Tải bản đầy đủ

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

MARKETING CĂN BẢN

CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜN
MARKETIN


MỤC TIÊU CHƯƠNG 3

Nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường
arketing

Liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô


Liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên
ong và bên ngoàiI TRƯỜNG VI MÔ

MT VI MÔU TỐ MÔI TRƯỜNG CÔNG TY


YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NHÀ CUNG CẤP

ung cấp các nguồn lực cần thiết cho công ty sản xuất hàng hóa
à dịch vụ: nguyên vật liệu, nhân lực, công nghệ…


YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TRUNG GIAN MARKETING

Môi giới thương mại
Các công ty tổ chức vận
chuyển
Các tổ chức dịch vụ
marketing
Các tổ chức tài chính – tín
dụng


YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KHÁCH HÀNG

Thị trường
người
trung gian

CÔNG TY


YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

THỊ TRƯỜNG
ĐỘC QUYỀN


(Monopoly)
CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN
(Monopolistic competition)
CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN HẢO
(Imperfect competition)
CẠNH TRANH HOÀN HẢO
(Perfect competition)


YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CÔNG CHÚNG
TRUYỀN
THÔNG

CÔNG CHÚNG


BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

ông ty của các bạn kinh doanh mặt hàng dầu gội đầu. Sau khi
ch môi trường bên trong, bạn có các kết quả sau:
.DN là thương hiệu khá mạnh, có cảm tình tốt với KHMT
.DN mới nghiên cứu ra được mùi hương mới, chưa xuất hiện
.DN mới nhập khẩu dây chuyền sản xuất mới
.Nhà cung ứng đang có quyền lực lớn, DN không có lợi thế đà
phán, giá NVL cao
.Có quan hệ tốt với kênh phân phối, độ phủ mạnh
.Có quan hệ tốt với các tổ chức XH, truyền thông
.Tài chính và ngân sách marketing hạn hẹp


BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

cả
CAO
CAO

1

TRUNG
BÌNH
2

THẤP

TRUNG
BÌNH
THẤP

4

5

6

7

7

8

3

Chúng ta có thể sử dụng chiến lược nào để có thể
cạnh tranh với dầu gội đầu Rejoice của P&G?

Chấ
lượnI TRƯỜNG VĨ MÔ

MT VĨ MÔ


YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NHÂN KHẨU
- Tốc độ tăng trưởng dân số
- Cơ cấu độ tuổi trong dân cư
-Trình độ văn hóa, học vấn của nhóm dân cư
- Cơ cấu hộ gia đình
- Sự chuyển dịch dân cư theo vùng địa lý


p dân số
t Nam
- 2050


YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ

ao gồm các yếu tố ảnh
ưởng đến khả năng chi
u của khách hàng và
o ra những kiểu tiêu
ng khác nhau

Sự thay đổi thu
nhập

Sự phân bố thu
nhập

Thay đổi kiểu ti
dùng


YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ


YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

Tài nguyên vô
hạn (nước, không
khí…)

Tài nguyên có hạn
tái tạo được
(rừng,
thực
Ô nhiễm môi
phẩm…)
trường

HẬU QUẢ?

Tài nguyênThiên
có hạn
tai
không tái tạo
Chi phí(dầu,
tăng than
được
cao
đá, đồng…)


Công
hệ cao

YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Nghiên
cứu &
phát
triển
(R&D)

Sản
phẩm
mới

Sức
mạn
cạnh
tranh


TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ SẼ DẪN ĐẾN

Vòng đời sản phẩm ngắn hơn
Nhu cầu thị trường thay đổi nhanh chóng
Làm thay đổi hay xóa bỏ sản phẩm hiện tại
Xuất hiện nhiều ngành công nghiệp mới
Sự thay đổi về ngân sách cho R&D


YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA XÃ HỘI

Những giá trị văn hóa rất
bền vững
Niềm tin và giá trị cốt
lõi

Những giá trị văn hóa
biến đổi theo thời gian
Quan điểm con người
đối với bản thân
Quan điểm đối với
người khác

Niềm tin và giá trị thứ
yếu

Quan điểm con người
đối với tổ chức


YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - LUẬT PHÁP

MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Khả năng thu hút đầu tư
Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DN
Tác động trực tiếp đến các hoạt động
marketing


TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×