Tải bản đầy đủ

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

MARKETING CĂN BẢN

CHƯƠNG 10: CHIẾN LƯỢ
G


MỤC TIÊU CHƯƠNG 10

ân tích được vai trò của giá bán trong marketing mix và liệ
được các mục tiêu của giá bán

hận biết được tầm qua trọng của việc đánh giá giá trị sản
ẩm

ểu được vai trò của việc định giá và các phương pháp tính
á


ình bày được các loại chiến lược giá


NỘI DUNG CHƯƠNG 10
1. Giá bán sản phẩm

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về g
3. Các phương pháp định giá
4. Chiến lược giá


1. GIÁ BÁN SẢN PHẨM


GIÁ BÁN LÀ GÌ?

GIÁ

GIÁ
TRỊ

LỢI ÍCH MÀ SẢN
PHẨM MANG LẠI
CHO NGƯỜI MUA


GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG LÀ GÌ?

GIÁ
TRỊ
KH


GIÁ
SP-DV
GIÁ
TRỊ


VÍ DỤ VỀ TRADER JOE’S
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ


CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ

Yếu tố môi
trường bên
trong

Yếu tố môi
trường bên ngoài


CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ

Yếu tố môi trường
bên trong

Mục tiêu của doanh
ghiệp
Chu kỳ sống của sản
hẩm
Chi phí sản xuất sản
hẩm
Các yếu tố marketing mix

Yếu tố môi trường
bên ngoài
• Cảm nhận của khách hàng
về giá trị sản phẩm
• Mức độ cạnh tranh
• Môi trường kinh doanh


2.1 CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG
BÊN TRONG


MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG KỲ ĐỊNH GIÁ

Lợi
nhuận
Hình
ảnh
DN

Mục
tiêu

Sự tồn
tại của
DN

Sản
lượng
bán


CÁC MỤC TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN LỢI NHUẬN

Lợi nhuận chấp
nhận được
Các mục tiêu
lợi nhuận

Tỷ suất sinh lời
trên vốn đầu tư
Tối đa hóa lợi
nhuận


CÁC MỤC TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN SẢN LƯỢNG BÁN

TĂNG
DOANH
THU

TĂNG
THỊ
PHẦN


C MỤC TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TỒN TẠI CỦA DOANH NGH

DUY TRÌ
HIỆN
TRẠNG

LÀM GIẢM
SỰ CHÚ Ý
ĐẾN GIÁ


CÁC MỤC TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH ẢNH CÔNG TY


GIAI ĐOẠN TRONG CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM

GĐ giới
thiệu SP mới
Tỷ suất sinh
lời trên vốn
đầu tư
Tăng doanh
thu

GĐ tăng
trưởng

Giai đoạn
bão hòa

Lợi nhuận
chấp nhận
được

Duy trì hiện
trạng

Tối đa hóa
lợi nhuận

Làm giảm sự
chú ý đến
giá

Giá biểu thị
cho chất
lượng


Chi phí sản xuất

CHI PHÍ SẢN XUẤT

Định phí
Biến phí
Tổng chi phí
Chi phí đơn vị


CÁC THÀNH PHẦN KHÁC CỦA MARKETING MIX

SẢN
PHẨM
PHÂN
PHỐI

GIÁ

CHIÊU
THỊ


2.2 CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG
BÊN NGOÀI


CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ GIÁ TRỊ

TÂM LÝ

KINH TẾ


CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ GIÁ TRỊ
VÍ DỤ VỀ
THUỐC LÁ

KHÁCH
HÀNG KHÁC
NHAU

CẢM NHẬN
VỀ GIÁ TRỊ
KHÁC NHAU


GIÁ TRỊ SP CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC YẾU TỐ SAU
Đặc trưng của
sản phẩm

Cách tính giá
bán
GIÁ
TRỊ SP

Thương hiệu

Khả năng mua
sản phẩm thay
thế

Giá bán sản
phẩm


CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG
DOANH
NGHIỆP

ĐỐI THỦ
CẠNH
TRANH


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×