Tải bản đầy đủ

Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 - Nguyễn Quang Dũng

PHÇN 2

CHIÕN l­îc
th­¬ng hiÖu

NGUYÔN QUANG DòNG
DòNG-- MKT, KTQD


Ch­¬ng 2

CHIÕN l­îc
th­¬ng hiÖu

NGUYÔN QUANG DòNG
DòNG-- MKT, KTQD


Néi dung Ch­¬ng 2

2.1


Quan niÖm vÒ
ChiÕn l­îc th­¬ng hiÖu

2.2

Thùc chÊt (néi dung) cña chiÕn
l­îc th­¬ng hiÖu

2.3

ThiÕt kÕ vµ thùc hiÖn c¸c chiÕn
l­îc th­¬ng hiÖu

2.4

X©y dùng th­¬ng hiÖu m¹nh

NGUYÔN QUANG DòNG
DòNG-- MKT, KTQD


2.1

Quan niÖm
vÒ chiÕn
l­îc th­¬ng
hiÖu

C¸c quan niÖm

B¶n chÊt cña chiÕn l­îc
th­¬ng hiÖu

NGUYÔN QUANG DòNG
DòNG-- MKT, KTQD


Quan niÖm chiÕn
l­îc th­¬ng hiÖuNGUYÔN QUANG DòNG
DòNG-- MKT, KTQD


Chiến lược:
Mục tiêu
tiêu,, mục đích dài hạn của
doanh nghiệp áp dụng cho
thương hiệu
hiệu,, liên quan đến chuỗi
hành động
ộng,, phân bổ nguồn lực
cần thiết để thực hiện mục tiêu
tiêu..

NGUYễN QUANG DũNG
DũNG-- MKT, KTQD


Định hướng và phạm vi của một tổ
chức về dài hạn nhằm giành lợi thế
cạnh tranh cho thương hiệu
hiệu,, thông
qua việc định dạng nh
nhữ
ững nguồn lực
ca doanh nghi
nghi
p trong môi trường
thay đổi
ổi,, để đáp ứng nhu cầu
cầu,, thỏa
mãn mong đợi của các bên hữu
quan..
quan

NGUYễN QUANG DũNG
DũNG-- MKT, KTQD


Tìm kiếm thận trọng một kế hoạch
hành động để phát triển và kết hợp
lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
cho thương hiệu
hiệu.. Nh
Nhữ
ững điều khác
biệt gi
giữ
ữa doanh nghiệp và đối thủ
cạnh tranh là cơ sở chiến lược
thương hiệu
hiệu..

NGUYễN QUANG DũNG
DũNG-- MKT, KTQD


Mục tiêu
cơ bản

Chiến
lược
thương
hiệu

Lợi
thế
Quá
Phương
cạnh trình
hướng
tranh
liên tục
hoạt động
(XD-Thực hiện,
trong dài
đánh giá, kiểm
tra, điều chỉnh)
hạn

Tập
trung
vào
khách
hàng
Tận dụng
cơ hội,
lợi thế

NGUYễN QUANG DũNG
DũNG-- MKT, KTQD


ý nghĩa:
Chiến lược cạnh tranh liên quan đến
sự khác biệt cho thương hiệu
hiệu.. Đó là
việc lựa chọn cẩn thận một chuỗi
hoạt động khác biệt để tạo ra một gi
giá
á
trị độc đáo
đáo..

NGUYễN QUANG DũNG
DũNG-- MKT, KTQD


Cách thức mà nhờ đó nh
nhữ
ững mục
tiêu ngắn hạn, dài hạn của thương
hiệu có thể đạt đư
được
ợc..
Hướng đi, cách thức điều chỉnh
thương hiệu thích ứng một cách tốt
nhất trước sự thay đổi của môi
trường..
trường

NGUYễN QUANG DũNG
DũNG-- MKT, KTQD


Giúp doanh nghiệp chủ động
trong hoạch định tương lai thương
hiệu..
hiệu
Tạo nhận thức thống nhất trong
toàn doanh nghiệp về tầm quan
trọng của chiến lược thương hiệu
hiệu..

NGUYễN QUANG DũNG
DũNG-- MKT, KTQD


Ph©n tÝch m«I
tr­êng

NGUYÔN QUANG DòNG
DòNG-- MKT, KTQD


Môi trường
vĩ mô
Mục đích nhằm tìm kiếm cơ hội và
phát hiện ra nh
nhữ
ững thách thức của
doanh nghiệp và thương hiệu
hiệu.. Các
vấn đề nền tảng để hoạch định chiến
lược..
lược

NGUYễN QUANG DũNG
DũNG-- MKT, KTQD


M«i tr­êng bªn
trong doanh nghiÖp
Nh»m ®¸
®¸nh
nh gi
gi¸
¸ ®óng thÕ m¹nh, ®iÓm
yÕu cña doanh nghiÖp vµ c¸c lîi thÕ
c¹nh tranh ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc
th­¬ng hiÖu phï hîp
hîp..

NGUYÔN QUANG DòNG
DòNG-- MKT, KTQD


Nhìn nhận đá
Nhì
đánh
nh gi
giá
á chính xác năng
lực thực tế của doanh nghiệp
nghiệp,, trên cơ
sở so sánh với đối thủ cạnh tranh
nhằm tìm ra vị thế cạnh tranh cho
thương hiệu của doanh nghiệp
nghiệp..

NGUYễN QUANG DũNG
DũNG-- MKT, KTQD


Nh©n lùc
CS vËt
chÊt

Tµi chÝnh
§¸nh gi¸
theo nguån
lùc

NGUYÔN QUANG DòNG
DòNG-- MKT, KTQD


Nh©n lùc

Tr××nh ®é, n¨ng lùc cña
Tr
cña::
Ban gi¸m ®èc c«ng ty
Gi¸m ®èc bé phËn
Nh©n viªn

NGUYÔN QUANG DòNG
DòNG-- MKT, KTQD


Đánh gi
giá
á năng lực
lực::
Lập kế hoạch, kiểm tra và thực hiện
(kh
khả
ả năng huy động vốn
vốn,, tỉ lệ vốn vay
vay,, cổ
phần,, nguồn vốn công ty
phần
ty,, các vấn đề về
thuế...
thuế
...))

NGUYễN QUANG DũNG
DũNG-- MKT, KTQD


Cơ sở vật chất

Đánh gi
giá
á:
Trình độ kỹ thuật
Trì
thuật,, công nghệ
nghệ.. Vị trí
địa lý
lý,, nguồn nguyên vật liệu
liệu...
...

NGUYễN QUANG DũNG
DũNG-- MKT, KTQD


Năng lực
Khả năng lãnh đạo và
hoạch định điều hành
Năng lực
tổ chức

Đánh giá
theo chức
năng quản
trị

Kiểm soát
và hệ
thống
thông tin

NGUYễN QUANG DũNG
DũNG-- MKT, KTQD


Chức năng quản trị

Đánh gi
giá
á kh
khả

hoạch định
ịnh::

năng

Đánh gi
giá
á môi trường kinh doanh
Ra quyết định
Đánh gi
giá
á lợi ích của các bên liên
quan
NGUYễN QUANG DũNG
DũNG-- MKT, KTQD


§¸nh gi
gi¸
¸ n¨ng lùc l·nh
®¹o & ®iÒu hµnh
hµnh::
§iÒu khiÓn
khiÓn,, kiÓm so¸t
so¸t,, c©n ®èi c¸c
ho¹t ®éng
éng::
Tµi chÝnh
chÝnh,, marketing
marketing...
...

NGUYÔN QUANG DòNG
DòNG-- MKT, KTQD


Đánh gi
giá
á năng lực tổ
chức::
chức
Tổ chức bộ phận
phận:: phù hợp và ăn
khớp..
khớp
Trao quyền hay phân quyền
quyền...
...

Chức năng quản trị
NGUYễN QUANG DũNG
DũNG-- MKT, KTQD


Đánh gi
giá
á hệ thống thông
tin::
tin
Thu thập
thập,, phân tích và xử lý thông tin
Độ tin cậy
cậy,, tính kịp thời
thời..
Các vấn đề về tổ chức và quản lý
thông tin
tin..

NGUYễN QUANG DũNG
DũNG-- MKT, KTQD


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×