Tải bản đầy đủ

Mô tả công việc nhân viên thống kê kho

LOGO

COMPANY NAME
Adress: 
Phone:                 Email:

Code
Version
Dated
Page

:  
: 5.0

: Page 1 of 1

Document name: 

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THỐNG KÊ
Bộ phận
Chức danh

Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp

Bốc xếp
Nhân viên thống kê
BX­TK
Tổ trưởng

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1.
­
­
­
­
­
­
­

Được trang bị đủ công cụ theo yêu cầu để phục vụ cho công việc
Được quyền yêu cầu thủ kho hoặc các cá nhân liên quan cung cấp chứng từ để cập nhật số 
liệu kịp thời 
Đề xuất kiểm kê đột xuất các kho nếu phát hiện sai sót hoặc nghi ngờ sai sót trong các kho.
Phản ánh với cấp trên trực tiếp những tồn đọng, khó khăn trong công việc hằng ngày để 
được hổ trợ kịp thời.
Tổng hợp số liệu từ các chứng từ hoặc báo cáo hàng ngày của các Thủ kho gửi. 
Đối chiếu số liệu với các Thủ kho nếu có sai lệch.
Lập danh sách xuất hàng hoá. 
Lập báo cáo ngày để gửi lên mạng.
Tập hợp chứng từ gửi cho Phong KTTC.
Chuyển chứng từ nhập xuất cho Phong KTTC kiểm tra. 
Báo cáo nhập xuất tồn kho. 
Báo cáo tồn kho và xác định hàng hoá, vật tư, nguyên liệu, sản phẩm … vượt định mức thời 
gian theo qui định.
Lập báo cáo kiểm kê theo mẫu qui định. 
Yêu cầu:
Trình độ chuyên môn :  
Trung cấp thống kê – kế toán tài chính.
Kiến thức: 
Am hiểu nghiệp vụ quản lý kho.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Có khả năng phân tích, tổng hợp số liệu & phán đoán tốt.
Cẩn thận và trung thực, có khả năng chịu áp lực.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×