Tải bản đầy đủ

Mô tả công việc của Trưởng phòng bảo trì

LOGO

COMPANY NAME
Adress: 
Phone:                 Email:

Code
Version
Dated
Page

:  
: 5.0

: Page 1 of 1

Document name: 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG BẢO TRÌ
Bộ phận
Chức danh

Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp

Phòng bảo trì
Trưởng phòng bảo trì
BT­TP
Giám đốc xí nghiệp

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
­
­
­
­
­

Bảo trì máy theo định kỳ Công ty qui định.
Chỉnh sửa máy thực hiện được theo qui trình kỹ  thuật của từng công đoạn cho mỗi mã  
hàng.
Điều động nhân viên thực hiện theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Xí nghiệp.
Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị theo qui định bảo trì thiết bị 
của Công ty, hiệu chuẩn và kiểm soát thiết bị đo.
Lập, thực hiện và quản lý ngân sách bảo trì.

2. Tiêu chuẩn: 
­
­
­

Kiến thức: Có bằng trung cấp hoặc tương đương
Kỹ  năng: có kinh nghiệm làm trong ngành ít nhất 5 năm và có 1 năm kinh nghiệm  ở  vị  trí  
tương đương.
Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với mọi thành viên trong công ty

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×