Tải bản đầy đủ

Mô tả công việc nhân viên vận chuyển

LOGO

COMPANY NAME
Adress: 
Phone:                 Email:

Code
Version
Dated
Page

:  
: 5.0

: Page 1 of 1

Document name: 

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN VẬN CHUYỂN
Bộ phận
Chức danh

Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp

Xí nghiệp sản xuất
Nhân viên vận chuyển
XN­NVVC
P. Giám đốc thiết bị/tổ trưởng

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Cân bán thành phẩm xuống máy. Chuyển giao ban thanh pham cho To SX . 
Nhận , chuyển nguyen lieu nhận từ kho về cho các khu máy. Nhân & giao thanh pham gia công . 
Tham gia phân loại , kiểm kê nguyen lieu tồn bán cho khách khi có yêu cầu .
Sắp xếp ngăn nắp nguyên liệu , bán thành phẩm  . 
2. Yêu cầu:
Tốt nghiệp PTTH.
Chăm chỉ, có sức khỏe, trung thực và sẵn sàng làm việc theo ca.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×