Tải bản đầy đủ

A dr minh bài GIẢNG gốc DÀNH CHO y5 BỆNH DA BỌNG nước 201909 phù hợp bộ test (1) ppsx

BÀI GIẢNG LỚP SINH VIÊN Y5 ĐA KHOA

BỆNH DA BỌNG NƯỚC

BS VŨ NGUYỆT MINH
TS.BS. Vũ Nguyệt Minh
Liên0936416887
hệ: nhắn tin tới 0936416887
Bộ môn Da liễu – Trường ĐHYHN
Khoa NC&UD công nghệ tế bào gốc
BVDLTW
09.2019


MỤC TIÊU
1. Trình bày được cách phân loại các bệnh da có bọng nước
2. Mô tả, phát hiện được các triệu chứng lâm sàng của bệnh pemphigus 
3. Chỉ định được các xét nghiệm chẩn đoán và nhận định được kết quả 
xét 

BS

BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887

nghiệm chẩn đoán trong bệnh pemphigus
4. Chẩn đoán xác định bệnh pemphigus

5. Chẩn đoán phân biệt bệnh pemphigus với một số bệnh da khác.

6. Phân tích được các biến chứng gây tử vong của bệnh pemphigus
7. Trình bày được nguyên tắc điều trị - quản lý bệnh pemphigus
8.Hiểu được tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời b
ệnh 
pemphigus. Từ đó tuyên truyền cho cộng đồng cách phát hiện sớm bện
h pemphigus.


PHÂN LOẠI BỆNH DA CÓ BỌNG NƯỚC
• Theo vị trí bọng nước
• Bọng nước trên màng đáy: Chốc, pemphigus, dị
ứng thuốc, zona, thuỷ đậu, herpes
• Bọng nước dưới màng đáy: Duhring Brocq, IgA
dạng dải, pemphigoid, SLE

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887

• Theo nguyên nhân

• Nhiễm khuẩn: Chốc, thủy đậu, zona, herpes
• Tự miễn: Pemphigus, pemphigoid, IgA dạng dải,
Duhring Brocq, SLE


• Dị ứng


DA BÌNH THƯỜNG

BS
BsVŨ
VũNGUYỆT
Nguyệt Minh
MINH
0936416887
0936416887


BỌNG NƯỚC TRÊN MÀNG ĐÁY

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887


BỌNG NƯỚC NÔNG

BS
BsVŨ
VũNGUYỆT
Nguyệt Minh
MINH
0936416887
0936416887

6


BỌNG NƯỚC DƯỚI MÀNG ĐÁY

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887


BỌNG NƯỚC SÂU

BS
BsVŨ
VũNGUYỆT
Nguyệt Minh
MINH
0936416887
0936416887


CẬN LÂM SÀNG
• Tế bào gai lệnh hình (phương pháp nhuộm Tzanck)
• Giải phẫu bệnh:

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887

• Hiện tượng ly gai + tế bào gai lệnh hình
• Vị trí bọng nước
• Các tế bào viêm

• MDHQ trực tiếp: Kháng nguyên – Kháng thể
• MDHQ gián tiếp: nhiều loại chất nền
• Huyết thanh học: ELISA


TẾ BÀO GAI LỆCH HÌNH

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887


NHUỘM HE
BỌNG NƯỚC TRÊN MÀNG ĐÁY

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887


MIỄN DỊCH HUỲNH QUANG TRỰC TIẾP
(IgG + C3 dạng mạng lưới ở thượng bì)

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887

Da ở rìa bọng
nước

Phát quang ở gian bào
và khu vực màng đáy

KT kháng IgG, IgM,
IgA, C3, fibrin có gắn
chất đánh dấu huỳnh
quang

KHV huỳnh
quang


MIỄN DỊCH HUỲNH QUANG GIÁN TIẾP
(IgG + C3 dạng mạng lưới ở thượng bì)

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887

Thượng bì bình
thường
(da quy đầu người,
thực quản khỉ)

HT bệnh
nhân

KT kháng
IgG/C3 người
có gắn chất
đánh dấu HQ

IIF - Pemphigus

Phát quang ở gian bào
và khu vực màng đáy

KHV huỳnh quang


XÉT NGHIỆM HUYẾT THANHCho HT BN vào các giếng phản
ứng có gắn sẵn Dsg 1 và 3

Cho thêm KT kháng IgG người có
gắn kết với enzyme

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887

Cho thêm chất chromogen.
Enzyme sẽ biến đổi cơ chất này
và tạo ra tín hiệu mầu có thể
nhận biết được
Nồng độ tự KT trong HT bn sẽ
quyết định cường độ sáng phát
ra và được đo bằng máy


CẬN LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ
• Theo dõi biến chứng
• Bội nhiễm
• Mất nước điện giải
• Theo dõi tác dụng phụ của thuốc
• Ức chế miễn dịch
• Corticoid toàn thân: đau dạ dày, loãng xương,…

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887


BÀI GIẢNG LỚP SINH VIÊN Y5 ĐA KHOA

BS VŨ
NGUYỆT MINH
PEMPHIGUS
0936416887
TS.BS. Vũ Nguyệt Minh
Liên hệ: nhắn tin tới 0936416887
Bộ môn Da liễu – Trường ĐHYHN
Khoa NC&UD công nghệ tế bào gốc – BVDLTW
09.2019


THƯƠNG TỔN SỚM NHẤT

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887

17


NHỮNG CÂU HỎI CẦN ĐẶT RA?

• Tuổi bệnh nhân

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887
• Thời gian bị bệnh
• Giới tính

• Tiền sử dùng thuốc
• Các thương tổn khác
18


NHỮNG CÂU HỎI CẦN ĐẶT RA?

• 40-50 tuổi

• Tuổi bệnh nhân

• Nam = nữ
BS
BS


NGUYỆT
NGUYỆT
MINH
MINH
• Giới tính
• Mạn tính
0936416887
0936416887
• Thời gian bị bệnh
• Một số thuốc liên quan

• Tiền sử dùng thuốc

• Thương tổn da

• Các thương tổn khác
19


THƯƠNG TỔN DA

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887

20


THƯƠNG TỔN CƠ BẢN

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887

21


CƠ CHẾ BỆNH SINH

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887

22


CƠ CHẾ BỆNH SINH

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887

23


Bệnh da bọng nước tự miễn mạn tính:
tự kháng thể kháng lại các desmosome gây ra
hiện tượng ly gai

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887

24


PHÂN BỐ DESMOGLEIN Ở DA VÀ NIÊM MẠC

BS
BSVŨ
VŨNGUYỆT
NGUYỆT MINH
MINH
0936416887
0936416887

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×