Tải bản đầy đủ

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

MARKETING CĂN BẢN

CHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊN
CHIẾN LƯỢC MARKETIN


MỤC TIÊU CHƯƠNG 2

ình bày được qui trình quản trị marketing

ệt kê được các chiến lược marketing và các thành phần của
úng

ết cách phân tích thị trường và phân tích SWOT

ệt kê và trình bày được các bước lập kế hoạch marketingQUI TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING
-

Lập kế hoạch Marketing
Đặt mục tiêu
Đánh giá cơ hội
Lập chiến lược marketing
Lập kế hoạch marketing
Phát triển chương trình
marketing

Kiểm soát kế hoạch và
chương trình
marketing
- Đo lường
- Đánh giá

Hoạch định
chiến lược
công ty

Thực hiện kế hoạch và
chương trình
marketing


CÁC BƯỚC TRONG LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

hiến lược công ty phải
trung vào khách hàng

c định sứ
nh công
ty

Thiết lập
mục tiêu

Xây dựng


danh mục
kinh doanh

Lên kế
hoạch
marketi
và các ch
lược ch
năng kh

Hoạch định chiến lược toàn công ty, giúp d
dắt kế hoạch và chiến lược marketing


XÁC ĐỊNH SỨ MỆNH CÔNG TY

Lĩnh vực kinh
doanh

Khách hàng

Giá trị mang
đến cho KH

DN nên làm gì


PHÂN TÍCH SỨ MỆNH CỦA EBAY

ng tôi giúp mọi người giao dịch thương mại mọi thứ

Trái Đất. Chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng vào việc

nghiệm giao dịch trực tuyến trên internet của tất cả

đối tượng: người thu thập, người môi giới, doanh

ệp nhỏ, người tìm những món hàng độc nhất, hay

ng món hàng giá rẻ, những người bán hàng tìm kiếm

ội và những người tìm kiếm có ý định mua hàng.


ĐẶT MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY
Mục tiêu cụ thể
cho từng cấp độ
quản lý
Mục tiêu kinh
doanh
Mục tiêu
marketing


ĐẶT MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY

Specific
Measurable
Attainable
Relevant
Time-bound

• Cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu
• Đo lường được
• Có thể đạt được
• Liên quan đến chiến lược DN
• Có thời hạn, thời gian cụ thể


THIẾT KẾ CÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ


THIẾT KẾ CÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ

Thị trường
hiện có

Thị trường
mới

Sản phẩm hiện có Sản phẩm mới
1.Chiến lược xâm
nhập thị trường

3.Chiến lược
phát triển sản
phẩm
2.Chiến lược phát 4. Chiến lược đ
triển thị trường
dạng hóa


CHIẾN LƯỢC XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG

- Khuyến khích khách hà
nữ giới của Yamaha đổi q
xe Nozza
- Lôi kéo khách hàng từ
Piaggio, SYM
- Khuyến khích khách hà
nữ chưa từng chạy xe tay
chuyển sang chạy Nozza


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

- Chuyển hướng đánh và
thị trường khách hàng
doanh nghiệp
- Phát triển các kênh phâ
phối mới, thị trường mới
- Bán hàng quốc tế, thành
phố mới, địa phương mớ


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM


CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA

THÂU TÓM


CHIẾN LƯỢC MARKETING HƯỚNG VỀ THỊ TRƯỜNG

Marketing
đại trà

Marketing
mục tiêu


CHIẾN LƯỢC MARKETING HƯỚNG VỀ THỊ TRƯỜNG


phẩm (Product)
hủng loại
hất lượng
hiết kế
ặc tính
ên thương hiệu
óng gói
ch vụ

u thị (Promotion)
uảng cáo
n hàng cá nhân
huyến mãi
uan hệ cộng đồng
arketing trực tiếp

CHIẾN LƯỢC
MARKETING HỖN HỢP
KHÁCH HÀNG
MỤC TIÊU
MARKETING
HỖN HỢP
(MARKETING
MIX)
Phân phối (Plac
Kênh phân phối
Mức độ bao phủ
Vị trí
Tồn kho
Vận chuyển
Giao nhậnGiá (Price)
Giá niêm yết
Chiết khấu
Khấu trừ
Kỳ thanh toán
Điều khoản tín d


CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM


Đặc
tính

CL SẢN PHẨM

ẾN LƯỢC SẢN PHẨM


CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI


Vận
chuyển

CL PHÂN
PHỐI


ACB

CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI
NHÀ SẢN XUẤT
HONDA

KINH ĐÔ

PEP

BÁN SỈ

BÁN

BÁN

BÁN LẺ

BÁN LẺ

NGƯỜI TIÊU DÙNG

BÁN


HIẾN LƯỢC
HIÊU THỊ

Quảng
cáo

Bán
hàng cá
nhân

Khuyến
mãi

CL
chiêu
thị

MKT
trực tiép

Quan hệ
công
chúng


THẢO LUẬN

HEO CÁC ANH/CHỊ, HÌNH THỨC CHIÊU
HỊ NÀO PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP
VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM? VÌ SAO?
CHO VÍ DỤ MINH HỌA


CHIẾN LƯỢC GIÁ

Mục tiêu
định giá

Sự linh động
của giá

Thay đổi giá
theo chu kỳ
sống SP

ặt giá theo
hu vực địa


Môi trường
luật pháp

Chi phí và
nhu cầu

Cạnh tranh
và SP thay
thế

Giá của SP
khác trong
công ty

Chiết khấ
và trợ giá

Sự nhạy cả
của giá


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×