Tải bản đầy đủ

Mô tả công việc thợ phụ sản xuất

LOGO

COMPANY NAME
Adress: 
Phone:                 Email:

Code
Version
Dated
Page

:  
: 5.0

: Page 1 of 1

Document name: 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỢ PHỤ
Bộ phận
Chức danh

Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp

Xưởng sản xuất
Thợ phụ
XSX­TPh
Tổ trưởng sản xuất

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
­
­
­
­
­
­

Thưc hiện công đoạn theo sự phân công của Tổ trưởng.
Thực hiện theo sự hướng dẫn về kỹ thuật của kỹ thuật chuyền.
Cắt gọt các chi tiết và lấy dấu theo rập của Phòng Kỹ thuật ­ Công nghệ, nếu không hiểu  
thì phải đề nghị nhân viên kỹ thuật hướng dẫn.
Ui và ép keo các chi tiết.
Cắt chỉ bán thành phẩm.
Loại các thành phẩm lỗi, để gọn thành từng bó theo size màu.

2. Tiêu chuẩn: 
­
­
­

Kiến thức: lao động phổ thông, học vấn trên lớp 5
Kỹ năng:  biết nhận và có khả năng cắt gọt bán thành phẩm
Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với mọi thành viên trong công ty

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×