thị Lâm

Giảng đường

7

2

2

BS. Nguyễn Anh Minh

Giảng đường

8

2

2

BS. Nguyễn Anh Minh

Giảng đường

9

3

2

ThS. Nguyễn Thị Mai Hương

Giảng đường

10

3

2

ThS. Nguyễn Thị Mai Hương

Giảng đường

11

3

2

ThS. Nguyễn Ngọc Hải

Giảng đường

12

3

2

ThS. Ngô Thị Hương

Giảng đường

Sáng

Mày đay, phù
Quinkce

24/2/2020

Chiều Viêm mũi dị ứng
24/2/2020
Viêm da atopy, VD
Chiều tiếp xúc
25/2/2020
Bệnh mô liên kết
Sáng hỗn hợp
25/2/2020 Sáng Xơ cứng bì
25/2/2020 Chiều Viêm gan tự miễn
25/2/2020

Các xét nghiệm dị
Chiều ứng, tư miễn
Cộng

30

5. Điều kiện được thi hết môn/học phần: Xem phần ghi chú kèm theo
6. Hình thức thi hết môn: test trên máy
7. Cách tính điểm: Xem phần ghi chú kèm theo.
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2019
TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VỤ ĐẠI HỌC
Trần Thị Mùi

Hoàng Thị Lâm

2

GV

Ghichú


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BM: DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG
QUI ĐỊNH VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM KHI HỌC VÀ THI LÝ THUYẾT
MÔN: DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG

1. Qui định:

- Đi học đầy đủ, đúng giờ, Bộ môn sẽ có người điểm danh đầy đủ.
- Bộ môn sẽ điểm danh trong các buổi học. Nghỉ >20% các buổi học lý thuyết sẽ
không được thi (tổng số buổi học lý thuyết = 7 buổi, nghỉ ≥2 buổi không được thi).
2. Cách tính điểm

Điểm lý thuyết (10 điểm) = điểm thi trên máy tại TTKT*0,8 (8đ)+ điểm quá trình (2đ)

- Điểm quá trình:
+ 10% (1 điểm): đi học đầy đủ, đúng giờ, không nghỉ buổi nào
Trừ 0.5 điểm/ 1 buổi vắng
Trừ 0,25 điểm/ 1 buổi đi muộn
+ 10% (1 điểm): thầy cô đánh giá mức độ tích cực tham gia bài giảng trong các buổi
giảng lý thuyết, do các thầy cô cho điểm.
3.

Thử nghiệm tính tích cực của sinh viên
Trong buổi giảng lý thuyết, nếu sinh viên nào đăng ký chuẩn bị sile và trình
bày trước lớp đầy đủ, thuyết phục sẽ được Giảng viên hỗ trợ, kết hợp giảng dạy
cùng, sẽ được tính tối đa điểm quá trình là 2 điểm. Nếu sinh viên nào muốn làm
liên hệ giáo vụ Bộ môn (BS. Mùi 0904.662625)
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2019
LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

GIÁO VỤ ĐẠI HỌC

Trần Thị Mùi

Hoàng Thị Lâm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

ĐTĐH-02: Lịch giảng Lý thuyết
3


Bộ môn: Dị ứng - MDLS
LỊCH GIẢNGLÂM SÀNG NĂM HỌC 2019-2020
Môn/Học phần/Chứng chỉ: Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng
Số ĐVHT/Tín chỉ lâm sàng: 1

1. Đối tượng (ngành, lớp, khóa): Y5 đa khoa + YHDP + VB2 + LT + YHCT Y4
2. Số học viên/sinh viên/ lớp: 40-60
3. Thời gian: 2tuần (9/2019-6/2020)
4. Nội dung: tùy mặt bệnh trên lâm sàng, nếu có sự điều chỉnh sẽ có lịch gửi riêng
ST
T

Tuần Thứ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

1

2

3
4
5
6
2
3
4
5
6

Tên chủ đề/bài học

Số buổi

Giảng viên

Phổ biến nội qui
SLE
Dị ứng thuốc
Hen phế quản
Một số bệnh lý tư miễn khác
Test dị ứng, CNHH
Sốc phản vệ
Xơ cứng bì

1

ThS. Trần Thị Mùi
ThS. Trần Thị Mùi
ThS. Nguyễn Thị Mai Hương
ThS. Nguyễn Ngọc Hải
ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
ThS. Ngô Thị Hương
PGS. Hoàng Thị Lâm
ThS. Nguyễn Anh Minh
PGS.. Nguyễn Văn Đoàn
PGS. Hoàng Thị Lâm
Các GV được phân công

Viêm mạch

Giải đáp thắc mắc
Thi

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ký giảng

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2019
LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

GIÁO VỤ ĐH/SĐH

Hoàng Thị Lâm

Trần Thị Mùi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

ĐTĐH-07: Danh sách sv trực
4


Bộ môn: Dị ứng - MDLS

DANH SÁCH SINH VIÊN TRỰC TẠI BỘ MÔN DỊ ỨNG – MDLS
Đối tượng:.....................................
Thời gian: 2 tuần (từ ngày /
TT

Họ tên SV

/201 đến: / /201 ). Tổ/ Nhóm: ....

Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ
2
3
4
5
6

Thứ 7

CN

Ghi
chú

Ngày Tối Ngày Tối
Tuần 1
1 Nguyễn văn A
2 Nguyễn văn B
..

x

x
X

Tuần 2
1 Nguyễn văn A
2 Nguyễn văn B
..

x

x
X

- Giảng viên phụ trách sinh viên học tại Khoa theo dõi và ký xác nhận sau khi sinh
viên hết đợt học tại Khoa
- Danh sách được dán tại Khoa và gửi cho giáo vụ khối và giáo vụ bộ môn.
- Nhóm trưởng mỗi đợt xếp lịch trực trước khi đến học tại Bộ môn, gửi lịch trực vào
mail sau của Bộ môn và giáo vụ khối:
+ Bộ môn
:
bmduyhn@gmail.com
+ Giáo vụ khối Y5 :
linhlinh.1016.hmu@gmail.com
+ Giáo vụ YHDP

:

+ Giáo vụ Vb2

:

damngocanh.th@gmail.com
vtthytcc5@gmail.com

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2019
LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

GIÁO VỤ ĐH/SĐH

Hoàng Thị Lâm

Trần Thị Mùi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
5


Bộ môn: Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng

NỘI QUY HỌC LÂM SÀNG
MÔN HỌC DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG
1. Qui định về học lâm sàng: thời gian, địa điểm,...
- Thời gian: 7h30 phút – 11h30
- Địa điểm: Bộ môn Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng
2.Qui định về trực bệnh viện:
- Thời gian: 18h nhận trực, kết thúc 7h30 sáng hôm sau. Thứ bảy, chủ nhật và ngày
lễ cả ngày.
- Địa điểm: Trung tâm Dị ứng – MDLS, Bệnh viện Bạch Mai
- Nội dung công việc:
+ Khám, báo cáo bác sĩ trực và ghi chép đầy đủ các bệnh nhân nặng và bệnh
nhân theo dõi vào bệnh án
+ Tham gia cấp cứu các trường hợp bệnh nhân nặng trong tua trực
+ Tham gia các công việc của tua trực.
+ Hỏi, khám, học cách xử trí các trường hợp khám ngoại trú trong tua trực
- Nhóm trưởng phân công ≥ 2 sinh viên trực/ buổi, thứ 7 và chủ nhật chia thành 2
ca, mỗi sinh viên trực ít nhất 1 buổi/đợt. Lịch trực nhóm trưởng cần làm và gửi theo
mail của giáo vụ khối và giáo vụ bộ môn trước khi đến học tại Bộ môn.
- Sau mỗi tua trực sinh viên đưa sổ theo dõi trực cho bác sỹ cọc I nhận xét và ký.
Sinh viên trực buổi cuối cùng của đợt có nhiệm vụ trả lại sổ theo dõi trực cho Bộ
môn, đưa lại lịch trực thực tế cho giáo vụ ký để nộp về trường và trả lại các vận
dụng đã được giao.
3. Điều kiện dự thi lâm sàng:

- Đi học đầy đủ: Sinh viên nếu nghỉ học từ 10% số buổi học lâm sàng trở lên
không được thi lâm sàng. 2 buổi đi muộn được tính là 1 buổi nghỉ học.
- Trực đầy đủ: bỏ trực -> không được thi, báo trả về trường
4. Lịch thi và tổ chức thi lâm sàng:
- Thi vào buổi cuối cùng trong lịch thực tập tại Bộ môn
- Hình thức thi lâm sàng: test + bệnh nhân
5. Cách thức tính điểm:
Điểm lâm sàng = điểm thi tại bàn thi (8 điểm) + điểm quá trình (2 điểm)
- Cách tính điểm quá trình:
+ 10% (1.0 điểm): đi học + trực đầy đủ không vắng hay muộn buổi nào
Trừ: 0,5 điểm khi vắng 1 buổi học hoặc đi trực muộn
6


0.25 điểm/ buổi khi đi học muộn. 2 buổi đi muộn tính là 1 buổi vắng
+ 10% (1 điểm): điểm do các thầy cô tự chấm (khi sinh viên tham gia trả lời các câu
hỏi, thảo luận cùng giáo viên khi giảng, báo cáo trong các buổi giảng bài tốt, tham
gia tổ chức lớp học, tham gia các hoạt động tập thể của Bộ môn, bệnh viện...)
6. Hình thức xử lý vi phạm nội quy
- Không tuân thủ quy định của Bộ môn và Bệnh viện sẽ xử lý theo quy định
của Nhà trường, Bệnh việnvàBộ môn.
- Bỏ học quá qui định không được thi
7. Trang phục, hành vi và những nội dung sinh viên được và không được làm
- Quần áo chỉnh tề, mặc áo blue và có biển học viên đúng mẫu qui định
- Sinh viên không được phép chụp chiếu, photo bệnh án và mang bệnh án ra
khỏi phòng hành chính và tung lên các trang mạng xã hội.
- Không được phép đưa bệnh án cho người nhà bệnh nhân xem, nếu gia đình
và bệnh nhân thắc mắc yêu cầu gặp bác sỹ điều trị hoặc bác sỹ trực.
8. Các qui định khác của bộ môn:
- Tuân thủ mọi nội qui, qui định của bệnh viện và bệnh phòng
- Sinh viên đi học lâm sàng tại bộ môn phải chia giường để nắm được toàn bộ
bệnh nhân trong bệnh phòng. Liên hệ với thầy cô theo lịch giảng được phát. Nhóm
trưởng đưa thầy cô ký sổ theo dõi giảng sau buổi học và nộp lại cho Giáo vụ Bộ
môn vào sáng ngày thi hết môn gồm: sổ theo dõi giảng, danh sách tham gia báo
cáo trong các buổi giảng.
- Sinh viên trực buổi cuối cùng tại BM phải có trách nhiệm nộp lại cho Bộ
môn giấy ký trực của cả tổ. Nếu mất sinh viên làm mất phải chịu trách nhiệm và
trừ điểm quá trình.
- Không giao ban với khoa.
- Thứ 5 tuần thứ 2 theo lịch học lâm sàng tại bộ môn sẽ bắt thăm bệnh nhân
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2019

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

HOÀNG THỊ LÂM

7


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Bộ môn: Dị ứng - MDLS

DANH SÁCH CÁC GIẢNG VIÊN
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

HỌ VÀ TÊN
PGS.TS. Hoàng Thị Lâm
PGS.TS. Nguyễn Văn Đoàn
ThS. Trần Thị Mùi
ThS. Nguyễn Thị Mai Hương
ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
ThS. Nguyễn Anh Minh
ThS. Nguyễn Ngọc Hải
ThS. Ngô Thị Hương

ĐT
0932.888676
0913.351356
0904.662625
0982.729929
0976.631095
0987.885123
0168.3726760
0987.706755

GHI CHÚ
Lãnh đạo BM
Giáo vụ ĐH

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2019

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

HOÀNG THỊ LÂM

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×