Tải bản đầy đủ

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

MARKETING CĂN BẢN
CHƯƠNG 4: HÀNH VI
KHÁCH HÀNG


MỤC TIÊU CHƯƠNG 4

nh nghĩa thị trường người tiêu dùng

ình bày được mô hình hành vi người tiêu dùng

ệt kê được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và
uá trình quyết định mua của người tiêu dùng cá nhân


MỤC TIÊU CHƯƠNG 4


rình bày được các đặc điểm của thị trường tổ
hức

hân biệt được các dạng mua hàng, những ngườ
am gia vào quá trình mua

iệt kê được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi
ua và cách thức mua của tổ chức
THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

ác cá nhân
hộ gia đình

Người tiêu
dùng cuối
cùng

Thị trườn
người tiêu
dùng


Ô HÌNH HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙ

Môi trường

u tố
keting

Khác

phẩm

Kinh tế

á cảCông nghệ

phối

Xã hội

u thị

Văn hóa

Hộp đen của
người mua

Phản ứng của ng
mua

- Các đặc điểm
của người mua

• Quan điểm và s
thích mua hàng
• Hành vi mua hà
mua gì, khi nào
đâu và bao nhiê
• Quan điểm về m
liên hệ giữa thư
hiệu và công ty

- Quy trình
quyết định của
người mua


ỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI CỦA N

N HÓA

XÃ HỘI

n văn
hóa

Nhóm
tham khảo

u văn
hóa

Gia đình

ng lớp
hội

Vai trò và
địa vị

CÁ NHÂN

TÂM LÝ

Tuổi và giai đoạn
của chu kỳ sống
Nghề nghiệp
Hoàn cảnh kinh tế
Phong cách sống
Tính cách và sự tự
ý thức

Động cơ
Nhận thức
Hiểu biết
Niềm tin và
thái độ

NGƯ
MU


YẾU TỐ VĂN HÓA

n hóa là nguyên nhân cơ bản nhất cho ý muốn và hành vi
t người

rketer cần phải luôn cố gắng lắng nghe những

thay đổi

n hóa để phát hiện ra những nhu cầu & yêu cầu mới từ NT


YẾU TỐ VĂN HÓA – TIỂU VĂN H


TẦNG LỚP XÃ HỘI


YẾU TỐ XÃ HỘI - CÁC NHÓM ẢNH HƯỞNG


YẾU TỐ XÃ HỘI – GIA ĐÌNH


YẾU TỐ XÃ HỘI – VAI TRÒ VÀ ĐỊA VỊ


YẾU TỐ CÁ NHÂN– TUỔI VÀ GIAI ĐOẠN SỐNG


YẾU TỐ CÁ NHÂN– NGHỀ NGHIỆP & ĐIỀU
KIỆN KINH TẾ


YẾU TỐ CÁ NHÂN– PHONG CÁCH SỐNG

Interest
(Sở thích)
Activities
(Hành
động)

Opinion
(Quan
điểm)

AIO

Apple – Nơi lưu giữ
những gì phong cách nhất


YẾU TỐ CÁ NHÂN– TÍNH CÁCH VÀ SỰ TỰ Ý THỨC

Tính cách
cá nhân

Tính cách
thương hiệu
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×